Mainīts izsoles norises laiks un pagarināts pieteikšanās termiņš.
Izsoles statuss
Aktīva
Izsoles veids
Nomas tiesību izsole
Objekta veids
Neapdzīvota telpa
Izsoles rīkotājs
SIA "Rīgas Centrāltirgus"
Adrese
Maskavas iela 1

Objekta adrese

Maskavas iela 1, Rīga

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja nomas objekta sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

0100 004 0072 001

Nomas objekta apraksts

(norāda nomas objekta sastāvu, kadastra apzīmējumus, platības, izmantošanas mērķi (veidu) u.c.)

Nedzīvojamās telpas - telpa Nr. 3 ar platību 11,4 m2, ½ daļa no telpas Nr. 2 ar platību 6,55 m2 un domājamā daļa 7,49 m2 platībā no koplietošanas telpām Nr. 8-10 ēkas Rīgā, Maskavas ielā 1 (būves kadastra apzīmējums Nr. 0100 004 0072 001), kas atrodas nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 0100 004 0072 sastāvā ietilpstošās ēkas Rīgā, Maskavas ielā 1 (būves kadastra apzīmējums Nr. 0100 004 0072 001), 2.stāvā, telpu grupā 008

Izmantošanas mērķis –biroja vajadzībām.

Iznomājamā platība

(norāda, ja nomas objekta sastāvā viens nekustamā īpašuma objekts)

Kopējā iznomājamā platība – 25,44 m2

Kultūras piemineklis

Izsoles nodrošinājums

200,09 EUR

Drošības nauda

Viena mēneša nomas maksa nosolītajā apmērā  ar PVN

Izsoles sākumcena

(sākotnējais nomas maksas apmērs)

Izsoles sākumcena par 1m2 – EUR 6,50 (bez PVN) mēnesī.

 

Iznomāšanas termiņš

5 (pieci) gadi no nomas līguma spēkā stāšanās.  Nomas līguma termiņš, līgumslēdzējpusēm vienojoties, var tikt pagarināts pie nosacījuma, ja to pieļauj normatīvie akti, nomnieks lūdz termiņa pagarināšanu ne vēlāk kā divus (divus) mēnešus pirms Nomas līguma termiņa beigām, tam piekrīt Iznomātājs un nomnieks labticīgi pildījis Nomas līguma pienākumus, tostarp viņam nav nenokārtotu parādsaistību pret Iznomātāju.

Apakšnomas iespējas

Nav

Izsoles veids, datums, laiks un vieta

Rakstiska pirmā izsole.

Laiks un vieta - 2022.gada 26.jūlijā plkst. 10:30 SIA “Rīgas Centrāltirgus” Administratīvās ēkas Nēģu ielā 7, Rīgā, 3.stāvā, konferenču zālē

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz SIA “Rīgas Centrāltirgus” Nēģu ielā 7, Rīgā, līdz 2022. gada 25.jūlijam plkst. 14:00.

Iznomātājs

SIA "Rīgas Centrāltirgus"
reģistrācijas Nr. 50003249741
adrese - Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050

Objekta apskate

Kontaktpersona telpu apskatei darba dienās, iepriekš saskaņojot laiku - Kristīne Rone, tālrunis +37125440046, e-pasts: kristine.rone@rct.lv.

Papildu informācija

(citi iznomāšanas nosacījumi)

Maksājumi:

Papildus nomas maksai nomnieks maskā iznomātājam maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem nomas objektā un koplietošanas komunālajiem pakalpojumiem, nekustamā īpašuma apdrošināšanas un nekustamā īpašuma nodokļa kompensāciju.

Pārējo informāciju par nomas objektu un izsoles noteikumiem skatīt pievienotajā izsoles nolikumā.