Neapbūvēta zemesgabala Brīvības gatvē 349B, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 091 2192 8003), ar platību 60 m², turpmāk - Zemesgabals, nomas tiesību ieguvējs ir Igo Loze, personas kods 180464-10714. Nomas maksa - EUR 31,00 (trīsdesmit viens euro, 00 centi) gadā par Zemesgabalu.”
Izsoles statuss
Neaktīva
Izsoles veids
Nomas tiesību izsole
Objekta veids
Neapbūvēts zemesgabals
Izsoles rīkotājs
Rīgas domes Īpašuma departaments
Adrese
Brīvības gatvē 349B

Objekta adrese

Brīvības gatvē 349B, Rīgā

Kadastra numurs

(norāda, ja nomas objekts ir viens īpašums)

-

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja nomas objekta sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

0100 091 2192 8003

Nomas objekta apraksts

(norāda nomas objekta sastāvu, kadastra apzīmējumus, platības, izmantošanas mērķi (veidu) u.c.)

Neapbūvēts zemesgabals Brīvības gatvē 349B, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 091 2192 8003) ar platību 60 m² (turpmāk – Zemesgabals).

Zemesgabala izmantošanas mērķis: īslaicīgas lietošanas būves – pārvietojamās garāžas (turpmāk – Garāža) būvniecībai, uzturēšanai un apsaimniekošanai.

Iznomājamā platība

(norāda, ja nomas objekta sastāvā viens nekustamā īpašuma objekts)

60,00 m2

Izsoles nodrošinājums

-

Drošības nauda

EUR 14,00 (bez PVN)

Izsoles sākumcena

(sākuma nomas maksas apmērs)

EUR 28,00 gadā (bez PVN)

Izsoles solis

EUR 3,00

Iznomāšanas termiņš

Līdz Zemesgabala atsavināšanas līguma spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā uz 5 (pieciem) gadiem no Līguma spēkā stāšanās.

Apakšnomas iespējas

Zemesgabalu nevar nodot apakšnomā vai citādā lietošanā trešajai personai bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas.

Izsoles veids, datums, laiks un vieta

Mutiska izsole notiek 2023.gada 19.oktobrī plkst.14.30

Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5 (ieeja no Kalēju ielas 10), Rīgā, 219.telpā.

Izsoles norises telpā tiek ievēroti Veselības ministrijas 12.05.2020. ieteikumi Nr. IeNA/8 „Ieteikumi Covid-19 infekcijas profilaksei”.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

No 20.09.2023. līdz 12.10.2023. darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.00, paredzot pieteikumu iesniegšanu:

- ar drošu elektronisko parakstu parakstītus pieteikumus iesniedz sūtot uz e-pastu: diipp@riga.lv;

- klātienē pieteikumus iesniedz Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, apmeklējumu piesakot iepriekš pa tālr.+37167012662 vai +37167026004, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus. Komisijas kontaktpersona (jautājumos par izsoles norisi) ir Inga Eglīte (tālr. +37167012662).

Iznomātājs

Rīgas valstspilsētas pašvaldība Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora personā, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.

Objekta apskate

Zemesgabalu var apskatīt dabā jebkurā laikā bez Iznomātāja piedalīšanās.

Papildus informācija

(citi iznomāšanas nosacījumi)

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi: Nomas tiesību pretendents, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt zemes nomas līgumu (turpmāk – Līgums), 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas veic maksājumu EUR 229,90 (divi simti divdesmit deviņi euro, 90 centi) (t.sk. PVN) par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Zemesgabala tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem.

Maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem dienā, kad nauda tiek saņemta Iznomātāja kontā.

Drošības nauda pēc Līguma noslēgšanas tiek ieskaitīta nodrošinājuma depozītā.

Līguma nodrošinājuma depozīts: Nodrošinājuma depozīts ir puse no nosolītās gada nomas maksas (bez PVN). Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas jāsamaksā starpība starp Nodrošinājuma depozītu un Drošības naudu.

Nomas objekta raksturojums:

Zemesgabals atbilstoši Rīgas teritorijas plānojuma (apstiprināts ar Rīgas domes 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 103 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”) (turpmāk – RTP) Funkcionālā zonējuma kartei, visā platībā atrodas jauktas centra apbūves teritorijā (JC2), kur atļautā izmantošana noteikta atbilstoši RTP teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2.1. un 4.5.2. apakšnodaļas prasībām.  

Saskaņā ar RTP grafiskās daļas karti „Galvenās aizsargjoslas un citi teritorijas izmantošanas aprobežojumi” Zemesgabals daļēji atrodas aizsargjoslas teritorijā gar gāzesvadu ar spiedienu no 0,4 – 1,6 MPa.

Uz Zemesgabala atrodas pārvietojama (zemesgrāmatā neierakstīta) metāla garāža (būves kadastra apzīmējums 0100 091 2192 003). Nomnieks nojauc minēto garāžu par saviem līdzekļiem normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, nesaņemot nekādu atlīdzību no Iznomātāja.

Piekļūšana pie Zemesgabala veicama no Brīvības gatves puses pa ceļa servitūtu (asfaltēto piebraucamo ceļu), kas atrodas uz zemesgabala Brīvības gatvē 349, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 091 0255), un kas Rīgas valstspilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5332  15.11.2021. ierakstīts atzīmes veidā kā ceļa servitūta teritorija (III daļas 1.iedaļas 4.1.ieraksts).

Nomnieks veic Zemesgabala, tam piegulošās teritorijas un Garāžas uzturēšanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ievērojot Rīgas domes saistošo noteikumu par Rīgas valstspilsētas teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu prasības, t.sk. nodrošina regulāru atkritumu un kritalu savākšanu, zāles pļaušanu un aizvākšanu par saviem līdzekļiem.

Iesniedzot pieteikumu dalībai izsolē, izsoles pretendents, kas kļūst par Nosolītāju (Nomnieku) uzņemas risku par visiem iespējamiem zaudējumiem, ja Nomnieks atbilstoši savai iecerei nevarēs izmantot Zemesgabalu Līgumā noteiktajam iznomāšanas mērķim un/vai nevarēs izpildīt Līgumā noteiktās saistības. Iznomātājs šajā gadījumā neatlīdzina Nomniekam nekādus zaudējumus un izdevumus (tai skaitā, ne nepieciešamos, ne derīgos, ne greznuma izdevumus).

Ar izsoles noteikumiem un Līguma projektu var iepazīties Rīgas domes Īpašuma departamenta mājaslapā: https://id.riga.lv/, Rīgas valstspilsētas pašvaldības mājaslapā: https://www.riga.lv/lv.

Kontaktpersonas:

S. Noriete, tālr.+371 67037577, e‑pasts: signe.noriete@riga.lv;

D. Dumbre, tālr. +37167026319, e‑pasts: diana.dumbre@riga.lv.