Izsoles statuss
Aktīva
Izsoles veids
Nomas tiesību izsole
Objekta veids
Neapbūvēts zemesgabals
Izsoles rīkotājs
Rīgas domes Īpašuma departaments
Adrese
Vējstūru ielas rajonā

Objekta adrese

Bez adreses, Vējstūru ielas rajonā, Rīgā

Vējstūru ielā, Rīgā

Kadastra numurs

(norāda, ja nomas objekts ir viens īpašums)

-

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja nomas objekta sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

0100 125 0458

0100 125 0507 daļa “A”

Nomas objekta apraksts

(norāda nomas objekta sastāvu, kadastra apzīmējumus, platības, izmantošanas mērķi (veidu) u.c.)

Neapbūvēts zemesgabals bez adreses, Vējstūru ielas rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100  125 0458) 1704 m² platībā, un neapbūvēta zemesgabala Vējstūru ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100  125 0507) daļa “A”, 113 m² platībā (turpmāk kopā – Zemesgabali).

Izmantošanas veids: Zemesgabali ir iznomājami kā vienota lietojuma teritorija atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumā atļautajai izmantošanai, t.sk. īslaicīgas lietošanas būves būvniecībai zemesgabalā bez adreses, Vējstūru ielas rajonā, Rīgā, ar kadastra apzīmējumu 0100 125 0458 (turpmāk – Objekts) un/vai dažādu materiālu, tostarp kokmateriālu (turpmāk - Materiāli) uzglabāšanai, uzturēšanai un apsaimniekošanai.

Iznomājamā platība

(norāda, ja nomas objekta sastāvā viens nekustamā īpašuma objekts)

1704 m2

113 m2

Izsoles nodrošinājums

-

Drošības nauda

EUR 870,00 (bez PVN)

Izsoles sākumcena

(sākuma nomas maksas apmērs)

EUR 1740,00 gadā (bez PVN) par Zemesgabaliem

Izsoles solis

EUR 174,00

Iznomāšanas termiņš

Līdz Vējstūru ielas pārbūves vai inženierkomunikāciju ierīkošanas uzsākšanai, vai Ministru kabineta rīkojuma par zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 0100 125 0458 ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda izdošanai, bet ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus no zemes nomas līguma (turpmāk – Līgums) spēkā stāšanās dienas.

Apakšnomas iespējas

Zemesgabalus nevar nodot apakšnomā vai citādā lietošanā trešajai personai bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas.

Izsoles veids, datums, laiks un vieta

Mutiska izsole notiek 2023.gada 12.oktobrī plkst.14.30

Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5 (ieeja no Kalēju ielas 10), Rīgā, 219.telpā.

Izsoles norises telpā tiek ievēroti Veselības ministrijas 12.05.2020. ieteikumi Nr. IeNA/8 „Ieteikumi Covid-19 infekcijas profilaksei”.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

No 13.09.2023. līdz 05.10.2023. darba dienās (izņemot pirmdienās) no plkst.9.00 līdz plkst.12.00, paredzot pieteikumu iesniegšanu:

- ar drošu elektronisko parakstu parakstītus pieteikumus iesniedz sūtot uz e-pastu: diipp@riga.lv; dokumentus, kas iesniegti ārpus norādītā pieteikumu iesniegšanas laikā reģistrē nākamajā tuvākajā pieteikumu iesniegšanas laikā; 

- klātienē pieteikumus iesniedz Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, apmeklējumu piesakot iepriekš pa tālr+37167012662 vai +37167026004, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus. Komisijas kontaktpersona (jautājumos par izsoles norisi) ir Inga Eglīte (tālr. +37167012662).

Iznomātājs

Rīgas valstspilsētas pašvaldība Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora personā, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.

Objekta apskate

Zemesgabalus var apskatīt dabā jebkurā laikā bez Iznomātāja piedalīšanās.

Papildus informācija

(citi iznomāšanas nosacījumi)

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi: Nomas tiesību pretendents, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu, 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas veic maksājumu EUR 363,00 (trīs simti sešdesmit trīs euro, 00 centi) (t.sk. PVN) par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Zemesgabalu tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem.

Maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem dienā, kad nauda tiek saņemta Iznomātāja kontā.

Drošības nauda pēc Līguma noslēgšanas tiek ieskaitīta nodrošinājuma depozītā.

Līguma nodrošinājuma depozīts: Nodrošinājuma depozīts ir puse no nosolītās gada nomas maksas (bez PVN). Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas jāsamaksā starpība starp Nodrošinājuma depozītu un Drošības naudu.

Nomas objekta raksturojums: Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojuma (apstiprināts ar Rīgas domes 15.12.2021.saistošajiem noteikumiem Nr. 103 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”, īstenojams no 16.02.2023.), turpmāk – RTP, Funkcionālā zonējuma kartei, zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 0100 125 0458 atrodas jauktas centra apbūves teritorijā (JC2), kur atļautā izmantošana noteikta atbilstoši RTP teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, turpmāk – TIAN, 2.1. un 4.5.2. apakšnodaļas prasībām, un zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 0100 125 0507, tostarp daļa A, visā platībā atrodas transporta infrastruktūras teritorijā (TR1), kur atļautā izmantošana noteikta TIAN 2.1. un 4.7.1. apakšnodaļas prasībām.

Zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 0100 125 0458 ieskaitīts rezerves zemes fondā un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17. panta pirmo daļu līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par zemesgabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tas tiek ierakstīts zemesgrāmatā uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības vārda, faktiskā valdījuma tiesību pār to īsteno Rīgas valstspilsētas pašvaldība.

Zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 0100 125 0507, ierakstīts nekustamā īpašuma Rumbas ielā, Rīgā (kadastra Nr. 0100 125 0045), sastāvā Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000491296 uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības vārda.

Nomnieks ievēro, ka:

- Objekta būvniecības iecere jāsaskaņo ar trešajām personām, kuru intereses tiek skartas, inženierkomunikāciju turētājiem;

- Zemesgabaliem var piekļūt caur neizbūvēto ielu teritoriju - Vējstūru ielu;

- Uz Zemesgabaliem atrodas trešajai personai piederoša kustamā manta – kokmateriāli. Nomniekam ir pienākums par saviem līdzekļiem atbrīvot Zemesgabalus no tajā esošās kustamās mantas, nesaņemot nekādu atlīdzību no Iznomātāja;

- caur Zemesgabaliem nedrīkst liegt piekļūšanu zemesgabalam Vējstūru ielā 3, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 125 0311), un uz tā esošajam ēku (būvju) nekustamajam īpašumam Vējstūru ielā 3, Rīgā (kadastra Nr. 0100 625 0256), līdz brīdim, kad zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 0100 125 0311 izveidota cita piekļūšana.

Nomnieks nedrīkst atsavināt vai dāvināt Objektu pirms tā atdalīšanas no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 0100 125 0458 un Zemesgabalu atbrīvošanas; Objekta ieguvējs neiegūst no Līguma izrietošās Nomnieka tiesības un pienākumus.

Iesniedzot pieteikumu dalībai izsolē, izsoles pretendents, kas kļūst par Nosolītāju (Nomnieku) uzņemas risku par visiem iespējamiem zaudējumiem, ja Nomnieks atbilstoši savai iecerei nevarēs izmantot Zemesgabalus Līgumā noteiktajam iznomāšanas mērķim un/vai nevarēs izpildīt Līgumā noteiktās saistības. Iznomātājs šajā gadījumā neatlīdzina Nomniekam nekādus zaudējumus un izdevumus (tai skaitā, ne nepieciešamos, ne derīgos, ne greznuma izdevumus).

Ar izsoles noteikumiem un Līguma projektu var iepazīties Rīgas domes Īpašuma departamenta mājaslapā: https://id.riga.lv/, Rīgas valstspilsētas pašvaldības mājaslapā: https://www.riga.lv/lv.

Kontaktpersonas: Inga Eglīte, tālr. +37167012662, e-pasts:inga.eglite@riga.lv; Edīte Vanaga, tālr. +37167037552, e‑pasts: edite.vanaga@riga.lv.