Izsoles statuss
Aktīva
Objekta veids
Neapbūvēts zemesgabals
Izsoles veids
Nomas tiesību izsole
Izsoles rīkotājs
Rīgas domes Īpašuma departaments
Adrese
bez adreses Madaru ielas rajonā

Objekta adrese

bez adreses, Madaru ielas rajonā, Rīgā

Kadastra numurs

(norāda, ja nomas objekts ir viens īpašums)

-

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja nomas objekta sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

0100 127 0193

Nomas objekta apraksts

(norāda nomas objekta sastāvu, kadastra apzīmējumus, platības, izmantošanas mērķi (veidu) u.c.)

neapbūvēts zemesgabals bez adreses, Madaru ielas rajonā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 127 0193, 1700 m2 platībā, izmantošanas veids: zemesgabala, kadastra apzīmējums 0100 127 0193, uzturēšana un apsaimniekošana.

Iznomājamā platība

(norāda, ja nomas objekta sastāvā viens nekustamā īpašuma objekts)

1700 m2

Izsoles nodrošinājums

-

Drošības nauda

EUR 30,00 (bez PVN)

Izsoles sākumcena

(sākotnējais nomas maksas apmērs)

EUR 60,00 gadā (bez PVN)

Izsoles solis

EUR 6,00

Iznomāšanas termiņš

Līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par Zemesgabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, bet ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus no līguma spēkā stāšanās dienas.

Apakšnomas iespējas

ir

Izsoles veids, datums, laiks un vieta

Mutiska izsole notiek 2022.gada 17.februārī plkst.14.00 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5 (ieeja no Kalēju ielas 10), Rīgā, 219.telpā.

Izsoles norises telpā tiek ievēroti Veselības ministrijas 12.05.2020. ieteikumi Nr. IeNA/8 „Ieteikumi Covid-19 infekcijas profilaksei”.

 

 

 

 

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

No 12.01.2022. līdz 10.02.2022. darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.00, paredzot pieteikumu iesniegšanu:

- ar drošu elektronisko parakstu parakstītus pieteikumus iesniedz sūtot uz e-pastu: diipp@riga.lv;

- klātienē pieteikumus iesniedz Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, apmeklējumu piesakot iepriekš pa tālr.67012662 vai 67026004, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus. Komisijas kontaktpersona (jautājumos par izsoles norisi) ir Inga Eglīte (tālr. 67012662).

Iznomātājs

Rīgas valstspilsētas pašvaldība Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora personā, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.

Objekta apskate

Zemesgabalu var apskatīt dabā jebkurā laikā bez Iznomātāja piedalīšanās

Papildus informācija

(citi iznomāšanas nosacījumi)

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi:

Nomas tiesību pretendents, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu, 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas veic maksājumu EUR 266,20 (divi simti sešdesmit seši euro, 20 centi) (t.sk. PVN) par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Zemesgabala tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem.

Maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem dienā, kad nauda tiek saņemta Iznomātāja kontā.

Drošības nauda pēc Līguma noslēgšanas tiek ieskaitīta nodrošinājuma depozītā.

Līguma nodrošinājuma depozīts: Nodrošinājuma depozīts ir puse no nosolītās gada nomas maksas (bez PVN). Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas jāsamaksā starpība starp Nodrošinājuma depozītu un Drošības naudu.

 

Līguma termiņš var tikt pagarināts, noslēdzot atbilstošu vienošanos, ja to pieļauj normatīvie akti un, ja Nomnieks rakstiski lūdz termiņa pagarināšanu ne vēlāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms līguma termiņa beigām un Nomnieks labticīgi pildījis līguma pienākumus, tostarp viņam nav nenokārtotu parādsaistību pret Iznomātāju.

 

Nomas objekta raksturojums:

Zemesgabals atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem ir ieskaitīts rezerves zemes fondā un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17. panta pirmo daļu līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par Zemesgabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai Zemesgabals tiek ierakstīts zemesgrāmatā uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības vārda, atrodas Rīgas valstspilsētas pašvaldības valdījumā.

Zemesgabals atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk - RTIAN) 15.pielikumam “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” atrodas savrupmāju apbūves teritorijā, kur atļautā izmantošana noteikta atbilstoši RTIAN 6.1. apakšnodaļas prasībām.

Nomnieks veic Zemesgabala uzturēšanu un apsaimniekošanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā veic regulāru atkritumu un kritalu savākšanu, zāles pļaušanu un aizvākšanu par saviem līdzekļiem.

Nomnieks ņem vērā, ka Zemesgabalā nav tiesību veikt jebkāda veida būvniecību, izņemot Zemesgabala iežogošanu, paredzot īslaicīgas lietošanas inženierbūves - žoga izbūvi, kas veicama normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un Nomnieks ir atbildīgs par žoga ekspluatācijas atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Nomnieks ņem vērā, ka Zemesgabalam nav nodrošināta tieša piekļuve ielas sarkanajām līnijām, tāpēc piekļūšana pie Zemesgabala ir iespējama caur citām fiziskām un juridiskām personām piederošiem nekustamajiem īpašumiem (par piekļūšanu iepriekš vienojoties ar īpašniekiem).

Iesniedzot pieteikumu dalībai izsolē, izsoles pretendents, kas kļūst par Nosolītāju (Nomnieku) uzņemas risku par visiem iespējamiem zaudējumiem, ja Nomnieks atbilstoši savai iecerei nevarēs izmantot Zemesgabalu Līgumā noteiktajam iznomāšanas mērķim un/vai nevarēs izpildīt Līgumā noteiktās saistības un/vai Nomnieks nevarēs vienoties par piekļūšanu pie Zemesgabala. Iznomātājs šajā gadījumā neatlīdzina Nomniekam nekādus zaudējumus un izdevumus (tai skaitā, ne nepieciešamos, ne derīgos, ne greznuma izdevumus).

 

Ar izsoles noteikumiem un Līguma projektu var iepazīties Rīgas domes Īpašuma departamenta mājaslapā: https://id.riga.lv/, Rīgas valstspilsētas pašvaldības mājaslapā: https://www.riga.lv/lv.

 

Kontaktpersonas:

Diāna Dumbre, tālr.67026319, e-pasts:diana.dumbre@riga.lv

Signe Noriete, tālr. 67037577, e-pasts:signe.noriete@riga.lv