Izsoles statuss
Aktīva
Objekta veids
Neapbūvēts zemesgabals
Izsoles veids
Nomas tiesību izsole
Izsoles rīkotājs
Rīgas domes Īpašuma departaments
Adrese
Dubultu ielā
Objekta adrese

 

Dubultu ielā, Rīgā

Kadastra numurs
(norāda, ja nomas objekts ir viens īpašums)

-

Kadastra apzīmējums
(norāda, ja nomas objekta sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)
0100 117 0358
Nomas objekta apraksts
(norāda nomas objekta sastāvu, kadastra apzīmējumus, platības, izmantošanas mērķi (veidu) u.c.)
neapbūvēts zemesgabals bez adreses, Dubultu ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 117 0358), 31 m2 platībā, izmantošanas veids: Publiski pieejamas īslaicīgas lietošanas būves – elektrisko transportlīdzekļu uzlādes stacijas ar tai nepieciešamajām stāvvietām (turpmāk – Būve) būvniecība, uzturēšana un apsaimniekošana.

Iznomājamā platība
(norāda, ja nomas objekta sastāvā viens nekustamā īpašuma objekts)

31 m2
Izsoles nodrošinājums

-

Drošības nauda

EUR 361,00 (bez PVN)

Izsoles sākumcena

 

(sākotnējais nomas maksas apmērs)

EUR 722,00 gadā (bez PVN)

Izsoles solis

EUR 72,00

Iznomāšanas termiņš

Līdz Dubultu ielas pārbūves vai inženierkomunikāciju ierīkošanas uzsākšanai, bet ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus no līguma spēkā stāšanās dienas

Apakšnomas iespējas

ir

Izsoles veids, datums, laiks un vieta

Mutiska izsole notiek 2022.gada 10.februārī plkst.13.30 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5 (ieeja no Kalēju ielas 10), Rīgā, 219.telpā.

Izsoles norises telpā tiek ievēroti Veselības ministrijas 12.05.2020. ieteikumi Nr. IeNA/8 „Ieteikumi Covid-19 infekcijas profilaksei”.

 

 

 

 

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

No 12.01.2022. līdz 03.02.2022. darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.00, paredzot pieteikumu iesniegšanu:

  • ar drošu elektronisko parakstu parakstītus pieteikumus iesniedz sūtot uz e-pastu: diipp@riga.lv;
  • klātienē pieteikumus iesniedz Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, apmeklējumu piesakot iepriekš pa tālr.67012662 vai 67026004, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus. Komisijas kontaktpersona (jautājumos par izsoles norisi) ir Inga Eglīte (tālr. 67012662).
Iznomātājs

Rīgas valstspilsētas pašvaldība Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora personā, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.

Objekta apskate

Zemesgabalu var apskatīt dabā jebkurā laikā bez Iznomātāja piedalīšanās

Papildus informācija

 

(citi iznomāšanas nosacījumi)

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi: Nomas tiesību pretendents, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt zemes nomas līgumu (turpmāk – Līgums), 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas veic maksājumu EUR 193,60 (viens simts deviņdesmit trīs euro, 60 centi) (t.sk. PVN) par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Zemesgabala tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem.

Maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem dienā, kad nauda tiek saņemta Iznomātāja kontā.

Drošības nauda pēc Līguma noslēgšanas tiek ieskaitīta nodrošinājuma depozītā.

Līguma nodrošinājuma depozīts: Nodrošinājuma depozīts ir puse no nosolītās gada nomas maksas (bez PVN). Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas jāsamaksā starpība starp Nodrošinājuma depozītu un Drošības naudu.

Līguma termiņš var tikt pagarināts, noslēdzot atbilstošu vienošanos, ja to pieļauj normatīvie akti un, ja Nomnieks lūdz termiņa pagarināšanu ne vēlāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms līguma termiņa beigām, ja tam piekrīt Rīgas domes Satiksmes departaments un Nomnieks labticīgi pildījis līguma pienākumus, tostarp viņam nav nenokārtotu parādsaistību pret Iznomātāju.

 

Nomas objekta raksturojums:

Zemesgabals saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15.pielikumu “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” visā platībā atrodas ielu teritorijā, kur atļautā izmantošana noteikta atbilstoši RTIAN 6.8. apakšnodaļas prasībām. Zemesgabals ir paredzēts pašvaldības autonomās funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (t.sk. ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana) – izpildei.

Nomnieks ir atbildīgs par Būves būvniecību un ekspluatācijas atbilstību normatīvo aktu (tostarp Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 2.18.apakšpunkta un 10.punkta) prasībām, kā arī par Būves nojaukšanu pēc tās ekspluatācijas termiņa beigām, vai Līgumam beidzoties.

Nomnieks nedrīkst atsavināt vai dāvināt Būvi pirms tās atdalīšanas no Zemesgabala un Zemesgabala atbrīvošanas. Būves ieguvējs neiegūst no līguma izrietošās Nomnieka tiesības un pienākumus.

Ja atklājas, ka Zemesgabalu nav iespējams izmantot Būves būvniecībai, tad iznomājamās teritorijas konfigurācija var tikt precizēta ne vairāk kā 15%.

Iesniedzot pieteikumu dalībai izsolē, izsoles pretendents, kas kļūst par Nosolītāju (Nomnieku) uzņemas risku par visiem iespējamiem zaudējumiem, ja Nomnieks atbilstoši savai iecerei nevarēs izmantot Zemesgabalu Līgumā noteiktajam iznomāšanas mērķim un/vai nevarēs izpildīt Līgumā noteiktās saistības. Iznomātājs šajā gadījumā neatlīdzina Nomniekam nekādus zaudējumus un izdevumus (tai skaitā, ne nepieciešamos, ne derīgos, ne greznuma izdevumus).

 

Ar izsoles noteikumiem un Līguma projektu var iepazīties Rīgas domes Īpašuma departamenta mājaslapā: https://id.riga.lv/, Rīgas valstspilsētas pašvaldības mājaslapā: https://www.riga.lv/lv.

 

Kontaktpersonas:

Daiga Dārziņa, tālr.67026004, e-pasts:daiga.darzina@riga.lv

Inga Eglīte, tālr. 67012662, e-pasts:inga.eglite@riga.lv