Izsoles statuss
Aktīva
Objekta veids
Neapbūvēts zemesgabals
Izsoles veids
Nomas tiesību izsole
Izsoles rīkotājs
Rīgas domes Īpašuma departaments
Adrese
Andreja Saharova ielā 23B

Objekta adrese

Andreja Saharova ielā 23B, Rīgā

Kadastra numurs

(norāda, ja nomas objekts ir viens īpašums)

-

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja nomas objekta sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

0100 121 1223

Nomas objekta apraksts

(norāda nomas objekta sastāvu, kadastra apzīmējumus, platības, izmantošanas mērķi (veidu) u.c.)

neapbūvēts zemesgabals Andreja Saharova ielā 23B, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 121 1223), 3183 m2 platībā, izmantošanas veids: īslaicīgas lietošanas būves – maksas autostāvvietas (turpmāk – Būve) būvniecība, uzturēšana un apsaimniekošana.

Iznomājamā platība

(norāda, ja nomas objekta sastāvā viens nekustamā īpašuma objekts)

3183 m2

Izsoles nodrošinājums

-

Drošības nauda

EUR 1915,00 (bez PVN)

Izsoles sākumcena

(sākotnējais nomas maksas apmērs)

EUR 3830,00 gadā (bez PVN)

Izsoles solis

EUR 383,00

Iznomāšanas termiņš

Līdz zemesgabala, kadastra apzīmējums 0100 121 1223, izmantošanas uzsākšanai valsts pārvaldes funkciju veikšanai (bibliotēkas ēkas būvniecībai), bet ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus no līguma spēkā stāšanās dienas.

Apakšnomas iespējas

ir

Izsoles veids, datums, laiks un vieta

Mutiska izsole notiek 2022.gada 10.februārī plkst.14.00 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5 (ieeja no Kalēju ielas 10), Rīgā, 219.telpā.

Izsoles norises telpā tiek ievēroti Veselības ministrijas 12.05.2020. ieteikumi Nr. IeNA/8 „Ieteikumi Covid-19 infekcijas profilaksei”.

 

 

 

 

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

No 12.01.2022. līdz 03.02.2022. darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.00, paredzot pieteikumu iesniegšanu:

- ar drošu elektronisko parakstu parakstītus pieteikumus iesniedz sūtot uz e-pastu: diipp@riga.lv;

- klātienē pieteikumus iesniedz Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, apmeklējumu piesakot iepriekš pa tālr.67012662 vai 67026004, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus. Komisijas kontaktpersona (jautājumos par izsoles norisi) ir Inga Eglīte (tālr. 67012662).

Iznomātājs

Rīgas valstspilsētas pašvaldība Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora personā, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.

Objekta apskate

Zemesgabalu var apskatīt dabā jebkurā laikā bez Iznomātāja piedalīšanās

Papildus informācija

(citi iznomāšanas nosacījumi)

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi: Nomas tiesību pretendents, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu, 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas veic maksājumu EUR 217,80 (divi simti septiņpadsmit euro, 80 centi) (t.sk. PVN) par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Zemesgabala tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem.

Maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem dienā, kad nauda tiek saņemta Iznomātāja kontā.

Drošības nauda pēc Līguma noslēgšanas tiek ieskaitīta nodrošinājuma depozītā.

Līguma nodrošinājuma depozīts: Nodrošinājuma depozīts ir puse no nosolītās gada nomas maksas (bez PVN). Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas jāsamaksā starpība starp Nodrošinājuma depozītu un Drošības naudu.

 

Līguma termiņš var tikt pagarināts, noslēdzot atbilstošu vienošanos, ja to pieļauj normatīvie akti un, ja Nomnieks rakstiski lūdz termiņa pagarināšanu ne vēlāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms līguma termiņa beigām, ja tam piekrīt Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments un Nomnieks labticīgi pildījis līguma pienākumus, tostarp viņam nav nenokārtotu parādsaistību pret Iznomātāju.

 

Nomas objekta raksturojums:

Zemesgabals saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk - RTIAN) 15.pielikumu “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” visā platībā atrodas dzīvojamās apbūves teritorijā, kur atļautā izmantošana noteikta atbilstoši RTIAN 6.2. apakšnodaļas prasībām.

Nomnieks ir tiesīgs ekspluatēt Būvi pēc tās nodošanas ekspluatācijā un ir atbildīgs par Būves būvniecību un ekspluatācijas atbilstību normatīvo aktu (tostarp Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 2.18.apakšpunkta un 10.punkta, RTIAN, t.sk. 2.17. apakšnodaļā “Noteikumi transportlīdzekļu novietnēm” noteikto) prasībām, kā arī par Būves nojaukšanu pēc tās ekspluatācijas termiņa beigām, vai Līgumam beidzoties.

Veicot Būves būvniecību, Nomnieks ievēro, ka Zemesgabalā jāsaglabā esošie koki, kā arī Zemesgabals jāpapildina ar jauniem koku un krūmu stādījumiem, veidojot vizuāli izteiksmīgu, objekta telpiskajam mērogam atbilstošu, norobežojošu apstādījumu joslu ar ainavu veidojošiem koku vai koku ar krūmu stādījumiem joslu pret daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku, tādejādi organiski iekļaujot Būvi pilsētvidē un samazinot negatīvo Būves ietekmi uz vidi un blakus esošajiem zemesgabaliem.

Saskaņā ar RTIAN 160.punktu atklātām virszemes autonovietnēm un to piebraucamajiem ceļiem aizliegts pielietot šķembu un grants segumu.

Iesniedzot pieteikumu dalībai izsolē, izsoles pretendents, kas kļūst par Nosolītāju (Nomnieku) uzņemas risku par visiem iespējamiem zaudējumiem, ja Nomnieks atbilstoši savai iecerei nevarēs izmantot Zemesgabalu Līgumā noteiktajam iznomāšanas mērķim un/vai nevarēs izpildīt Līgumā noteiktās saistības. Iznomātājs šajā gadījumā neatlīdzina Nomniekam nekādus zaudējumus un izdevumus (tai skaitā, ne nepieciešamos, ne derīgos, ne greznuma izdevumus).

 

Ar izsoles noteikumiem un Līguma projektu var iepazīties Rīgas domes Īpašuma departamenta mājaslapā: https://id.riga.lv/, Rīgas valstspilsētas pašvaldības mājaslapā: https://www.riga.lv/lv.

 

Kontaktpersonas:

Irēna Ščekina, tālr.67012611, e-pasts:irena.scekina@riga.lv

Edīte Vanaga, tālr. 67037552, e-pasts:edite.vanaga@riga.lv