Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Rīgas pilsētas pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienībās, iestādēs, aģentūrās un pašvaldības kapitālsabiedrībās.

Centrs veic šādus uzdevumus:

 • saņem, apkopo un analizē informāciju par trūkumiem Rīgas pilsētas pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienību, iestāžu, pašvaldības aģentūru un kapitālsabiedrību (turpmāk – Pašvaldības iestādes) darba organizācijā, lai īstenotu Rīgas domes priekšsēdētāja uzraudzību birokrātijas izskaušanā, korupcijas novēršanā un labas pārvaldības principa nodrošināšanā;
 • izskata juridisko un fizisko personu iesniegumus (sūdzības) par Pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amata pienākumu nepildīšanu vai nekvalitatīvu pildīšanu, ja:
 • iesniegumā (sūdzībā) ir sniegta informācija un argumenti par iespējamu labas pārvaldības principa neievērošanu vai korupciju Pašvaldības iestādē;
 • iesniegums (sūdzība) nav jāizskata un lēmums nav jāpieņem atbilstoši Administratīvā procesa likumam;
 • nodrošina Rīgas pilsētas pašvaldības vienotas korupcijas novēršanas sistēmas pārvaldību un metodisko vadību;
 • veic Pašvaldības iestāžu korupcijas novēršanas darbības koordināciju un pārraudzību un pretkorupcijas pasākumu plānu izpildes kontroli;
 • organizē Pašvaldības iestādēm izglītojošus pasākumus korupcijas novēršanas jomā;
 • veic pārbaudes Pašvaldības iestādēs, lai konstatētu trūkumus darba organizācijā, tās darbinieku pienākumu nepildīšanu vai nekvalitatīvu pildīšanu, kā arī korupcijas pazīmes;
 • atbilstoši savai kompetencei uztur saikni ar valsts iestādēm, t.sk. tiesībsargājošām institūcijām, nevalstiskām organizācijām un plašsaziņas līdzekļiem;
 • iesniedz Rīgas domes priekšsēdētājam priekšlikumus Pašvaldības iestāžu darba uzlabošanai un konstatēto trūkumu novēršanai;
 • sagatavo un iesniedz Rīgas domes priekšsēdētājam pārskatus par darba rezultātiem;
 • sagatavo Rīgas pilsētas pašvaldības tiesību aktu projektus jautājumos, kas ir Centra kompetencē;
 • Rīgas domes priekšsēdētāja uzdevumā atbilstoši Centra kompetencei sagatavo atbildes projektus uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem un sūdzībām;
 • pilda citus Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojumus.
Darbinieks Pieņemšanas diena un laiks Tālrunis                Pieņemšanas vieta

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centra

vadītājs Sergejs Novikovs  

Otrdiena  9.00–12.00 67012031 Rātslaukums 1, 255.kab.

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centra

vecākie eksperti  

Otrdiena
Piektdiena
 9.00–12.00

Trešdiena
Ceturtdiena 
14.00-17.00

67012032
67105627

67026859 
Rātslaukums 1, 256.kab.
29.12.2020. Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrā izskatīts trauksmes cēlēja ziņojums par Rīgas pilsētas pašvaldības nodibinājuma valdes locekļu iespējamiem pārkāpumiem, noslēdzot darba līgumus pašiem ar sevi nodibinājuma izpilddirektora amatos. Lai novērstu pārbaudes laikā konstatētos trūkumus, nodibinājuma valdes locekļu amatiem noteikts valsts amatpersonas statuss, Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācija izbeigusi darba līgumus nodibinājuma izpilddirektoru amatiem un ar nodibinājuma valdes locekļiem noslēgti pilnvarojumu līgumi, nosakot pilnvarnieku mēneša atlīdzību.