Mēnešalga:
līdz 4882 euro
Vadība / Administrēšana
Atrašanās vieta:
Rātslaukums 1, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Rīgas valstspilsētas pašvaldība
(reģistrācijas Nr.90011524360, juridiskā adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539)
izsludina pieteikšanos atklātajā konkursā uz Rīgas pašvaldības aģentūras
“Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra” direktora amatu
(uz pieciem gadiem)

Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra” (turpmāk-Aģentūra) ir Rīgas pašvaldības iestāde, kuras mērķis ir nodrošināt investīciju piesaisti, tūrisma izaugsmes sekmēšanu un pilsētas atpazīstamību.

Aģentūras direktoram būs:

 • Jāorganizē, jāvada un jānodrošina efektīva Aģentūras darbība, kurā šobrīd ir trīs pārvaldes un aptuveni 30 darbinieki.
 • Jānodrošina Aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģijas, budžeta un kārtējā gada darba plāna izstrāde un īstenošana.
 • Jāpārstāv Aģentūra ar investīciju, tūrisma, pilsētas zīmolvedības un starptautiskās sadarbības jomām saistītās valsts un pašvaldības institūcijās, starptautiskās organizācijās un darba grupās, un plašsaziņas līdzekļos.
 • Jāorganizē pašvaldības aģentūrai noteiktās administratīvās funkcijas (atbildes uz amatpersonu un iedzīvotāju iesniegumiem, pretkorupcijas plānu izstrāde, darba aizsardzības sistēma, ugunsdrošības noteikumu prasību ievērošana, u.tml.).

Kandidātiem obligāti ir jābūt ar:

 • Pieredzi un zināšanām sarežģītu pārdošanas procesu organizēšanā uzņēmumiem (enterprise sales).
 • Padziļinātām zināšanām un izpratni par investīciju piesaistes mehānismiem un izpratni par Latvijas investīciju vidi un klimatu, par investoru galvenajiem problēmjautājumiem.
 • Starptautisku darba pieredzi un starptautisku kontaktu tīklu.
 • Nevainojamu reputāciju.
 • Akadēmisko vai profesionālo augstāko izglītību.
 • Valsts valodas un angļu valodas prasmēm C2 līmenī.

Ar papildu punktiem tiks vērtētas šādas prasmes:

 • Izpratne par stratēģiskās vadības procesiem, spēja izstrādāt un ieviest investīciju piesaistes, tūrisma veicināšanas un pilsētas atpazīstamības stratēģiju.
 • Plašs kontaktu tīkls ar Latvijā strādājošiem ārvalstu investoriem, nekustamo īpašumu attīstītājiem, tirdzniecības kamerām un citām iesaistītajām pusēm.
 • Izpratne par veiksmīga pilsētas tēla un mārketinga kampaņu veidošanas principiem.
 • Izpratne par tūrisma profilu Latvijā, veiksmīgiem tūrisma produktu veidošanas pamatprincipiem.
 • Spēcīgas pārdošanas, prezentācijas un komunikācijas prasmes latviešu un angļu valodā.
 • Spēja piesaistīt spēcīgus, kvalificētus profesionāļus aģentūrai.
 • Vēlme un spēja strauji apgūt publiskā sektora darbības principus un pielāgoties pašvaldības un valsts darbības principiem.
 • Starptautisku un liela mēroga projektu vadība.
 • Komandas vadīšanas pieredze.
 • Budžeta pārvaldīšana strauji augošā uzņēmumā.

Darba samaksa un bonusi:

 • Ikmēneša darba samaksa līdz 4882 euro, t.sk:
  • mēnešalga līdz 2441 euro,
  • speciālā piemaksa līdz 100%;
 • prēmija (vienu reizi kalendāra gadā līdz 75% no mēnešalgas);
 • naudas balva (kalendāra gada ietvaros līdz 100% no mēnešalgas);
 • sociālās garantijas (piemēram, veselības apdrošināšana, uzsākot darba tiesiskās attiecības, un atvaļinājuma pabalsts vienu reizi kalendāra gadā līdz 50% no mēnešalgas);
 • atvaļinājumi (ikgadējais atvaļinājums 4 kalendāra nedēļas, papildatvaļinājums līdz 10 darba dienām).

Informācijai: Aģentūras direktora atlīdzība tiek noteikta atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā paredzētajai kārtībai un kritērijiem. Tā tiek noteikta, ņemot vērā kvalifikāciju, profesionālo pieredzi, darba izpildes rezultātus, ieguldījumu pašvaldības mērķu sasniegšanā, nodarbinātības ilgumu un citus normatīvajos aktos noteiktos kritērijus.

Konkursa kandidāti iesniedz šādus dokumentus:

 • motivētu pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju par atbilstību izvirzītajām prasībām);
 • dzīvesgaitas aprakstu – CV (Curriculum Vitae), atbilstoši pievienotajai formai, norādot vismaz trīs personas atsauksmju sniegšanai;
 • augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī izziņas kopiju par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments, ja tas iegūts ārvalstīs;
 • apliecinājumu, atbilstoši pievienotajai formai, par to, ka:
 1. kandidāts atbilst izvirzītajām obligātajām prasībām;
 2. kandidāts ievēros likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 6.pantā un 7. panta ceturtajā daļā noteiktos ierobežojumus un novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks iecelts Aģentūras direktora amatā;
 3. piekrīt valsts amatpersonas statusam un tam noteiktajiem ierobežojumiem.

Dalībai konkursā dokumentus ar drošu elektronisko parakstu lūdzam līdz 03.12.2021. nosūtīt Rīgas domes Personāla nodaļai uz e-pastu: cv@riga.lv.

Kandidātiem, kuri tiks aicināti uz interviju, būs jāiesniedz un jāprezentē komisijai redzējums par Aģentūras turpmāko attīstību. Stratēģiskā redzējuma sagatavošanai tiek dots laiks – ne mazāk kā 5 dienas.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Rīgas pilsētas pašvaldība informē, ka:

 1. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldība (Rīga domes Personāla nodaļa un Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja) Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539; elektroniskā pasta adrese: np@riga.lv;
 2. personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs. Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010; elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.;
 3. Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Visa informācija, kas iegūta personāla atlases laikā, pilnībā vai daļēji tiks glabāta ne ilgāk kā piecus gadus par amata pretendentiem, lai nodrošinātu pašvaldības tiesiskās intereses. Gadījumā, ja pašvaldība saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam;
 4. ja ar Jums tiks noslēgts darba līgums, tad CV un tam pievienotie dokumenti, pēc nepieciešamības, var tikt pievienoti Jūsu darbinieka lietai un glabāti personas lietas glabāšanai noteikto laiku;
 5. Jums ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu minētajam lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret apstrādi, kā arī iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

Pretendentiem jāpiesakās līdz