Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
21
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Atļaujas saņemšana preču pārdošanai pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta.

Procesa apraksts

 1. Informācija
  Atļaujas saņemšana preču pārdošanai pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta, kas norisinās pasākuma laikā. (Publiska vieta - jebkura vieta ārpus ēkas un pastāvīgās tirdzniecības vietas, kura neatkarīgi no tās īpašuma formas ir pieejama patērētājiem; Pastāvīga tirdzniecības vieta – pastāvīgai un sistemātiskai tirdzniecībai iekārtota tirdzniecības vieta, kas reģistrēta nodokļus un nodevas reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā).

 2. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojums paredzēts ielu tirdzniecībai pasākuma laikā. (Ja atbilstoši normatīvo aktu prasībām publiska pasākuma rīkošanai ir jāsaņem Rīgas pilsētas izpilddirektora atļauja vai saskaņojums, atļauja ielu tirdzniecībai pasākuma laikā tiek izsniegta pēc minētā saskaņojuma vai atļaujas publiska pasākuma rīkošanai izsniegšanas.)
  Pakalpojums pieprasāms elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu https://www.eriga.lv. (izmantojot e-pakalpojumu: https://www.eriga.lv/Default.aspx),vai klātienē, uzrādot dokumentu oriģinālus, Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrā, kur Klientu apkalpošanas nodaļas speciālists ieskenēs dokumentus un elektroniski pievienos iesniegumam.

  Iesnieguma sagatavošanai iesniedzama šāda informācija:
  1) ielu tirdzniecības dalībnieks (fiziskai personai norādāms vārds, uzvārds un personas kods (ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību) vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību); juridiskai personai norādāms tās nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods);
  2) pasākums un tā organizators;
  3) ielu tirdzniecības norises vieta, datums un laiks;
  4) ielu tirdzniecībā realizējamās preču grupas;
  5) ielu tirdzniecības dalībnieka kontaktinformācija (adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese);

  un šādi dokumenti:
  1) saskaņojums ar pasākuma organizatoru, izņemot gadījumus, kad pasākuma organizators un ielu tirdzniecības dalībnieks ir viena un tā pati persona;
  2) aktuāla ielu tirdzniecības vietas krāsaina fotofiksācija (A4 formātā) (bez tirdzniecības vietas aprīkojuma);
  3) aktuāla ielu tirdzniecības vietas aprīkojuma skice, fotofiksācija vai tās vizualizācija vides kontekstā (A4 formātā);
  4) ielu tirdzniecības norises vietas izvietojuma zemesgabalā shēma (A4 formātā) atbilstošā mērogā ar izmēriem un piesaistēm, norādot ietves un brauktuves brīvo platumu, kas saskaņota ar Rīgas domes Satiksmes departamentu, ja darbība plānota ielas sarkanajās līnijās;
  5) saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu – vai valsts un pašvaldības īpašumā esoša nekustamā īpašuma valdītāju un apsaimniekotāju;
  6) ielu tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību;
  7) ielu tirdzniecības dalībnieka apliecinājums, ka speciālā iekārta tiks ekspluatēta atbilstoši ražotāja prasībām un ievērojot ugunsdrošības noteikumus, ja paredzēta tirdzniecība no speciālām iekārtām ar karstajām uzkodām vai bezalkoholiskajiem dzērieniem izlejamā veidā.

 3. Pakalpojuma apmaksa
  Pakalpojums ir bez maksas.
  Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās saskaņā ar Rīgas domes 2021. gada 10. februāra saistošajiem noteikumiem Nr.19 “Grozījumi Rīgas domes 2011. gada 18.j anvāra saistošajos noteikumos Nr.109 “Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Rīgā”” uz laiku no 2020. gada 1. novembra līdz 2021. gada 31. decembrim netiek piemērota.

 4. Pakalpojuma saņemšana
  Elektroniski parakstīta atļauja tiek nosūtīta uz klienta iesniegumā norādīto e-pasta adresi. Ja dokumenti iesniegti klātienē Rīgas  Apkaimju iedzīvotāju centrā, klients var norādīt, kurā Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra atrašanās vietā vēlas saņemt atbildi.

Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Skatīt vairāk