Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
21
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-
Atļaujas saņemšana preču pārdošanai pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai. (Publiska vieta - jebkura vieta ārpus ēkas un pastāvīgās tirdzniecības vietas, kura neatkarīgi no tās īpašuma formas ir pieejama patērētājiem; Pastāvīga tirdzniecības vieta – pastāvīgai un sistemātiskai tirdzniecībai iekārtota tirdzniecības vieta, kas reģistrēta nodokļus un nodevas reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā).

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana publiskās vietās ir veicama atbilstoši gadalaikam pavasara/vasaras sezonā (no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim) vai rudens/ziemas sezonā (no 1. novembra līdz nākamā gada 31. martam). Pakalpojums pieprasāms elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu https://www.eriga.lv. (izmantojot e-pakalpojumu: https://www.eriga.lv/Default.aspx),vai klātienē, uzrādot dokumentu oriģinālus, Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, kur Klientu apkalpošanas nodaļas speciālists ieskenēs dokumentus un elektroniski pievienos iesniegumam.
  Iesnieguma sagatavošanai nepieciešama šāda informācija:
  1) ielu tirdzniecības dalībnieks (norādāms juridiskās personas nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods);
  2) ielu tirdzniecības norises vietas nosaukums vai adrese, kā arī pastāvīgās pakalpojumu sniegšanas vietas nosaukums un adrese, ja ielu tirdzniecības vieta ir ar piesaisti pastāvīgai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai;
  3) ielu tirdzniecības vietas aizņemamā platība;
  4) ielu tirdzniecības vietas darbības sezona (pavasara/vasaras sezona vai rudens/ziemas sezona), darbības periods un darba laiks;
  5) ielu tirdzniecības dalībnieka kontaktinformācija (adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese);
  6) ja tirdzniecības dalībnieks vēlas iekārtot sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu atbilstoši pēdējam Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā saskaņotajam projektam, tad iesniegumā jānorāda, ka tirdzniecības dalībnieks nodrošinās sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas atbilstību pēdējam Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā saskaņotajam projektam;
  un iesniedzami šādi dokumenti:
  1) Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā saskaņots projekts, izņemot gadījumus, kad pie pastāvīgas tirdzniecības vietas plānots izvietot tikai galdus, krēslus, puķu podus, gāzes sildītājus (atbilstoši RD 28.04.2021. saistošo noteikumu Nr.43 59.1. apakšpunktā noteiktajām prasībām ) vai vietu paredzēts iekārtot atbilstoši Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta noteiktajam tipveida risinājumam, kas publicēts Rīgas valstspilsētas mājas lapā https://www.riga.lv/lv/ielu-tirdznieciba#katalogs-ar-tipveida-risinajumiem-vasaras-terasu-izvietosanai;
  2) gadījumā, kad Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā saskaņots projekts nav jāiesniedz - situācijas plāns vai zemes robežu plāns, kurā atbilstošā mērogā (A4 formātā) iezīmēta galdu un krēslu aizņemamā teritorija ar izmēriem;
  3) pastāvīgās pakalpojumu sniegšanas vietas, pie kuras plānots iekārtot ielu tirdzniecības vietu, īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību apliecinošu dokumentu kopijas;
  4) saskaņojums ar nekustamā īpašuma (zemes) īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu – vai valsts, pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju vai apsaimniekotāju;
  5) saskaņojums ar ēkas vai ēkas nožogojuma īpašniekiem vai likumīgiem lietotājiem, kurus tieši ietekmē ielu tirdzniecības vieta;
  6) ielu tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību (ja ielu tirdzniecības vieta ir bez piesaistes pastāvīgai pakalpojumu sniegšanas vietai);
  7) apliecinājums, ka tirdzniecības dalībnieks nodrošinās sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas atbilstību Rīgas domes 28.04.2021. saistošo noteikumu Nr. 43 59. un 78. punktam (tikai šo saistošo noteikumu 59. punktā minētajos gadījumos).

 2. Pakalpojuma apmaksa
  Pakalpojums ir bezmaksas
  Nodeva par ielu tirdzniecību tiek piemērota par tirdzniecību uz Rīgas valsstspilsētas pašvaldības piederošas zemes. Nodevas likme dienā par ielu tirdzniecību sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai tiek aprēķināta atkarībā no izvietojuma zonas un aizņemamās platības saskaņā ar Rīgas domes 18.01.2011. saistošo noteikumu Nr. 109 "Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Rīgā" 6. punktu un pirmo pielikumu.
  Nodeva ieskaitāma vienā no šiem Rīgas domes Finanšu departamenta kontiem, maksājuma mērķa sadaļā uzrādot attiecīgo tirdzniecības atļaujas izsniedzēja nosaukumu, ielu tirdzniecības veidu un tirdzniecības vietas adresi:
  LV83UNLA0020100000005, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, reģistrācijas Nr. 90011524360;
  LV98RIKO0020100000005, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, kods: RIKOLV2X, reģistrācijas Nr. 90011524360.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Elektroniski parakstīta atļauja tiek nosūtīta uz klienta iesniegumā norādīto e-pasta adresi. Ja dokumenti iesniegti klātienē Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, klients var norādīt, kurā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra atrašanās vietā vēlas saņemt atbildi.

Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Skatīt vairāk