Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļas ēka Aglonas ielā 4b

Aglonas iela 4b, LV-1057
e-pasts: dzn@riga.lv
Tālr. 67105266, 67181261

Dzimtsarakstu nodaļas pamatfunkcijas ir civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodrošināšana, kā arī civilstāvokļa aktu reģistru arhīva fonda veidošana, uzturēšana, saglabāšana un aktualizēšana.

 

Pirmdien no 12.00-19.00
Otrdien no 8.00-15.00
Trešdien no 8.00-15.00
Ceturtdien no 8.00-15.00
Piektdien no 8.00-15.00
 • reģistrē dzimšanas faktus;
 • reģistrē miršanas faktus;
 • reģistrē laulību;
 • reģistrē pie Civillikuma 51.pantā norādīto konfesiju garīdzniekiem noslēgtās laulības;
 • pieņem paternitātes atzīšanas iesniegumus;
 • ievada ziņas Civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēmā;
 • izsniedz civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošus dokumentus;
 • kārto civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu aktualizēšanas un atjaunošanas lietas;
 • aktualizē un atjauno civilstāvokļa aktu reģistru ierakstus;
 • atjauno ārvalstīs reģistrētus civilstāvokļa aktu reģistru ierakstus, pamatojoties uz tiesas spriedumu;
 • atjauno bojāgājušos vai pazudušos Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs reģistrētos reģistru ierakstus;
 • kārto vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas lietas;
 • izsniedz izziņas par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi;
 • sniedz ziņas Ārlietu ministrijas Konsulārajam departamentam par ārzemnieka miršanas fakta reģistrāciju;
 • paziņo bāriņtiesai par bērna piedzimšanu nepilngadīgai mātei, kā arī to, ja, reģistrējot miršanas faktu, kļūst zināms, ka mirušā nepilngadīgie bērni palikuši bez aizgādības;
 • glabā Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļās un Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs sastādīto reģistru ierakstu pirmos eksemplārus un datorizdrukas;
 • iepazīstina fiziskās un juridiskās personas ar civilstāvokļa aktu reģistrācijas jautājumiem;
 • sniedz pārskatu par reģistrētajiem civilstāvokļa aktiem Tieslietu ministrijai;
 • organizē un nodrošina apmeklētāju pieņemšanu Dzimtsarakstu nodaļā;
 • reģistrē elektroniskajā datubāzē pieteikumus pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai par bērniem, kuru dzimšanas fakts tiek reģistrēts Dzimtsarakstu nodaļā.
 • reģistrē ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu;nodrošina personas sniegto ziņu par deklarēto dzīvesvietu datorizētu apstrādi, aizsardzību, saglabāšanu un aktualizēšanu Iedzīvotāju reģistrā;
 • pēc personas pieprasījuma izsniedz dokumentu, kas apliecina dzīvesvietas deklarēšanas faktu;
 • reģistrē iesniegumus pašvaldības pabalsta piešķiršanai sakarā ar bērna piedzimšanu;
 • reģistrē iesniegumus Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanai;
 • reģistrē iesniegumus Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) apbedīšanas pabalsta piešķiršanai;
 • reģistrē iesniegumus Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) pabalsta piešķiršanai mirušā pensionāra laulātajam.