Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Klātienē

Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai - ieceres dokumentācija nepieciešama, ja ekspluatācijā pieņemtas ēkas stāvoklis neatbilst Būvniecības likuma 9.pantā noteiktajām būtiskajām prasībām attiecībā uz būves lietošanas drošību, mehānisko stiprību un stabilitāti, vai ēka nonākusi tādā tehniskajā stāvoklī, ka kļuvusi bīstama.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Būvniecības ieceres ierosināšanai, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu, elektroniski jāiesniedz paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai, pievienojot :
  1. īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību apliecinošus dokumentus;
  2. būvniecības ierosinātāja pilnvaru, ja ieceres dokumentācijas iesniedzējam nav īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību;
  3. ēkas konservācijas darbu veikšanas projektu, kurš sastāv no:
  3.1. skaidrojoša apraksta par konservācijas veikšanu un nepieciešamo konservācijas darbu saraksta;
  3.2. risinājumiem, vai, ja nepieciešams, grafiskās daļas būvkonstrukciju noturības zudumu un ēkas elementu turpmākās bojāšanās novēršanai;
  3.3. risinājumiem bīstamības cilvēku dzīvībai un veselībai vai videi novēršanai;
  3.4. kultūrvēsturiskās inventarizācijas aktu, ja ēka ir kultūras piemineklis;
  3.5. darbu organizēšanas projektu, ja pašvaldība lēmumā par ēkas konservāciju to ir norādījusi;
  3.6. citus dokumentus, kas raksturo ēku un nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
  Lai realizētu ēkas konservāciju, būvniecības ierosinātājs vienojas ar būvprojekta izstrādātāju atbilstošā būvprojektēšanas jomā par minētās dokumentācijas izstrādi.

  Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments paskaidrojuma raksta ēkas konservācijai I daļu un tam pievienotos dokumentus izskata 14 dienu laikā pēc tā reģistrācijas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā un izdara paskaidrojuma raksta ēkas konservācijai I daļā atzīmi par ieceres akceptēšanu vai sniedz rakstisku pamatotu atteikumu.

  Pēc Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta atzīmes veikšanas paskaidrojuma rakstā ēkas konservācijai būvniecības ierosinātājs iesniedz informāciju par būvdarbu veicēju. Informāciju par būvdarbu veicēju var sniegt vienlaikus ar būvniecības ieceres iesniegšanu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā lēmuma pieņemšanai.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Būvniecības ieceres dokumentus iespējams saņemt elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).