Konkursa pieteikumi  tiks pieņemti no 17.marta līdz 31. maijam plkst. 12.00
Joma
Apkaimes
Pieteikšanās termiņš
31.05.2022.
Statuss
Noslēdzies

Projektu ideju pieteikumus dalībai Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanas konkursā var iesniegt Rīgā dzīvesvietu deklarējuši iedzīvotāji no 16 gadu vecuma un Rīgā reģistrētas nevalstiskās organizācijas, kuru darbības mērķis nav pretrunā konkursa nolikuma 3. punktā noteiktajam konkursa mērķim.

Konkursa pieteikumi  tiks pieņemti no 17.marta līdz 31. maijam plkst. 12.00 elektroniski, aizpildot veidlapu un iesniedzot riga.lv vai nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: konkurss.apkaimes@riga.lv. Savukārt klātienē papīra formātā – no 17. marta līdz 31. maija plkst. 12.00  Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, Eduarda Smiļģa ielā 46, Daugavpils ielā 31, Gobas ielā 6A, Ieriķu ielā 43A un Brīvības ielā 49/53, iepriekš piesakot apmeklējumu pa tālruņa numuru 80000800. Pieteikumus var ievietot arī pasta kastēs, kas izvietotas pie minētajām Centra adresēm.

Rakstot uz šo elektroniskā pasta adresi pirms projekta idejas pieteikuma iesniegšanas, projekta idejas iesniedzējam ir nodrošināta iespēja noskaidrot zemes gabala, kurā plānots īstenot projekta ideju, piederību pašvaldībai, atļautās izmantošanas veidu, kādas pašvaldības autonomās funkcijas izpildei zemes gabals ir paredzēts, saņemt zemes gabala robežu plāna un apgrūtinājuma plāna (ja tādi ir pašvaldības rīcībā) kopiju, kā arī noskaidrot citu konkursa nolikumā noteikto un ar konkursa norisi saistīto informāciju.

Projektu ideju īstenošanas iespējamību atbilstoši kompetento institūciju atzinumiem vērtēs konkursa komisija un atbalstītās projektu idejas rudenī tiks virzītas iedzīvotājiem balsošanai.

Pašvaldība īstenos visvairāk iedzīvotāju balsis saņēmušās projektu idejas, kas uzlabos apkārtējo vidi ilgtermiņā un iekļausies 70 000 EUR.

Biežāk uzdotie jautājumi par Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanas konkursu

Tas ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzdalības budžeta finansēts projektu ideju konkurss, kura nolikumam atbilstošu un iedzīvotāju balsojumā visvairāk balsis saņēmušu iedzīvotāju un NVO iesniegto projektu ideju īstenošanu veic Rīgas valstspilsētas pašvaldība.

Līdzdalības budžets ir demokrātisks rīks, kādā veidā Rīgas pilsētas iedzīvotāji var lemt par daļu no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta.

 • veicināt apkaimju attīstību Rīgā, to teritorijas kā pilsētas daļas īpašo identitāti, atpazīstamību un sekmēt to revitalizāciju;
 • pastāvīgi un mērķtiecīgi veicināt Rīgas apkaimju iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību apkaimju attīstībā;
 • radīt publiski pieejamus uzlabojumus apkaimēs, veicinot iedzīvotāju sadarbību un radošumu;
 • Pašvaldībai iegūt vērtīgu atgriezenisko saiti par nepieciešamajiem pilsētvides uzlabojumiem, kas ir svarīgi Rīgas iedzīvotājiem.

Projekta idejas pieteikumu dalībai konkursā var iesniegt:

 • Rīgas pilsētā dzīvesvietu deklarējušas fiziskas personas no 16 gadu vecuma;
 • Nevalstiskās organizācijas, kuru juridiskā adrese ir reģistrēta Rīgas pilsētā un to darbības mērķis ir Rīgas apkaimju pilsētvides kvalitātes uzlabošana un nav pretrunā ar Konkursa nolikumā noteiktajiem Konkursa mērķiem.

Iesniedzējs Konkursam var iesniegt vienu Projekta pieteikumu. Viens Projekta pieteikums attiecas tikai uz vienu vienotu teritoriju.

Projekta ideju var iesniegt:

 • papīra formātā - Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, Eduarda Smiļģa ielā 46, Daugavpils ielā 31, Gobas ielā 6A, Ieriķu ielā 43A un Brīvības ielā 49/53, iepriekš piesakot apmeklējumu pa tālruņa numuru 80000800. Pieteikumus var ievietot arī pasta kastēs, kas izvietotas pie minētajām Centra adresēm.

 • elektroniskā formātā - sūtot uz konkursa elektroniskā pasta adresi konkurss.apkaimes@riga.lv vai iesniedzot Rīgas valstspilsētas pašvaldības mājas lapā www.riga.lv – aizpildot projekta pieteikuma veidlapu.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir no konkursa izsludināšanas brīža līdz 2022. gada 31. maija plkst. 12.00.

Iesniegšanas termiņš nevar būt īsāks par astoņām nedēļām.

 Konkursam var iesniegt projektu idejas, kuras:

 • atrodas sabiedrībai pieejamā publiskā lietošanā esošā Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošā vai piekrītošā publiskā ārtelpā;
 • ilglaicīgi (vismaz 10 gadus) uzlabos apkārtējo vidi, un šiem uzlabojumiem ir sabiedriski nozīmīga vērtība;
 • nav ar komerciālu, reliģisku vai politisku raksturu.

Viena Projekta īstenošanai nepieciešamais prognozējamais finanšu līdzekļu apjoms ir ne vairāk kā 70 000 euro (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).

Projekta idejas plānoto īstenošanas izmaksu aprēķināšanas atvieglošanai ir pieejama tāmes veidne. Projekta idejas iesniedzēja atbildība ir savu iespēju robežās, aplēst projekta idejas plānotās īstenošanas izmaksas riska mazināšanai, ka projekta ideja varētu izrādīties pārāk finanšu ietilpīga tās īstenošanai šī konkursa ietvaros.

Projekta idejas vērtēšanas laikā pašvaldības kompetentās institūcijas, konkursa vērtēšanas komisijai sagatavojot atzinumu par projekta idejas īstenošanas iespējamību, detalizēti vērtēs projekta idejas plānotās īstenošanas izmaksas.

Ja pašvaldības kompetentā institūcija atzinumā argumentēti norādīs, ka projekta idejas plānotās īstenošanas izmaksas būtiski pārsniedz 70 000 euro apjomu, tad konkursa vērtēšanas komisija projekta ideju noraidīs un nevirzīs iedzīvotāju balsošanai.

Konkursa kārtībā apstiprināto projekta ideju īstenos Rīgas valstspilsētas pašvaldības kompetentā institūcija, sadarbojoties ar projekta idejas iesniedzēju.

Projektu ideju vērtēšanu veiks konkursa vērtēšanas komisija divās vērtēšanas kārtās atbilstoši konkursa nolikuma prasībām un saņemtajiem Rīgas valstspilsētas pašvaldības kompetento institūciju atzinumiem.

Informācijai par projekta idejas vērtēšanas gaitu varēs sekot līdzi konkursa vietnē www.balso.riga.lv katras projekta idejas sadaļā.

Iedzīvotāju balsošana par konkursa nolikuma prasībām atbilstošām projektu idejām norisināsies pēc to izvērtēšanas konkursa vērtēšanas komisijā un nodošanas iedzīvotājiem balsošanai vienu mēnesi, orientējoši 2022. gada 4. ceturksnī.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības finansējumu saņēmušās projektu idejas būs zināmas pēc vienu mēnesi ilgas iedzīvotāju balsošanas beigām, orientējoši 2022. gada 4. ceturksnī.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības finansējumu saņēmušās projektu idejas var tikt īstenotas līdz 2 gadus ilgā laika periodā, atkarībā no projekta sarežģītības, ietverot projektēšanas dokumentācijas sagatavošanu un saskaņošanu ar inženierkomunikāciju turētājiem, būvdarbu iepirkuma veikšanu un būvdarbu īstenošanu un objekta nodošanu ekspluatācijā.

Konkurss notiek katru gadu kopš 2019. gada, un šogad tas ir pieejams jebkuram rīdziniekam. Ar konkursam iepriekšējos gados iesniegtajām projektu idejām un to īstenošanas aktualitātēm iespējams iepazīties konkursa vietnē www.balso.riga.lv