Informējam, ka Jūsu personas datu (vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija saziņai (tālruņa numurs, e-pasta adrese), IP adrese) apstrādes mērķi ir:

  1. identificēt Jūs un pārliecināties, vai atbilstat Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanas konkursa (turpmāk – Konkurss) nolikuma prasībām;
  2. Saziņai ar Jums Konkursa nolikumā minētajos gadījumos.

Jūs kā iesniedzējs esat atbildīgs par personas datu nodošanas Rīgas valstspilsētas pašvaldībai likumību, tajā skaitā Jums ir aizliegts sniegt Rīgas valstspilsētas pašvaldībai personas datus, ja šai apstrādei nepastāv juridisks pamats.

1. Informācija par projekta idejas iesniedzēju:

Projekta idejas iesniedzējs fiziska persona

Projekta idejas iesniedzējs juridiska persona (nevalstiskā organizācija)

2. Informācija par projekta ideju:

2.1. Informācija par projekta idejas īstenošanas vietu

2.2. Projekta idejas nosaukums (īss, uzmanību saistošs, līdz 50 zīmēm)

2.3. Īss projekta idejas apraksts interneta vietnei www.balso.riga.lv, līdz 250 zīmēm.

Norādiet jomas, kurā ietilpst projekta ideja.

2.5. Projekta idejas apraksts un tā sabiedriskā nepieciešamība (aprakstiet projekta ideju – kā vajadzētu izskatīties projekta idejai un tās atsevišķiem elementiem, kādu pievienoto vērtību projekta ideja sniegs apkaimei un rīdziniekiem, nosauciet galveno mērķa grupu un uz projekta ideju attiecināmo konkursa nolikuma 3. punktā noteikto konkursa mērķi, līdz 2500 zīmēm)

Norādiet projekta darbu apjomu, iespējamās darbu un materiālu izmaksas un to, vai projekts var tikt īstenots arī nepilnā apjomā.

Tāmes veidlapa pieejama šeit:


Maksimums 1 failu. 20 MB limits Atļautie veidi: , xls, xlsx.

3. Pielikumi:

Norādāmi visu projekta ideju būtisko elementu izmēri cm un to izvietojums uz zemesgabala robežu plāna vai izdrukas kādā no interneta vietnēm:


Maksimums 1 failu. 20 MB limits Atļautie veidi: jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, pdf, ppt, pptx, zip.
Projekta idejas vizualizācija (var pievienot 3 datnes)

Var pievienot trīs datnes

Maksimums 1 failu. 20 MB limits Atļautie veidi: pdf, doc, docx.

Paldies, par iesniegto projekta ideju!