Informācija presei Rīgas domē Covid-19
Rīgas karogs

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, Rīgas pašvaldības iestādēs darbs iespēju robežās tiek organizēts attālināti. Arī klientu apkalpošana tiek veikta attālināti, atsevišķās iestādēs un uzņēmumos klienti tiek pieņemti pēc iepriekšēja pieraksta.

Ārkārtējas situācijas laikā, lai ierobežotu Covid-19 izplatību, Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs aicina klientus komunikācijai un pakalpojumu saņemšanai izmantot  neklātienes kanālus

1. Klientu apkalpošana klātienē notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālruni 80000800

Klātienes apmeklējuma pieraksts tiek nodrošināts, izvērtējot katru individuālo situāciju un pakalpojuma sniegšana klātienē notiek tikai objektīvas neatliekamības gadījumos, ja to nav iespējams sniegt attālināti vai pakalpojuma sniegšana attālināti rada risku cilvēka pamattiesību nodrošināšanai.

 • Pierakstoties uz klātienes apmeklējumu, jāsniedz informāciju par vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta esamību

2. Iesniegt iesniegumu var:

 • izmatojot e-adresi, norādot adresātu “Rīgas pilsētas pašvaldība”;
 • sūtot iesniegumu pa pastu Rīgas domei, Rātslaukumā 1, Rīgā, LV-1539;
 • atstājot iesniegumu tam īpaši paredzētā pastkastē Rīgā, Brīvības ielā 49/53, Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46, Ieriķu ielā 43A vai Gobas ielā 6A;
 • parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot to uz e-pastu riga@riga.lv vai aic@riga.lv (gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, aicinām izmantot e-adresi);
 • izmantojot portālu Latvija.lv, izvēloties e-pakalpojumu “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana”, norādot adresātu “Rīgas dome”. E-pakalpojumā iesniedzams dokuments, kurā ietverts iestādes kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, atbilstoši Iesniegumu likumam. E-pakalpojums nav paredzēts iestādes pakalpojumu pieteikšanai.

3. Iesniegt pakalpojumu pieteikumu, kuram nav nepieciešams klātienes kontakts var:

 • izmantojot attiecīgo e-pakalpojumu portālos www.latvija.lv vai www.eriga.lv;
 • atstājot to tam īpaši paredzētā pastkastē Rīgā, Brīvības ielā 49/53, Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46, Ieriķu ielā 43A vai Gobas ielā 6A.

4. Deklarēt dzīvesvietu var:

 • elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv “Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana” Latvijas valsts portāls ;
 • klātienē Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46, Ieriķu ielā 43A, Gobas ielā 6A (P. 8.30-18.00, O-C. 8.30-17.00, Pk. 8.30-16.00); Brīvības ielā 49/53 (P.,C. 8.00-19.00, O.,T. 8.00 – 18.00, Pk. 8.00 – 17.00), iepriekš apmeklējumu piesakot pa tālruni 80000800.

5. Informācijai un konsultācijām, kā arī pierakstam pie Rīgas domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietniekiem un Rīgas pilsētas izpilddirektora lūdzam izmantot neklātienes klientu apkalpošanas kanālus:

 • zvanot pa bezmaksas informatīvo tālruni 80000800;
 • rakstot elektroniski uz aic@riga.lv.
 • Apmeklētāju pieņemšana pie Rīgas domes amatpersonām tiek organizēta tikai attālināti.

6.Saņemt konsultācijas par Komercdarbības koordinācijas nodaļas sniegtajiem pakalpojumiem:

par tirdzniecību reģistrētajā ielu tirdzniecības vietā; par tirdzniecību pasākuma laikā, īslaicīgo tirdzniecību, tirdzniecību; par tirdzniecības atļaujām ielu tirdzniecībai sabiedriskās ēdināšanas; par par jaunas ielu tirdzniecības vietas reģistrēšanu vai izmaiņām iepriekš reģistrētajā ielu tirdzniecības vietā, jauna tirgus izveides lietderību, tirgus teritorijas, kurai piešķirts tirgus statuss, izmaiņām vai par tirgus iekšējās kārtības noteikumiem, var:

7. Informācijai par līdzdalības iespējām savas apkaimes attīstīšanā, atbalstam dažādu iniciatīvu virzībā un iedzīvināšanā apkaimju biedrībām, iedzīvotājiem un iedzīvotāju interešu grupām var vērsties pie projektu vadītājiem apkaimju attīstības jautājumos, izmantojot attālinātus saziņas kanālus:

8. Par Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanas konkursa norisi vai projektu ideju iesniegšanu saistītiem jautājumiem var vērsties pie konkursa vērtēšanas komisijas sekretāra:

 

 • Informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumiem pieejama Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv .

Aicinām sargāt sevi un sekot līdzi aktuālajai informācijai pašvaldības mājaslapā www.riga.lv un Slimības profilakses un kontroles centra mājaslapā www.spkc.gov.lv.

No 2021.gada 21.oktobra Rīgas bāriņtiesa lielāko daļu pakalpojumu sniedz attālināti un apmeklētāju pieņemšana klātienē ir ierobežota.

Klātienē tikai ar iepriekšēju pierakstu (ar vai bez sadarbspējīga Covid-19 sertifikāta apmeklētājam) notiek psihologu konsultācijas, saskarsmes pakalpojuma nodrošināšana tikai ar tiesas spriedumā norādītajām personām, kā arī adopcijas lietu izskatīšana ar procesa dalībnieku klātbūtni, ievērojot visus noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus. Iepriekš pierakstoties, klātienē tiek izsniegtas apliecības sociālo garantiju nodrošināšanai, ja apmeklētājam ir sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts (citos gadījumos apliecības nosūtīs pa pastu). Šos pakalpojumus nodrošina Rīgas bāriņtiesas darbinieki ar sadarbspējīgiem Covid-19 sertifikātiem.

Apdraudējuma gadījumos nodrošinām iespēju ierasties un uzturēties Rīgas bāriņtiesā bērniem un aizgādībā esošām personām, ievērojot ārkārtējās situācijas laikā noteiktās epidemioloģiskās prasības.

Visu kategoriju lietas Rīgas bāriņtiesas sēdēs tiek izskatītas bez procesa dalībnieku klātbūtnes, izņemot adopcijas lietās. Adopcijas lietas Rīgas bāriņtiesa izskata ar lietas dalībnieku klātbūtni vai izņēmuma gadījumos, nodrošinot lietas dalībniekiem iespēju piedalīties bāriņtiesas sēdē attālināti. Lietas dalībnieku iepazīšanās ar lietas materiāliem pamatā tiek nodrošināta attālināti.

Lūdzam Rīgas bāriņtiesā ierasties bez akūtiem elpošanas ceļu saslimšanas simptomiem un pareizi lietot individuālos aizsardzības līdzekļus – maskas vai respiratorus. Atgādinām, ka nedrīkst ierasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija.

Aicinām sazināties ar mums pa tālruni: 67037746. Iesniegumus vai dokumentus sūtiet elektroniski, izvēloties sev atbilstošāko no mūsu mājas lapā norādītajām dokumentu iesniegšanas iespējām https://barintiesa.riga.lv/lv/sutit-iesniegumu/, vai arī atstāt tos īpaši šim nolūkam paredzētā korespondences kastē Rīgas bāriņtiesas telpās – pirmajā stāvā Tērbatas ielā 69, Rīgā.

Administratīvā komisija administratīvo pārkāpumu lietas izskata rakstveida procesā bez lietas dalībnieku klātbūtnes.

Ja lietas dalībnieki vēlas sniegt paskaidrojumus, kuri palīdzētu vispusīgai un objektīvai administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai, vai arī izteikt lūgumus, aicinām tos iesniegt elektroniski, izmantojot portāla Latvija.lv e-pakalpojumu, nosūtīt Komisijai pa pastu uz adresi Rīga, E.Smiļģa iela 46 vai arī, iepriekš piesakoties pa zemāk norādīto tālruņa numuru, iesniegt Komisijā klātienē.

Iepazīšanās ar administratīvā pārkāpuma lietas materiāliem tiek nodrošināta attālināti triju darbdienu laikā pēc attiecīga pieteikuma saņemšanas. Lai uz lietas dalībnieka norādīto e-pastu saņemtu skenētas lietas materiālu kopijas, lūdzam uz Komisijas e-pastu: rdak@riga.lv nosūtīt parakstītu pieteikumu. Jautājumu gadījumā par pieteikuma saturu, lūdzam zvanīt pa tālruņa numuru: 67026179.

Jautājumu gadījumā lūgums zvanīt uz tālruņu numuriem: 67026179, 67026347 vai 67105002.

Līdz brīdim, kamēr valstī tiks atcelti Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumi sabiedrības veselības apdraudējuma mazināšanai, apmeklētāju apkalpošana, tajā skaitā personu konsultēšana, kā arī dokumentu pieņemšana un izsniegšana, tajā skaitā administratīvo pārkāpumu lietu materiālu izsniegšana, Rīgas domes Administratīvajā inspekcijā tiek nodrošināta attālināti:

 • rakstot uz e-adresi;
 • pa pastu uz oficiālo Inspekcijas adresi: Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002;
 • telefoniski: 6701355867026629;
 • elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu rdai@riga.lv;
 • valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, izvēloties e-pakalpojumu “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana”. E-pakalpojumā iesniedzams dokuments, kurā ietverts iestādes kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, atbilstoši Iesniegumu likumam. E-pakalpojums nav paredzēts iestādes pakalpojumu pieteikšanai.

Administratīvo pārkāpumu lietas tiek izskatītas rakstveida procesā (bez personu klātbūtnes) Rīgas domes Administratīvajā inspekcijā, Eduarda Smiļģa ielā 46, Rīgā.

Ja personai nav pieejams e-pasts un citi elektroniskie saziņas rīki, saņemt administratīvo pārkāpumu lietu materiālus, kā arī iesniegt lūgumus vai skaidrojumus var arī klātienē, iepriekš piesakoties, zvanot uz tālruņa numuriem 67026629 un 67013558, vai arī rakstot uz e-pasta adresi rdai@riga.lv.

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija saskaņā ar Ministru kabineta 09.10.2021.  rīkojumu Nr.720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" un Ministru kabineta  28.09.2021. noteikumiem Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, no 2021.gada 11. oktobra pakalpojumu sniegšanu klātienē veic  pēc iepriekšēja pieraksta - Covid-19 epidemioloģiski drošā vidē - pieņemot apmeklētājus, kuri uzrāda Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu.

Komisija klātienē nodrošinās šādus pakalpojumus:

 • Dzīvojamās mājās esošo izīrēto dzīvokļu un kopīpašumā (fiziskās vai juridiskās personas un Rīgas pilsētas pašvaldības) esošo dzīvokļu domājamo daļu atsavināšana;
 • Dzīvokļa/viendzīvokļa mājas nodošana īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai vai nodošana īpašumā;
 • Nedzīvojamās telpas un mākslinieka darbnīcas nodošana īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai vai nodošana īpašumā;
 • Zemes nomas līguma slēgšana;
 • Zemes pirkuma līguma slēgšana;
 • Vienošanās par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības;
 • Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšana;
 • Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu (to domājamo daļu), viendzīvokļa māju, neapdzīvojamo telpu, mākslinieku darbnīcu atsavināšana, pārdodot izsolē;
 • Juridiskā konsultācija dzīvokļu īpašumu privatizācijas/atsavināšanas jautājumos.

Apmeklētāji pierakstu veic:

Pierakstoties pa tālruni 67012696 šādos jautājumos:

 • dzīvokļu īpašuma pirkuma līgumu slēgšana, dokumentu pieņemšana un izsniegšana;
 • vienošanās slēgšana par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, dokumentu pieņemšana un izsniegšana;
 • zemes pirkuma līgumu slēgšana dokumentu pieņemšana un izsniegšana;
 • zemes nomas līgumu slēgšanai, dokumentu pieņemšana un izsniegšana;
 •  pirkuma līgumu slēgšana pēc īpašuma iegūšanas izsolē, dokumentu pieņemšana un izsniegšana;
 • nostiprinājuma lūgumi jaunās tiesības nostiprināšanai vai ķīlas tiesību dzēšana, dokumentu pieņemšana un izsniegšana,
 • paziņojumi par ķīlas tiesību dzēšanu- dokumentu pieņemšana un izsniegšana.

Pierakstoties pa tālruni 67012689 šādā jautājumā:

 • Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšana

Pierakstoties pa tālruņiem 67181393, 67012007 šādā jautājumā:

 • Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu (to domājamo daļu), viendzīvokļa māju, neapdzīvojamo telpu, mākslinieku darbnīcu atsavināšana, pārdodot izsolē.

Pierakstoties pa tālruni 67181699 šādos jautājumos:

 • dzīvokļu/viendzīvokļa māju un to domājamo daļu atsavināšanas ierosināšana, dokumentu noformēšana;
 • paziņojumu par atsavināmā objekta pirmpirkuma tiesību izmantošanu pieņemšana un noformēšana;
 • iesniegumu par grozījumu veikšanu Komisijas/Rīgas domes pieņemtajos lēmumos, iesniegumu par lēmumu atcelšanu un iesniegumu par kopīpašuma domājamo daļu precizēšanu sakarā ar objekta pārplānošanu/pārbūvi;
 • dzīvojamā un nedzīvojamā fonda privatizācijas un atsavināšanas nodaļas vadītāja.

Pierakstoties pa tālruni 67181385 šādā jautājumā:

 • Zemes privatizācijas un nomas nodaļa apmeklētājus klātienē pieņems pirmdienās.

Pierakstoties pa tālruni 67012641 šādā jautājumā:

 • Juridiskā konsultācija dzīvokļu īpašumu privatizācijas/atsavināšanas jautājumos.

Pierakstoties pa tālruni 67012654 uz pieņemšanu pie Komisijas priekšsēdētāja un Komisijas priekšsēdētāja vietnieka.

Izsoles objektu apskates nodrošināšana izsoles pretendentiem, kuri, pirms objekta apskates, Komisijas darbiniekam spēj uzrādīt Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu.

Pakalpojumu sniegšanu Komisija nodrošinās arī attālināti ar sekojošu neklātienes kanālu starpniecību:

pa tālruni/elektroniski:

pa pastu:

 • uz adresi: Pērses iela 10/12 , Rīga, LV – 1011;
 • saņemot korespondenci pasta kastītē, kas izvietota pie Komisijas ieejas - Pērses iela 10/12 , Rīga, LV – 1011.

Rīgas dzimtsarakstu nodaļa Aglonas ielā 4B, Rīgas pilsētas Pārdaugavas dzimtsarakstu nodaļa Dzirciema ielā 28, Rīgas pilsētas Vidzemes dzimtsarakstu nodaļa Zemgaļu ielā 1 un Rīgas pilsētas Ziemeļu dzimtsarakstu nodaļa Rūpniecības ielā 21 neapkalpo klientus klātienē.

Tiek nodrošināta klientu apkalpošanu attālināti ar šādu neklātienes kanālu starpniecību:

Attālināti tiek sniegti šādi nodaļu pakalpojumi:

 • pieprasījumu par atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu izsniegšanu pieņemšana un dokumentu izsniegšana;
 • laulību iesniegumu, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, pieņemšana no Latvijas valstspiederīgajiem.

Klātienē nodaļas reģistrē:

 • dzimšanas faktu;
 • miršanas faktu;
 • laulību kā juridisku faktu, klātesot līgavai, līgavainim un diviem pilngadīgiem lieciniekiem.

Klātienes pakalpojumi tiek nodrošināti pēc iepriekšējas pierakstīšanās telefoniski.

IKSD aicina apmeklētājus sev interesējošos jautājumus risināt attālināti,

izmantojot pieejamos e-pakalpojumus pašvaldības pakalpojumu portālā eriga.lv, nosūtot iesniegumus uz e-pastu iksd@riga.lv vai izmantojot portālā Latvija.lv pieejamo pakalpojumu Iesniegums iestādei.

Lūdzam par visiem jautājumiem zvanīt pa informatīvo tālruni 67026816.

Rīgas domes Īpašuma departaments aicina klientus iesniegt dokumentus, izmantojot tikai attālinātos saziņas līdzekļus:

 • nosūtot uz e-pastu di@riga.lv 
 • elektroniski portālā www.latvija.lv, sadaļā E-pakalpojumi “Iesniegums iestādei” 
 • nosūtīt ar VAS “Latvijas Pasts” starpniecību uz adresi R.Vāgnera iela 5, Rīgā, LV-1050. 

Ja iepriekš minētās dokumentu iesniegšanas iespējas nav izpildāmas, tad aicinām dokumentus iesniegt arī klātienē departamenta Klientu apkalpošanas centrā, Kalēju ielā 10, Rīgā – ievietojot tos speciāli paredzētajās kastītēs.

Gadījumā, ja ir nepieciešama neatliekama konsultācija klātienē, tad aicinām sazināties ar Klientu apkalpošanas centra speciālistiem un pierakstīties pie Jums nepieciešamā speciālista, zvanot uz tālruņiem  67026138 vai 67105221, vai rakstot uz e-pastu di@riga.lv.

Departamenta apmeklētājiem, atrodoties departamenta telpās, ir obligāti jālieto sejas aizsargmaska!

Mājokļu un vides departamenta Apmeklētāju pieņemšanas nodaļā ēkas Rīgā, Brīvības ielā 49/53, 5. stāvā nenotiek iedzīvotāju pieņemšana. Lūdzam iesniegumus un citus dokumentus sūtīt pa pastu (Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010), elektroniski (dmv@riga.lv, parakstot ar drošu elektronisko parakstu) vai ievietojot ēkas 1.stāvā īpaši izveidotās pastkastēs. Iedzīvotāji tiks konsultēti arī telefoniski, tālr. 67474700.

Kapsētu pārvalde klientu pieņemšanu klātienē veic tikai gadījumos, kad tas nepieciešams bēru organizēšanai. Citu pakalpojumu sniegšana tiek apturēta uz valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laiku.

Rīgas pilsētas pašvaldības kapličas, izņemot I Meža kapsētas kapliču, no  12.10.2021. apmeklētājiem ir slēgtas. Bēru ceremonijas drīkst noturēt ārtelpās un I Meža kapsētas kapličā, ievērojot epidemioloģiskos drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta speciālisti klientus konsultē attālināti, sazinoties ar speciālistiem telefoniski vai e-pastā.

 • Zvanu centrs – 67105800
 • Cilvēkresursu un komunikācijas nodaļa – 67105226
 • Pilsētas arhitekta dienests – 67026721
 • Administratīvā pārvalde – 67037938
 • Juridiskā nodrošinājuma pārvalde – 67012947
 • Ģeomātikas pārvalde – 67105817
 • Stratēģiskās vadības pārvalde – 67181434
 • Pilsētvides attīstības pārvalde – 67105816
 • Mobilitātes pārvalde – 67012947
 • Projektu vadības pārvalde – 67012871
 • Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvalde – 67012907
 • Būvniecības kontroles pārvalde – 67105805

Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, RD Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē pakalpojumi tiek sniegti epidemioloģiski drošā vidē.

Klātienē tiek apkalpoti tikai klienti ar derīgu COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 80000850. Pirms pakalpojuma saņemšanas būs jāuzrāda derīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, kā arī personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte).

Konsultācijas var saņem arī:

Dokumentus lūdzam iesniegt elektroniski:

 • izmantojot e-adresi: (adresāts “Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde”);
 • nosūtot iesniegumu elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi: pip@riga.lv  (gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, aicinām izmantot e-adresi);
 • portālā www.latvija.lv. E-pakalpojums “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana”, adresāts “Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde”. E-pakalpojumā iesniedzams dokuments, kurā ietverts iestādes kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, atbilstoši Iesniegumu likumam. E-pakalpojums nav paredzēts iestādes pakalpojumu pieteikšanai.

Ja dokumentus nav iespējams iesniegt elektroniski, lūdzam tos ievietot pastkastītēs, kas atrodas pie Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes ieejas durvīm vai nosūtīt pa pastu (Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012).

Rīgas domes Satiksmes departaments klientu apkalpošanu un pakalpojumu saņemšanu iespēju robežās nodrošina attālināti.

Speciālisti konsultācijas nodrošina telefoniski vai izmantojot e-pasta saziņu. Pakalpojumu saskaņošana notiek e-pastā, ar e-pakalpojumu un pasta starpniecību vai arī, izmantojot dokumentu kasti Satiksmes departamenta 1. stāvā Ģertrūdes ielā 36.

Lai saziņa par pakalpojuma sniegšanu notiktu raiti, lūdzam iedzīvotājus pārliecināties, vai dokumentu iesniegšanas brīdī ir norādīta precīza kontaktinformācija – iesniedzēja vārds un uzvārds, tālrunis un derīga e-pasta adrese. Satiksmes departamenta kontaktinformācija pieejama šeit.

Atgādinām, ka Satiksmes departaments jau šobrīd strādā elektroniskā vidē, un iedzīvotāji arī turpmāk ir aicināti savus jautājumus sūtīt uz e-pastu sd@riga.lv.

Satiksmes organizācijas shēmas darba veikšanai aicinām sūtīt elektroniski uz e-pastu sat.org@riga.lv, savukārt ielu seguma darbu veikšanas atļauju noformēšanas un izsniegšanas pieteikumus uz darbu.atlauja@riga.lv.

Neskaidrību gadījumā lūdzam iedzīvotājus zvanīt uz Satiksmes vadības centra bezmaksas informatīvo tālruni: 80003600.

 

Rīgas Sociālais dienests ārkārtējās situācijas laikā klientus klātienē nepieņem, piemērojot izņēmumus krīzes situācijā.

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī un rūpējoties par klientu un darbinieku veselību un drošību, aicinām iesniegumus un dokumentus iesniegt attālināti:

 • iesniegumu, kas uzrakstīts latviešu valodā un ir personas pašrocīgi parakstīts, ievietot dokumentu kastē, kas atrodas pie katras no 14 Rīgas Sociālā dienesta klientu pieņemšanas vietām Rīgā;
 • parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pastu soc@riga.lv;
 • izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” portālā www.latvija.lv.

Iesniegumā personai obligāti jānorāda vārds un uzvārds, personas kods, adrese, tālrunis un jānorāda konta numurs, uz kuru pārskaitīt pabalstu tā piešķiršanas gadījumā.

Rīgas Sociālā dienesta darba laiks: pirmdienās no plkst. 9.00 – 17.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 – 16.00, piektdienās no plkst. 9.00 – 12.00.

Rīgas Sociālā dienesta dienas centrus un kopienas centru var apmeklēt TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta. Dienas centros radošās iniciatīvas laikā “Radi prieku un vairo drošību” tika sašūtas vairāk kā 300 maskas. Šobrīd dienas centros uzsākta jauna akcija - adījumi un tamborējumi priekšlaicīgi dzimušajiem bērniem.

Zupas virtuves un siltā ēdiena izsniegšanas vietas Rīgā turpina darbu kā līdz šim, ievērojot visas higiēnas un drošības prasības. Ēdiens tiek izsniegts līdzņemšanai TIKAI savos traukos!

Astoņas Rīgas pašvaldības līdzfinansētās patversmes jaunos klientus uzņem tikai tad, kad ir veikts Covid-19 tests. Ir paplašināts vietu skaits gan sieviešu, gan vīriešu patversmēs. Darbs tiek nodrošināts pastiprinātas drošības apstākļos, ievērojot stingras higiēnas normas gan klientiem, gan darbiniekiem.

Rīgas pašvaldības trīs sociālās aprūpes centros "Mezčiems", "Gaiļezers" un "Stella maris" epidemioloģiskās drošības uzturēšanai piederīgo apmeklējumi nenotiek. Tuvinieki var sazināties telefoniski vai interneta vietnēs, vajadzības gadījumā sociālā darba speciālisti palīdzēs senioriem izmantot viedierīces. Pienesumus saviem piederīgajiem var atstāt pie dežuranta vai apsarga, norādot klienta vārdu, uzvārdu, istabas numuru. Neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt aprūpes centru sociālā darba speciālistiem.

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienību bērnu un jauniešu tuvinieki aicināti iespēju robežās tikšanos ar bērnu vai jaunieti plānot un organizēt attālināti, izmantojot saziņu pa tālruni, video zvanus vai citus tehniskos rīkus.

Rīgas domes Labklājības departaments iespēju robežās organizē darbu tā, lai maksimāli ierobežotu klientu plūsmu, kā arī atbalstot tos darbiniekus, kuriem ir bērni skolas un pirmsskolas vecumā.

Brīvprātīgo darbu koordināciju Rīgā nodrošina Latvijas Sarkanais Krusts un Latvijas Samariešu apvienība, kuri ir ilggadēji RD Labklājības departamenta sadarbības partneri ar starptautisku pieredzi brīvprātīgā darba koordinēšanā. Gan tos cilvēkus, kam nepieciešama palīdzība, gan brīvprātīgos, aicinām sazināties ar Latvijas Sarkano Krustu pa tālruni: 67336651, Latvijas Samariešu apvienību pa tālruni: 26602002 vai diennakts tālruni 8898. Abu organizāciju brīvprātīgajiem var uzticēties, jo pirms tam jau ar koordinatoru būs pārrunāts palīdzības veids. Aicinām neizpaust svešiniekiem ne savas dzīvesvietas adresi, ne personas datus. Ja nepazīstams cilvēks jums klātienē vai telefoniski piedāvā kaut ko iegādāties, aicinām nedarīt to! Labāk pārrunājiet radušos situāciju ar saviem tuviniekiem pirms kādu darbību veikšanas. Nelaidiet savā dzīvoklī nepiederošas personas, nekādā gadījumā neveiciet skaidras naudas darījumus un pārskaitījumu svešiniekiem.

Lūdzam ievērot visus valstī noteiktos ierobežojumus un drošības pasākumus! Sev neskaidro informāciju var uzzināt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 vai darba dienās darba laikā pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048. Plašāka informācija RD Labklājības departamenta mājas lapā ld.riga.lv sadaļā "Aktualitātes sociālajā jomā saistībā ar Covid-19".

Rīgas 1.slimnīca pilnā apjomā turpina sniegt ambulatoros, plānveida stacionāros, diagnostiskos un rehabilitācijas pakalpojumus.

Lai nodrošinātu epidemioloģiski drošu vidi un Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumā Nr.720 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” noteikto, Rīgas 1.slimnīca ievieš papildu pasākumus, iepriekš noteiktajai epidemioloģiskās drošības kārtībai.

Pacientu (klientu) pieņemšana:

 • veselības aprūpes pakalpojumi tiek sniegti personām, kurām ir sadarbspējīgs COVID-19 sertifikāts vai negatīvs COVID-19 tests, izņemot interno medicīnu, rehabilitācijas pakalpojumus un neinvazīvas manipulācijas,
 • baseina apmeklējums pieļaujams personai, kurai ir sadarbspējīgs COVID-19 sertifikāts, bērns līdz 12 gadu vecumam apmeklē baseinu bez sertifikāta, bērnu pavadošā persona baseinu apmeklē tikai ar derīgu sadarbspējīgu COVID-19 sertifikātu, persona baseina apmeklējuma laikā sejas masku nelieto,
 • ārstnieciskās vingrošanas nodarbības grupās tiek rīkotas tikai personām ar derīgu sadarbspējīgu COVID-19 sertifikātu vai negatīvu COVID-19 testu, nelietojot sejas maskas.

Slimnīcas telpas tiek uzskatītas par epidemioloģiski daļēji drošu vidi atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas veicami, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību, izņemot telpas, kurās sniedz internās medicīnas pakalpojumus, rehabilitācijas pakalpojumus un neinvazīvas manipulācijas, kas uzskatāmas par epidemioloģiski nedrošu vidi.

Slimnīcas telpās, kas uzskatāmas par epidemioloģiski nedrošu vidi, noteikti cilvēku skaita ierobežojumi: vairāk Slimnīcas tīmekļa vietnē.

Uzturoties Slimnīcas telpās, pacienti (klienti):

 • veic roku dezinficēšanu,
 • pareizi lieto sejas masku, aizsedzot gan muti, gan degunu,
 • pēc pakalpojuma saņemšanas, nekavējoties pamet Slimnīcas telpas.

Īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļā:

 • nodaļas darbinieks drīkst pieņemt no apmeklētāja pienesumu nodošanai klientam,
 • drīkst apmeklēt nodaļas klientu Slimnīcas teritorijā pastaigas laikā, ja klientam un apmeklētājam ir sadarbspējīgs COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, un klientam nav noteikts gultas režīms.

Izmaiņas Rīgas 2. Slimnīcas veselības aprūpes pakalpojumi sniegšanas izmaiņas: 

 • Slimnīca prioritāri veselības aprūpes pakalpojumus sniedz neatliekamiem, akūtiem un pacientiem traumatoloģijas profilā. 
 • Uzņemšanas nodaļā visu diennakti tiek sniegta neatliekamā palīdzība, lietojot maskas un ierobežojot pavadītāju skaitu (viens pavadītājs ir pieļaujams tikai kustību traucējumu gadījumā).
 • Ambulatorie pakalpojumi tiek sniegti pacientiem, kuram ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai testēšanas sertifikāts par pēdējo 72 stundu laikā veiktu RNS testu vai pēdējo 24 stundu laikā veiktu antigēna testu. Klātienē pacientus pieņem tikai pēc pieraksta, nosakot precīzu ierašanās laiku. Ambulatoro speciālistu konsultācijas atbilstoši iespējām tiek nodrošinātas attālināti. 
 • Plānveida stacionārie un dienas stacionāra pakalpojumi tiek sniegti pacientiem, kuram ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un ne agrāk kā 48 stundas pirms stacionēšanās veikts RNS tests ar negatīvu rezultātu.  
 • Prioritāro pakalpojumu nodrošināšanai, atbilstoši iekšējiem resursiem, Slimnīca pēc nepieciešamības ierobežo plānveida stacionāro un dienas stacionāra pakalpojumu sniegšanu, turpinot: 
  • dienas stacionārā to pacientu veselības aprūpi, kuriem jāturpina vai jāpabeidz, stacionārā neatliekamā kārtā, uzsāktā ārstēšana. 
  • sniegt stacionāro veselības aprūpes pakalpojumus: 
  • akūto un neatliekamo medicīnisko palīdzību; 
  • dzīvību glābjošas operācijas, kā arī tādas operācijas, kuru atcelšanas dēļ var iestāties invaliditāte; 
 • Turpina sniegt veselības aprūpes pakalpojumus traumatoloģijā; 
  • akūtās un subakūtās rehabilitācijas pakalpojumus personām, kurām pakalpojumu atlikšana var radīt invaliditātes risku vai darbspēju zudumu. 
 • Pacientu apmeklēšana ir liegta. Kritiski slimus pacientus, vai pēc ārstējoša ārsta izsaukuma, tiek atļauts apmeklēt vienam radiniekam, kuram ir: 
  • derīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai 
  • ne vairāk kā 72 stundu laikā veikta RNS testa vai pēdējo 24 stundu laikā veiktu antigēna testa negatīva laboratorijas atbilde vai testēšanas sertifikāts, ja tāds piešķirts 
  • Apmeklējumam ir jābūt iepriekš saskaņotam telefoniski, ievērojot norunāto laiku un nepārsniedzot 15 minūtes. 
 • Ja pacientam ir nepieciešama, asistēšana saņemot ambulatoros pakalpojumus, pavadošajai personai jābūt uzrādāmam: 
  • derīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai ne vairāk kā 72 stundu laikā veikta RNS testa vai pēdējo 24 stundu laikā veiktu antigēna testa negatīva laboratorijas atbilde vai testēšanas sertifikāts, ja tāds piešķirts 
 • Obligāta prasība pacientiem, slimnīcas apmeklētājiem un darbiniekiem ir pareiza sejas maskas lietošana un 2m distancēšanās ievērošana. 

“Rīgas veselības centrs” filiālēs Bolderājā, Iļģuciemā, Imantā, Ķengaragā, Torņakalnā un Ziepniekkalnnā sniedz pakalpojumus pilnā apmērā, ievērojot valstī noteiktos pasākumus Covid-19 infekcijas ierobežošanai. Speciālistu apmeklējums tikai ar iepriekšēju pierakstu.

RVC telpās obligāti jālieto sejas maskas. Aizliegts ienākt personām, kuru apmeklējuma mērķis nav tieši saistīts ar medicīnas pakalpojumu saņemšanu. Pacientu, t.sk. bērnu, uz pakalpojuma saņemšanu RVC var pavadīt viena pilngadīga persona.

RVC turpina nodrošināt valsts apmaksātus medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus dienas stacionārā bērniem (filiālēs “Bolderāja”, “Imanta”, “Ķengarags”, “Ziepniekkalns”) un pieaugušajiem (filiālēs “Bolderāja”, “Iļģuciems”, “Imanta”, “Ķengarags”, “Ziepniekkalns”) NVD plānotā finansējuma 2021. gadam ietvaros – pakalpojums pieejams, uzrādot sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai negatīvu Covid-19 testu.

Visās RVC filiālēs tiek nodrošināta arī valsts apmaksāta medicīniskā Rehabilitācija gan ambulatori, gan dienas stacionārā tieši Covid-19 pārslimojušiem pacientiem – bērniem un pieaugušajiem. Aktuālā informācija par rehabilitācijas pakalpojumiem: www.rigasveseliba.lv vai rakstot epastu: rehab.koordinatori@rigasveseliba.lv

Atbilstoši iepriekš veiktajam pierakstam, notiek sazināšanās ar pacientiem rindas kārtībā. Ja pieraksts pakalpojumam nav pieejams, pacientu reģistrē gaidīšanas rindā.

Lai pierakstītos pie speciālista vai uz pakalpojumu, pieraksts jāveic pa tālruni – 200288018801 vai epastu: pieraksts@rigasveseliba.lv, pašpieraksts eveselibaspunkts.lv 

SIA “Rīgas veselības centrs” veic vakcināciju pret COVID-19. Vakcinācija notiek “Rīgas veselības centra” filiālēs “Bolderāja”, “Iļģuciems”, “Imanta”, “Ķengarags”, “Torņakalns” un “Ziepniekkalns” atbilstoši noslogojumam un vakcīnu pieejamībai. Informācija un pieraksts pie koordinatora, zvanot pa tālruni 22324448 (9.00 – 16.00).

“Rīgas veselības centrs” darba laiks: darbdienās no 8.00–20.00, dežūrārsts arī sestdienās 8.00–15.00/17.00.

No 11. oktobra Dzemdību namā stājas spēkā stingrāki ierobežojumi, kas galvenokārt skar pavadošās personas, kuras vēlas piedalīties ģimenes dzemdībās un pirms vai pēc dzemdībām uzturēties ģimenes palātā, bet kurām nav sadarbspējīga Covid-19 sertifikāta par Covid pārslimošanu vai vakcināciju.

No 11.10.2021.– 17.10.2021. pavadošajām personām bez sadarbspējīga Covid-19 sertifikāta, kas apliecina vakcinācijas vai  pārslimošanas faktu, piedalīties ģimenes dzemdībās, kā arī uzturēties ģimenes palātās kopā ar pacienti atļauts:

 • uzrādot sadarbspējīgu Covid-19 testēšanas sertifikātu (SARS Cov-2 vīrusa RNS noteikšana rīkles un deguna iztriepē, maksas tests). Šāda sertifikāta derīguma termiņš – 72 stundas no materiāla paņemšanas;
 • ja  SARS Cov-2 PĶR tests veikts ar ārsta nosūtījumu pēc indikācijām, ir jāuzrāda testa rezultāts, ne vecāks kā 72 stundas no materiāla nodošanas;

Pavadošajām personām bez Covid-19 testēšanas sertifikāta Uzņemšanas nodaļā iespējams veikt maksas testēšanu (SARS CoV-2 PĶR testu rīkles un deguna iztriepē un papildus Covid-19 antigēna testu.) Piedalīties dzemdībās, kā arī uzturēties kopā ar pacienti ģimenes palātās, atļauts personām ar negatīvu  testa rezultātu.

No 18.10.2021. līdz 31.11.2021. pavadošās personas drīkst piedalīties ģimenes dzemdībās un uzturēties ģimenes palātā kopā ar pacienti tikai ar derīgu sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu, kas apliecina pabeigtu pilnu vakcinācijas kursu vai pārslimošanas faktu.

IZŅĒMUMS - dalība ģimenes dzemdībās, uzturēšanās pirms vai pēc dzemdībām ģimenes palātā,  ievērojot testēšanas nosacījumus, pieļaujama pavadošajām personām, kuras ne vēlāk kā līdz 17.10 2021. uzsākušas vakcināciju pret Covid-19.  Šajā gadījumā nepieciešams uzrādīt sertifikāta izdruku  par saņemtajām vakcīnām pret Covid-19 (iespējams saņemt: www.covid19serttifikats.lv vai vakcinācijas iestādē).

No 31.11.2021. pavadošās personas drīkst piedalīties ģimenes dzemdībās un uzturēties ģimenes palātā kopā ar pacienti tikai ar derīgu sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu, kas apliecina pabeigtu pilnu vakcinācijas kursu vai pārslimošanas faktu.

Pacientu apmeklējumi Dzemdību namā ir aizliegti, izņemot īpašas situācijas (smags pacientes vai jaundzimušā stavoklis, paciente ar īpašām vajadzībām u.tml.), saņemot īpašu rakstisku atļauju.

Nevakcinētām Uzņemšanas nodaļā hospitalizētām grūtniecēm, dzemdētājām un nedēļniecēm Dzemdību namā bez maksas veic Covid-19 antigēna express testus un  deguna un rīkles iztriepes SAR-Cov-2- RNS testus.. Ja paciente var uzrādīt negatīvu SARS- CoV -2 RNS testa atbildi, kas nav vecāka par 72h no materiāla paņemšanas brīža, atkārtoti tests nav jāveic;

Ierodoties uz plānveida manipulācijām (dzemdību ierosināšanu, plānotu ķeizargriezienu, augļa ārējo apgrozījumu), pacientēm jāierodas jau ar veiktu  SAR-CoV-2 RNS analīzi;

Pavadošā persona bez sadarbspējīga Covid-19 sertifikāta stacionārā drīkst uzturēties tikai ģimenes palātā. Ja pavadošā persona iziet no Dzemdību nama, tad atpakaļ stacionārā ielaista netiek;

Pacientes ar apstiprinātu COVID-19 infekciju, pacientes, kuras atrodas pašizolācijā vai kurām ir izteikta akūtas respiratorās vīrusu infekcijas simptomātika un nevar tikt izslēgta COVID-19 infekcija, piemēram, sauss klepus un temperatūra virs 38°C, tiek izvietotas Infekciju izolatorā.  Pavadošās personas Infekciju izolatorā ielaistas netiek;

Pavadošās personas ar saslimšanas pazīmēm stacionārā ielaistas netiek;

Dzemdību namā jāievēro epidemioloģiskās drošības mēri - jānēsā sejas maska, jāievēro distance, bieži jāmazgā/jādezinficē rokas (tai skaitā - vakcinētajām personām);

Pavadīt pacienti uz ambulatorajām vizītēm, tai skaitā USG izmeklējumiem, ir atļauts vienai pilngadīgai personai, kas var uzrādīt sadarbspējīgu sertifikātu par Covid-19 pārslimošanu vai vakcinēšanos;

Jaundzimušo uz izmeklējumiem drīkst pavadīt tikai viens no vecākiem. Ja abiem vecākiem ir sadarbspējīgs sertifikāts par Covid pārslimošanu vai vakcināciju, uz vizīti var doties abi vecāki.

Bezmaksas Ģimenes skolas lekcijas un nodarbības notiek tiešraides platformā Zoom (informācija par tiešraidēm tiek publicēta sadaļā Lekcijas un nodarbības)

No 18.10.2021. uz ārkārtējās situācijas laiku tiek slēgts Dienas stacionārs.

No 12.10. 2021. tiek pagarināts vakcinācijas kabineta laiks ( no 8.00- 18.00) ar pierakstu. Seniorus (60+) pirmreizējai vakcinācijai  bez pieraksta apkalpojam no 15.00-17.00.Rindas gadījumā lūdzam vērsties pie reģistratora. Paaugstināta pieprasījuma gadījumā vakcinācijas kabinets strādās arī brīvdienās.

Saņemt balstvakcināciju seniori 65+ var , ja pēc 2. devas ievadīšanas pagājuši vismaz 6 mēneši .

“Rīgas satiksmes” klientu apkalpošanas centros klienti tiek apkalpoti tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Pierakstīties klientu centra apmeklējumam iespējams gan pa informatīvo tālruni 20361862, gan mājas lapā.

Apkalpošana klientu centros, kā arī tikšanās ar citiem speciālistiem, iesējama pēc iepriekšēja pieraksta ar derīgu COVID -19 sertifikātu, mutes/deguna aizsargu un personu apliecinošu dokumentu. Telpās ierobežots cilvēku skaits.

Apmeklējumam var pieteikties: https://rnp.reservio.com/ vai zvanot 8900 (informatīvais tālrunis).

Lai pieteikuma statuss tiktu apstiprināts, dzīvokļa īpašniekam vai tā pilnvarotajai personai obligāti jānorāda vārds, uzvārds, e-pasts, tālruņa nr., adrese un īss jautājuma apraksts.

Aicinām dzīvokļu īpašniekus izmantot RNP nodrošinātos e-pakalpojumus un iesniegt dokumentus, kas saistīti ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanas jautājumiem, izmantojot elektronisko vidi – sūtot e-pastu uz RNP vienoto adresi rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv .

Rīgas Centrāltirgū nenotiek ekskursijas. Apmeklējot tirgu gan iekštelpās, gan āra teritorijā ir jānēsā sejas aizsargmaska, jāievēro divu metru distance.

No pirmdienas, 11. oktobra, Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs ir atvērts un pieejams tikai apmeklētājiem ar pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikātiem. 

Bērniem no 12 gadu vecuma jāuzrāda testēšanas sertifikāts vai laboratorijas izziņa par pēdējo 72 stundu laikā veikta skrīninga testu ar negatīvu rezultātu.

Apmeklētājiem būs pieejamas tās iekštelpas, kurās varēs nodrošināt un izkontrolēt drošības noteikumus. No iekštelpām patlaban atvērta tikai Tropu māja, kur darbojas veikalu groziņu princips, proti, tur nevarēs atrasties vairāk personas nekā atļauts. 

Jebkurā gadījumā atvērto iekštelpu skaits būs neliels. Zoodārza darbinieki pārbaudīs, kā strādā papildus kontroles mehānismi un tikai tad vērsim vaļā citas. Tropu māja pēc šāda principa strādāja no jūnija, apmeklētāji bija ļoti saprotoši.

Visu zoodārza apmeklējuma laiku arī ārtelpās jālieto sejas maska. Ieejas biļešu cenas paliek nemainīgas.

Uzņēmums “Rīgas Meži” pieņem un izsniedz ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus! Tos sūtīt uz e-pastu: rigasmezi@riga.lv vai attiecīgajai struktūrvienībai.

Klientiem nepieciešamās veidlapas.

Klātienē pakalpojumus sniedzam pēc iepriekšēja pieraksta, ja pirms pakalpojuma saņemšanas tiek uzrādīts vakcinācijas, pārslimošanas sertifikāts vai testēšanas sertifikāts.

Ja nepieciešams saņemt pakalpojumus klātienē “Rīgas Meži” birojā, mežniecībās, daļas “Dārzi un parki” iecirkņos, daļā “Mežaparks”, kokaudzētavā un kokzāģētavā “Norupe”, lūgums iepriekš saskaņot apmeklējuma laiku. Kontakti šeit.

Apmeklētājiem obligāti jālieto mutes un deguna maskas! 

Vides izglītības programmā “Zaļā klase” pašlaik ekskursijas netiek vadītas.

“Rīgas Mežu” dabas takas, objektus, t.sk. kultūras un atpūtas parku “Mežaparks” atļauts apmeklēt individuāli vai vienai mājsaimniecībai, nedrūzmējoties, netiekoties ar citiem apmeklētājiem. Aicinām nepiesārņot apkārtējo vidi!

Aktuālākā “Rīgas Mežu” informācija.

AS “RĪGAS SILTUMS” maksimāli strādā attālinātā režīmā. Ja nepieciešamas uzņemt klientu konsultācijai klātienē, tās tiek organizētas pēc individuāla pieraksta, lietojot sejas maskas.

Darba laiks nav mainīts:

 • No plkst.7.30 līdz 16.15 (pirmdienas-ceturtdienas)
 • No plkst.7.30 līdz 15.00 (piektdienās)

Virkne kontaktu publicēta klientiem ērtai lietošanai https://www.rs.lv/lv/node/9315/

Mājas lapā izvietots arī banneris, uz kura uzklikšķinot, lietotājs nonāk pie nepieciešamajiem kontaktiem.

Klātienē klienti tiek apkalpoti noteiktajā klientu pieņemšanas laikā, pēc iepriekšēja pieraksta pa tālr. 67809620 un uzrādot sadarbspējīgu sertifikātu par Covid-19 vakcināciju vai pārslimošanu, vai negatīvu testu, kas veikts pēdējo 72 stundu laikā.

Pieņemšanas laiks tikai:

 • Otrdienās -  9.00 -12.00;   13.00-16.00.
 • Ceturtdienās -  9.00 -12.00;    13.00-16.00.

Pārējā laikā uz interesējošiem jautājumiem aicināti zvanīt pa tālruni:

 • Kinoteātrī “Splendid Palace” pieejami seansi iekštelpās uzrādot derīgu Covid-19 vakcinācijas vai izslimošanas sertifikātu. Drīzumā pieejamas arī filmas tiešsaistē.
 • Melngalvju nams pieejams apmeklētājiem, iespēja doties individuālās ekskursijās.

SIA “Rīgas ūdens” Klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 49/53 apmeklētāji tiek pieņemti tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Pierakstīties apmeklējumam var zvanot pa tālruni 8000 21 22. Lai mazinātu Covid-19 izplatības risku un pasargātu Klientu apkalpošanas centru darbiniekus un klientus, SIA “Rīgas ūdens”  aicina izvērtēt Klientu centra apmeklējuma nepieciešamību. Ja uz to jādodas, klientiem obligāti jālieto mutes un deguna aizsegs.  

Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma” sniedz attālināti šādus pakalpojumus:

 • tehnisko noteikumu izsniegšana;
 •  būvprojektu un topogrāfijas saskaņošana;
 •  atzinumu par būves gatavību nodošanai ekspluatācijā izsniegšana;
 •  rakšanas darbu atļauju  izsniegšana;
 •  konsultācijas par tehniskajiem jautājumiem.

Ja nepieciešama konsultācija klātienē, tā jāpiesaka iepriekš, sazinoties ar speciālistiem telefoniski – tālr.nr. 67848727, 67026674  vai e-pastā, rakstot uz rg@riga.lv.