Izsoles rezultāts:
Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu daļu nomas tiesību ieguvējs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Visual Media”, reģistrācijas numurs 50103210091.

Nomas maksa gadā ir 397 056,00 EUR (trīs simti deviņdesmit septiņi tūkstoši piecdesmit seši euro un 00 centi) (bez PVN).
Izsoles statuss
Neaktīva
Objekta veids
Zemesgabals reklāmas objektiem
Izsoles veids
Nomas tiesību izsole
Izsoles rīkotājs
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

NOMAS OBJEKTA ADRESE, KADASTRA APZĪMĒJUMS IZNOMĀJAMĀ PLATĪBA, LIETOŠANAS MĒRĶIS

Informāciju par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu daļām, kuru nomas tiesības tiek izsolītas šīs izsoles ietvaros (turpmāk – Nomas objekti), skatīt šeit:

 

SĀKOTNĒJĀS NOMAS MAKSAS APMĒRS

Saskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja SIA “Grant Thornton Baltic” 24.08.2020. noteikto iespējamo tirgus nomas maksas novērtējumu sākotnējās nomas maksas apmērs par Nomas objektiem ir 43 056,00 EUR (četrdesmit trīs tūkstoši piecdesmit seši  euro, 00 centi) (bez PVN) gadā.

IZSOLES NODROŠINĀJUMS

Izsoles nodrošinājums ir 50 000,00 EUR (piecdesmit tūkstoši euro, 00 centi) (bez PVN) (turpmāk – Nodrošinājums).

Nodrošinājums jāsamaksā ne vēlāk kā pieteikuma par dalību izsolē iesniegšanas dienā.

Drošības nauda

Drošības nauda nomas līguma saistību izpildes nodrošināšanai sastāda 25 % (divdesmit piecus procentus) no attiecīgā izsoles dalībnieka nosolītās gada nomas maksas (bez PVN).

Drošības nauda iznomātājam jāsamaksā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc rakstiska uzaicinājuma noslēgt nomas līgumu paziņošanas dienas.

Iznomāšanas termiņš

Nekustamā īpašuma nomas līgums ir spēkā 10 (desmit) gadus no līguma spēkā stāšanās dienas. Līguma termiņš nav pagarināms.

Termiņš pieteikumu iesniegšanai

Pieteikums iesniedzams:  nosūtot pieteikumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: padizsole@riga.lv, sākot no 2021. gada 1. novembra plkst. 13.00 līdz 2021. gada 23. novembra  plkst.13.00.

izsoles veids, datums, laiks, vieta

  • Izsoles veids: mutiska atkārtota izsole ar augšupejošu soli.
  • Izsoles dalībnieku reģistrācija: 2021. gada 30. novembrī no plkst. 12.30 līdz plkst. 12.55 Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra 1. stāva aktu zālē, Daugavpils ielā 31, Rīgā.
  • Izsoles sākums: 2021. gada 30. novembrī plkst. 13.00  Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra 1. stāva aktu zālē, Daugavpils ielā 31, Rīgā.
  • Izsoles norisē tiek ievēroti normatīvie akti Covid -19 infekcijas izplatības un seku pārvarēšanas jomā. Izsole tiek rīkota epidemioloģiski drošā vidē, t.sk., nodrošinot to, ka klātienē izsoles dalībnieki piedalās, uzrādot sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Izsolē piedalās viens izsoles dalībnieks vai tā pārstāvis atbilstoši pārstāvības tiesībām, taču ne vairāk kā vienu personu no katra izsoles dalībnieka.
  • Izvērtējot pastāvošos Covid-19 riskus un minētā sakarā valstī noteiktos ierobežojumus, Izsoles komisija pirms noteiktā Izsoles datuma ir tiesīga pieņemt lēmumu pārcelt Izsoli vai to rīkot attālināti, nodrošinot mutiskas izsoles principus. Šādā gadījumā uzaicinājumā piedalīties Izsolē tiek sniegta informācija par attālinātas Izsoles norises kārtību, kā arī kārtību, kādā notiek Izsoles dalībnieku reģistrācija Izsolei.
  • Izsole ir atklāta, Izsoles gaita tiek protokolēta.

CITI IZNOMĀŠANAS NOSACĪJUMI

  1. Nomas objektu iznomāšanas mērķis - īslaicīgas lietošanas tīkla reklāmas objektu ar piesaisti zemei (turpmāk – Reklāmas objekti) izvietošana, izmantošana tīkla reklāmas izvietošanai, uzturēšana un apsaimniekošana, ievērojot nomas līgumā un tīkla reklāmas izvietošanas līgumā noteiktos nosacījumus;
  2. Nomniekam Nomas objektus vai tajos izvietotos Reklāmas objektus nav tiesības nodot apakšnomā;
  3. Reklāmas objektiem jābūt atbilstošiem vai dizaina ziņā pietuvinātiem izsoles noteikumu pielikumā pievienotā nomas līguma projekta 3. pielikumā norādītajam dizainam un parametriem. Ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim var izvietot Reklāmas objektus, kas neatbilst nomas līguma projekta 3. pielikumam, ievērojot nomas līguma projektā norādītos nosacījumus, kā arī citi nosacījumi, atbilstoši izsoles noteikumiem pievienotajam nomas līguma projektam.

NOMAS OBJEKTA RAKSTUROJUMS, ATRAŠANĀS VIETA

Informāciju par Nomas objektiem skatīt šeit:

Zemesgabali ir publiski pieejami un pretendents apskati var veikt jebkurā sev ērtā laikā.

IZNOMĀTĀJS

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Amatu iela 4, Rīga, LV-1050.

IZSOLES NOTEIKUMI UN NOMAS LĪGUMA PROJEKTS

Izsoles Nr. 8 noteikumus un tā pielikumus, tai skaitā nomas līguma projektu skatīt šeit: