Izsoles rezultātā nomas līgums noslēgts ar SIA “Shotiņi”, reģistrācijas numurs 40103299821.
- līguma noslēgšanas datums: 16.12.2021.
- līguma beigu termiņš: 30.11.2027.
Izsoles statuss
Neaktīva
Objekta veids
Ēkas (būves)
Izsoles veids
Nomas tiesību izsole
Izsoles rīkotājs
SIA „Rīgas nami”
Adrese
Torņa iela 4 Rīga

 *Līdz ārkārtējās situācijas beigām SIA “Rīgas nami” rīkotās nekustamo īpašumu nomas tiesību izsoles noteiktas par slēgtām un tiks organizētas rakstveida procesā.

Nomas objekta adrese

Torņa iela 4, Rīga

Kadastra apzīmējums

0100 009 0065 001

Iznomājamais objekts

telpas  ar kopējo platību 92,52 m2, t.sk.:

  1. iznomājamās telpas: telpu grupas 058 telpas Nr. 1 - 2   ar platību   79,4 m2;
  2. koplietošanas telpu domājamā daļa ar platību 13,12 m2

Nomas objekta telpu kopējā platība

92,52 m2

Lietošanas mērķis

 

tirdzniecības telpu izvietošana un/ vai ēdināšanas pakalpojuma sniegšana

Zemesgabals

Ēka saistīta ar zemesgabalu Torņa ielā 4, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 009 0065, ar kopējo platību 4433m2. Atbilstoši zemesgrāmatu ierakstiem būves un zemesgabals ir vienots īpašuma objekts.

Kopā ar ēku tiek iznomāta zemesgabala domājamā  daļa 53,30 m2 platībā - nomas maksa gadā 1,5% apmērā no tās kadastrālās vērtības (2021.gadā t.i. 31,70 EUR/mēnesī.)

Izsoles sākuma nomas maksas apmērs

10,00 EUR  (bez PVN) par 1 m2 mēnesī

Izsoles solis

0,50 EUR  (bez PVN),  par 1 m2 mēnesī, augšupejošs solis

Apsaimniekošanas maksa

1,21 EUR/m2 mēnesī

Nomas līguma maksājumi

Nosolītā ikmēneša nomas maksa par iznomājamajām telpām. Ikmēneša nomas maksa 0,50 EUR apmērā par vienu koplietošanas telpu m2. Piesaistītā zemes gabala nomas maksa. Papildus nomnieks maksā nekustāmā īpašuma nodokli par Īpašumu (ēkām un zemi),  kā arī maksājumus, kas ir noteikti Īpašuma nomas un Īpašuma apsaimniekošanas pakalpojumu līgumos, saskaņā ar iznomātāja izrakstītajiem rēķiniem. Maksājumi tiek aplikti ar pievienotās vērtības nodokli.

Iznomāšanas termiņš

Īpašuma nomas termiņš tiek noteikts: no Īpašuma pieņemšanas -  nodošanas akta parakstīšanas dienas līdz 2027.gada 30.novembrim

Izsoles veids

Mutiska izsole (pirmreizēja)

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

Darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00, Rīgā, Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), SIA ”Rīgas nami” birojā  līdz 07.12.2021.

*Līdz ārkārtējās situācijas beigām Pieteikumus dalībai izsolē nolikumā norādītajā kārtībā un termiņā ar iesniedzēja parakstītu iesniegšanas laiku uz aploksnes  lūdzam ievietot pie SIA „Rīgas nami” biroja ieejas durvīm  izvietotā pasta kastē Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā.

Izsoles laiks un vieta

­­­­­2021. gada 8. decembrī plkst. 10.00, Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā, SIA “Rīgas nami” birojā

Iznomātājs

SIA „Rīgas nami”, Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīga, LV-1050

Izsoles sludinājums,  nolikums un nomas līguma projekts

Ar izsoles sludinājumu, nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties SIA „Rīgas nami” birojā,  Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā, un portālos www.rigasnami.lv, www.riga.lv.

Objekta apskate

 

Kontaktpersona telpu apskatei (darba dienās no plkst. 15.00- 17.00):

Nekustamo īpašumu pārvaldīšanas un iznomāšanas pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldnieks Fjodors Gubins, tālr. 67181793, mob.26618165