Par Nekustamā īpašuma Torņa ielā 4, Rīgā, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 102,77 m2, t.sk. telpu grupas 002 telpu Nr.1-4 un telpu grupas 910 telpas Nr. 3 ar iznomājamo platību 88,2 m2 un iznomājamo koplietošanas telpu domājamās daļas ar platību 14,57 m2, nomas tiesību rakstiskas izsoles rezultātu:
- izsoles datums: 21.03.2024;
- tiesības slēgt nomas līgumu ieguva: “Royal Cafe” SIA, reģistrācijas Nr. 40103898145
- nosolītā nomas maksa 10,00 EUR par 1 m2 mēnesī (bez PVN).

- nomas līgums noslēgts ar “Royal Cafe” SIA, reģistrācijas Nr. 40103898145
- līguma noslēgšanas datums: 13.04.2024.
- līguma beigu termiņš: 12.04.2030.
Izsoles statuss
Neaktīva
Izsoles veids
Nomas tiesību izsole
Objekta veids
Telpas kopā ar zemi
Izsoles rīkotājs
SIA „Rīgas nami”
Adrese
Torņa iela 4 Rīga

Objekta adrese

Torņa iela 4, Rīga

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja nomas objekta sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

0100 009 0065

Nomas objekta apraksts

(norāda nomas objekta sastāvu, kadastra apzīmējumus, platības, izmantošanas mērķi (veidu) u.c.)

1. Telpas ar kopējo platību 102,77 m2:

1.1. telpu grupas 002 telpas Nr. 1-4, telpu grupas 910 telpa Nr. 3 ar kopējo platību  88,2 m2 (turpmāk -Telpas);

1.2. ēkas koplietošanas telpu domājamā daļa ar kopējo platību 14,57 m2.

Kopā ar telpām tiek iznomāta zemesgabala (kadastra Nr. 0100 009 0065) domājamā daļa 59,21 m2 platībā - nomas maksa gadā 1,5% apmērā no tās kadastrālās vērtības (2024. gadā, t.i. 35,22 EUR/ mēnesī.)

Lietošanas mērķis - Tirdzniecības telpu izvietošana un/ vai ēdināšanas pakalpojumu sniegšana.

Īpašums ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis (aizsardzības Nr. 6603). Īpašums atrodas Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas Nr. 852 „Rīgas vēsturiskais centrs” teritorijā.

Iznomājamā platība

(norāda, ja nomas objekta sastāvā viens nekustamā īpašuma objekts)

102,77 m2

Izsoles nodrošinājums

Nav

Drošības nauda

EUR 7 500

Izsoles sākumcena

(sākotnējais nomas maksas apmērs)

EUR  10 (neskaitot PVN) par Telpu 1 m2 mēnesī

EUR 3,53 (neskaitot PVN) par ēkas koplietošanas telpu domājamās daļas 1 m2 (fiksēta nomas maksa - netiek solīta)

Izsoles solis

EUR 1 (neskaitot PVN) par Telpu 1 m2 mēnesī, augšupejošs solis.

Iznomāšanas termiņš

6 gadi no nomas līguma noslēgšanas

Apakšnomas iespējas

Tikai ar Iznomātāja iepriekšējo rakstisku saskaņojumu

Izsoles veids, datums, laiks un vieta

Mutiska izsole (pirmreizēja).

2024.gada 21.martā plkst. 14.00, SIA „Rīgas nami” biroja telpās Nēģu ielā 7, Rīgā, 2.stāvā, 2.kabinetā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

Darba dienās - Rīgā, Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), SIA ”Rīgas nami” birojā līdz 2024. gada 20.marta plkst. 10.00.

Iznomātājs

SIA “Rīgas nami”, Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīga, LV-1050

Objekta apskate

Kontaktpersona telpu apskatei: nekustamo īpašumu pārvaldnieks Fjodors Gubins, tālr. +37166957183, mob. +37126618165

Papildu informācija

(citi iznomāšanas nosacījumi)

Papildus nomnieks maksā apsaimniekošanas maksu EUR 1,28 par 1 m2 mēnesī (kopā  EUR 131,55 mēnesī), nekustāmā īpašuma nodokli par Īpašumu (ēkām un zemi), sabiedriskajiem pakalpojumiem, kompensē izdevumus par nomas objekta apdrošināšanu proporcionāli nomas objekta platībai. kompensē  sertificēta vērtētāja pakalpojumu izmaksas  EUR 50 apmērā. Maksājumi tiek aplikti ar pievienotās vērtības nodokli.