Izsoles statuss
Aktīva
Izsoles veids
Nomas tiesību izsole
Objekta veids
Tirdzniecības vieta
Izsoles rīkotājs
SIA „Rīgas nami”
Adrese
Tērbatas iela 2K

Objekta adrese

Tērbatas iela 2K, Rīga

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja nomas objekta sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

0100 005 0005 005

Nomas objekta apraksts

(norāda nomas objekta sastāvu, kadastra apzīmējumus, platības, izmantošanas mērķi (veidu) u.c.)

Telpas ar kopējo platību 21,0 m2:

1) Telpu grupas 001 telpa Nr. 4 (tirdzniecības vietas Nr. 22 un Nr. 23) ar kopējo platību 14,6 m2;

2) Telpu grupas 001 ārtelpas Nr. 9 domājamā daļa ar platību 6,4 m2.

 

Kopā ar ēku tiek iznomāta zemesgabala Rīgā, Tērbatas ielā 2D, kadastra apzīmējums 0100 005 0005 8001, domājamā daļa 82,48 m2 platībā - nomas maksa gadā 1,5% apmērā no tās kadastrālās vērtības (2023. gadā t. i. 72,60 EUR/mēnesī.)

Lietošanas mērķis - Komercdarbība, t.sk. griezto ziedu, ziedu kompozīciju, telpaugu, ogu, augļu, dārzeņu, dāvanu, suvenīru un saldumu tirdzniecība.

Īpašums atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr. 7442) teritorijā.

Iznomājamā platība

(norāda, ja nomas objekta sastāvā viens nekustamā īpašuma objekts)

21,0 m2

Izsoles nodrošinājums

Nav

Drošības nauda

3000.00 EUR

Izsoles sākumcena

(sākotnējais nomas maksas apmērs)

EUR 640.00 (neskaitot PVN) mēnesī.

Izsoles solis

EUR 30.00 (neskaitot PVN), augšupejošs solis.

Iznomāšanas termiņš

Īpašuma nomas termiņš tiek noteikts: no Līguma Īpašuma pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas līdz 2026. gada 31. oktobrim

Apakšnomas iespējas

Tikai ar Iznomātāja iepriekšējo rakstisku saskaņojumu

Izsoles veids, datums, laiks un vieta

Mutiska izsole (pirmreizēja).

2023. gada 12. jūlijā plkst. 14.00, Nēģu iela 7, Rīgā, SIA ”Rīgas nami” Rīgas Centrāltirgus biroja 2. stāva 2. kabinetā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

Darba dienās - Rīgā, Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), SIA ”Rīgas nami” birojā līdz 2023. gada 11. jūlijam plkst. 15.00

Iznomātājs

SIA “Rīgas nami”, Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīga, LV-1050

Objekta apskate

Objekta ārējai vizuālai apskatei nav ierobežojumu, brīva piekļuve.

Kontaktpersona telpu apskatei: nekustamo īpašumu pārvaldnieks Fjodors Gubins, mob.+371 26618165

Papildu informācija

(citi iznomāšanas nosacījumi)

Papildus nomnieks maksā apsaimniekošanas maksu 5,43 EUR par 1 m2 mēnesī (kopā 114,03 EUR mēnesī), nekustāmā īpašuma nodokli par Īpašumu (ēkām un zemi), sabiedriskajiem pakalpojumiem. Maksājumi tiek aplikti ar pievienotās vērtības nodokli.