Atzīt par nenotikušu nekustamā īpašuma Sergeja Eizenšteina ielā 59A, Rīgā, kadastra Nr.0100 622 0164, sastāvā esošās administratīvās ēkas Sergeja Eizenšteina ielā 59A, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 122 0282 101, daļu – 2.stāva telpas Nr. 8-11 (telpu grupa 004) nomas tiesību izsoli saskaņā ar izsoles nolikuma 6.1.1.apakšpunktu, jo uz izsoli nav pieteicies neviens pretendents un attiecīgi dalībnieku sarakstā nav iekļaujams neviens dalībnieks.
Izsoles statuss
Neaktīva
Izsoles veids
Nomas tiesību izsole
Objekta veids
Telpas
Izsoles rīkotājs
Rīgas domes Īpašuma departaments
Adrese
S.Eiženšteina iela 59A

Objekta adrese

Eizenšteina iela 59A, Rīga

Kadastra numurs

(norāda, ja nomas objekts ir viens īpašums)

0100 622 0164

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja nomas objekta sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

0100 122 0282 101 (daļa)

 

Nomas objekta apraksts

(norāda nomas objekta sastāvu, kadastra apzīmējumus, platības, izmantošanas mērķi (veidu) u.c.)

Nekustamā īpašuma Sergeja Eizenšteina ielā 59A, Rīgā (kadastra Nr.0100 622 0164), daļa, kas sastāv no administratīvās ēkas Sergeja Eizenšteina ielā 59A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 122 0282 101) 2.stāva telpām Nr. 8-11 (telpu grupa Nr.004), ar kopējo platību 54,60 m2 (turpmāk – Īpašums).

Nekustamā īpašuma izmantošanas veids: Īpašums tiek iznomāts komercdarbībai. 

Iznomājamā platība

(norāda, ja nomas objekta sastāvā viens nekustamā īpašuma objekts)

-

Izsoles nodrošinājums

-

Drošības nauda

EUR 229,32 (bez PVN)

Izsoles sākumcena

(sākuma nomas maksas apmērs)

EUR 114,66 par Īpašumu mēnesī (bez PVN)

Izsoles solis

EUR 12,00

Iznomāšanas termiņš

6 (sešus) gadus no nomas līguma spēkā stāšanās dienas.

Apakšnomas iespējas

Ir tiesības nodot iznomāto Īpašumu vai tā daļu apakšnomā tikai ar iepriekšēju Iznomātāja rakstisku piekrišanu

Izsoles veids, datums, laiks un vieta

Mutiska izsole notiek 2023.gada 19.oktobrī plkst.13.30 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5 (ieeja no Kalēju ielas 10), Rīgā, 219.telpā.

Izsoles norises telpā tiek ievēroti Veselības ministrijas 12.05.2020. ieteikumi Nr. IeNA/8 „Ieteikumi Covid-19 infekcijas profilaksei”.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

No 05.09.2023. līdz 12.10.2023. darba dienās (izņemot pirmdienas) no plkst.9.00 līdz plkst.12.00, paredzot pieteikumu iesniegšanu:

- ar drošu elektronisko parakstu parakstītus pieteikumus iesniedz sūtot uz e-pastu: diipp@riga.lv; dokumentus, kas iesniegti ārpus norādītā pieteikumu iesniegšanas laikā reģistrē nākamajā tuvākajā pieteikumu iesniegšanas laikā; 

- klātienē pieteikumus iesniedz Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā (izņemot pirmdienās), apmeklējumu piesakot iepriekš pa tālr.+37167012662 vai +37167026004, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus. Komisijas kontaktpersona (jautājumos par izsoles norisi) ir Inga Eglīte (tālr. +37167012662).

Iznomātājs

Rīgas domes Īpašuma departaments, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050

Objekta apskate

Īpašumu var apskatīt, iepriekš sazinoties un vienojoties par konkrēto apskates laiku ar A. Eibeli, tālr. +37167037202, D. Dumbri, tālr. +37167026319 vai e‑pastu: andris.eibelis@riga.lv; diana.dumbre@riga.lv, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Papildus informācija

(citi iznomāšanas nosacījumi)

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi:

Drošības nauda pēc nomas līguma noslēgšanas tiek ieskaitīta nodrošinājuma depozītā.

Nomas līguma nodrošinājuma depozīts: Nodrošinājuma depozīts ir 2 (divu) mēnešu nosolītās Īpašuma nomas maksas apmērā (bez PVN), kas izsoles dalībniekam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt nomas līgumu, ir jāsamaksā 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas.

Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt nomas līgumu, 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas:

- jāveic maksājums EUR 50,82 (piecdesmit  euro, 82 centi) (tai skaitā PVN) par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Īpašuma tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem;

- jāsamaksā Iznomātāja kontā tādu naudas summu, lai izveidotu Nodrošinājuma depozītu – 2 (divu) mēnešu nosolītās Īpašuma nomas maksas apmērā (bez PVN), ja Nosolītāja iemaksātais drošības naudas apmērs ir nepietiekams.

Maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem dienā, kad nauda tiek saņemta Iznomātāja kontā.

Īpašums atrodas daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (DzD1).

Īpašums ir nodrošināts ar centralizēto aukstā ūdens apgādi un kanalizāciju, bet nav nodrošināts ar centrālo apkuri.

Īpašums saistīts ar zemesgabala (kadastra Nr.0100 122 0282), kura īpašuma  tiesības Rīgas valstspilsētas Zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1200 nostiprinātas trešajai personai, daļu (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 122 0282 8005), 436 m2 platībā. Īpašumam piesaistīta (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 122 0282 8005) daļa proporcionāli Īpašuma platībai, kas atbilst 57,43 m2 (turpmāk – Zemesgabals).

No Līguma spēkā stāšanās dienas Nomnieks kompensē Iznomātājam Zemesgabala likumiskās lietošanas maksu (turpmāk – Kompensācijas maksājums) visā Līguma darbības laikā.

Kompensācijas maksājums ir 4% gadā no Zemesgabala kadastrālās vērtības, ja Īpašuma un Zemesgabala īpašnieki nav vienojušies par citu lietošanas maksas apmēru.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem Zemesgabala kadastrālā vērtība 2023. gadā ir EUR 17370,00, tādējādi Kompensācijas maksājums ir EUR 91,52 gadā.   

Ar izsoles nolikumu, tai skaitā, Nomas līgumu var iepazīties Rīgas domes Īpašuma departamenta mājaslapā: https://id.riga.lv/, Rīgas valstspilsētas pašvaldības mājaslapā: https://www.riga.lv/lv.

Kontaktpersonas:

A. Eibelis, tālr. +37167037202, e‑pasts: andris.eibelis@riga.lv;

D. Dumbre, tālr. +37167026319, e‑pasts: diana.dumbre@riga.lv.