Par Nekustamā īpašuma Kungu ielā 3, Rīgā, kadastra numurs 0100 001 0152, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējumu 0100 001 0152 001, telpu ar kopējo platību 97,01 m2, t.sk. 2.stāva telpu grupas 003 telpu Nr.3, 5, 6 ar kopējo platību 64,40 m2 un koplietošanas telpu domājamās daļas ar kopējo platību 32,61 m2, nomas tiesību rakstiskas izsoles rezultātu:
- izsoles datums: 27.03.2024;
- izsole noslēgusies bez rezultāta
Izsoles statuss
Neaktīva
Izsoles veids
Nomas tiesību izsole
Objekta veids
Telpas
Izsoles rīkotājs
SIA „Rīgas nami”
Adrese
Kungu iela 3

Nomas objekta adrese

Kungu iela 3, Rīga

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja nomas objekta sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

0100 001 0152 001

Nomas objekta apraksts

(norāda nomas objekta sastāvu, kadastra apzīmējumus, platības, izmantošanas mērķi (veidu) u.c.)

Telpas ar kopējo platību 97,01 m2, t.sk.:

 1. telpu grupas 003, 2.stāva telpas Nr. 3, 5, 6  ar kopējo platību 64,40 m2;
 2. ēkas koplietošanas telpu domājamās daļas ar kopējo platību 32,61m2. Nomas objekta lietošanas mērķis – biroja telpas.

 

Īpašums, kurā atrodas nomas objekts atrodas  valsts nozīmes  pilsētbūvniecības pieminekļa “Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Pasaules kultūras mantojuma objekta „Rīgas vēsturiskais centrs” teritorijā.

Iznomājamā platība

(norāda, ja nomas objekta sastāvā viens nekustamā īpašuma objekts)

97,01 m2

Izsoles drošības nauda

5170,00 EUR

Izsoles sākumcena (bez PVN)

(sākotnējais nomas maksas apmērs)

Telpām Nr.3, Nr.5, Nr.6 (64,4m2): 7,70 EUR/m2 mēnesī, t.i.495.88 EUR mēnesī.

Nomas līgumā tiek iekļauti maksājumi par koplietošanas telpu domājamām daļām, nosakot cenu 5,03 EUR/m2 mēnesī, t.i. 164.03 EUR mēnesī. Izsolē nav jāsola maksa par koplietošanas telpu domājamām daļām.

Iznomāšanas termiņš

6 gadi no nomas līguma noslēgšanas

Apakšnomas iespējas

Rakstiski saskaņojot ar iznomātāju

Izsoles veids

Rakstiska izsole (pirmreizēja)

Nomas tiesību pretendentu  pieteikšanās termiņš, laiks un vieta

2024.gada 27.marts, līdz plkst.10:00

SIA “Rīgas nami”, Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīga

Izsoles datums, laiks un vieta

2024. gada 27.marts, plkst. 13:00, SIA „Rīgas nami” biroja telpās Nēģu ielā 7, Rīgā, 2.stāvā, 4.kabinetā (Konferenču zāle).

Iznomātājs

SIA “Rīgas nami”, Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīga, LV-1050

Objekta apskate

Kontaktpersona telpu apskatei: NĪIPD nekustamo īpašumu speciāliste Agnese Strautiņa, Kontakttālrunis:+37129176129.

Papildu informācija

(citi iznomāšanas nosacījumi)

 1. Nomas maksa par iznomājamajām telpām Nomas līgumā tiks noteikta nosolītās nomas maksas apmērā. Ikmēneša nomas maksa 5,03 EUR/m2 par koplietošanas telpas domājamām daļām. Iznomātājam Nomas līguma darbības laikā ir tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru Nomas līgumā noteiktajos gadījumos un kārtībā;
 2.  Par zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 0100 001 0152 – 34,13 m2  domājamo daļu - 1,5 % no zemes gabala  kadastrālās vērtības gadā;
 3. Papildus nomas, telpu un zemesgabala domājamo daļu maksājumiem, nomnieks veic šādus ikmēneša maksājumus:
  1. maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem nomas objektā un koplietošanas komunālajiem pakalpojumiem. Maksa par komunālajiem pakalpojumiem nomas objektā tiek aprēķināta  atbilstoši iznomātajai platībai vai patēriņa mērierīču rādījumiem. Maksa par koplietošanas komunālajiem pakalpojumiem tiek aprēķināta saskaņā ar Sabiedrības apstiprināto metodoloģiju;
  2. apsaimniekošanas maksu;
  3. kompensē Iznomātājam uz nomnieku attiecināmo nekustamā īpašuma nodokli par nomas objektu un Ēkai pieguļošā zemesgabala domājamo daļu  saskaņā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ieņēmumu pārvaldes ikgadējo nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu;
  4. kompensē izdevumus par nomas objekta apdrošināšanu, kuri tiek aprēķināti no apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējam samaksātās apdrošināšanas prēmijas proporcionāli nomas objekta platībai.

Papildus 1., 2. un 3. punktā norādītājiem maksājumiem maksājams PVN.