Izsoles statuss
Aktīva
Izsoles veids
Nomas tiesību izsole
Objekta veids
Neapbūvēts zemesgabals
Izsoles rīkotājs
SIA "Rīgas meži"
Adrese
Ostas prospekts 11

SIA “Rīgas meži” rīko neapbūvēta Rīgas pilsētas pašvaldībai piederoša zemesgabala Rīgā, Ostas prospekts 11 (kadastra Nr.0100 095 0040, zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 095 0030) daļas 29 m2 platībā nomas tiesību mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Zemes gabala izmantošanas mērķis (veids): Tirdzniecības vietas ierīkošanai/ēdināšanas pakalpojumu sniegšana no mehāniskā transportlīdzekļa, rūpnieciski izgatavotas tirdzniecībai paredzētas piekabes (treilera).

Nomas termiņš – no nomas līguma noslēgšanas brīža līdz 30.03.2022.

Nosacītā nomas maksa un izsoles sākumcena - 375,00 euro (neskaitot PVN) / mēnesī. Nomas maksa tiks aplikta ar pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā.

Izsoles solis – 25 euro.

Līdz pieteikuma par piedalīšanos izsolē iesniegšanai pretendents iemaksā iznomātāja, SIA “Rīgas meži”, (vienotās reģistrācijas Nr.40003982628) norēķinu kontā: LV06RIKO0002013116269, AS Luminor banka, drošības naudu 35,00 euro apmērā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu pieņemšana notiek no 24.11.2021. līdz 01.12.2021. ar elektroniskā pasta starpniecību:

  • elektroniski nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: izsoles@rigasmezi.lv, sūtījuma priekšmetā norādot “Izsolei “Zemesgabala daļa Rīgā, Kultūras un atpūtas parka “Mežaparks” teritorijā nomas tiesību izsolei (29 kvm noma)”; elektroniski iesniegtiem dokumentiem ir jābūt tādiem dokumentiem, kas parakstīti elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Izsoles pieteikums un citi saistītie dokumenti pēc iespējas veidojami un parakstāmi kā viens e-dokumenta fails. 

Izsole notiek 03.12.2021. plkst. 11.00 Rīgā, Jūrmalas gatve 78D. Izsoles dalībnieku izsolē drīkstēs pārstāvēt tikai viena fiziska persona. Izsoles norises vietā jāievēro Veselības ministrijas 12.05.2020. ieteikumi Nr. IeNA/8 “Ieteikumi Covid19 infekcijas profilaksei” un Ministru kabineta noteikumi Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".

Ievērojot to, ka valstī ir ieviesti Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, to ka tie var tikt mainīti, SIA “Rīgas meži” patur tiesības jebkurā brīdī pārtraukt izsoli, mainīt tās norises laiku, vietu un noteikumus, ar mērķi nodrošināt Epidemioloģiskās drošības pasākumu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai izpildi.

Ar nolikumu, tai skaitā nomas līgumu projektu interesenti var iepazīties SIA “Rīgas meži” mājas lapā www.rigasmezi.lvRīgas valstspilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv vai Valsts Nekustamie īpašumi portālā www.vni.lv.