Izsoles statuss
Aktīva
Izsoles veids
Nomas tiesību izsole
Objekta veids
Neapbūvēts zemesgabals
Izsoles rīkotājs
Rīgas domes Īpašuma departaments
Adrese
Lielvārdes iela

Objekta adrese

Lielvārdes ielā, Rīgā

Kadastra numurs

(norāda, ja nomas objekts ir viens īpašums)

-

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja nomas objekta sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

0100 071 2753 daļa “A”

Nomas objekta apraksts

(norāda nomas objekta sastāvu, kadastra apzīmējumus, platības, izmantošanas mērķi (veidu) u.c.)

Neapbūvēta zemesgabala Lielvārdes ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 071 2753) daļa “A” ar platību 3000 m² (turpmāk – Zemesgabals).

Neapbūvēts zemesgabals ar paredzētu izmantošanas mērķi: publiska pasākuma organizēšana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā bez tiesībām būvēt īslaicīgas lietošanas būves.

Iznomājamā platība

(norāda, ja nomas objekta sastāvā viens nekustamā īpašuma objekts)

3000 m2

Izsoles nodrošinājums

-

Drošības nauda

EUR 577,50 (bez PVN)

Izsoles sākumcena

(sākuma nomas maksas apmērs)

EUR 1155,00 par Zemesgabalu par visu iznomāšanas termiņu (bez PVN)

Izsoles solis

EUR 116,00

Iznomāšanas termiņš

Zemesgabala nomas līgums (turpmāk – Līgums) ir spēkā no 27.09.2023. līdz 17.10.2023.

Apakšnomas iespējas

Zemesgabalu nevar nodot apakšnomā vai citādā lietošanā trešajai personai.

Izsoles veids, datums, laiks un vieta

Mutiska izsole notiek 2023.gada 21.septembrī plkst.14.00 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5 (ieeja no Kalēju ielas 10), Rīgā, 219.telpā.

Izsoles norises telpā tiek ievēroti Veselības ministrijas 12.05.2020. ieteikumi Nr. IeNA/8 „Ieteikumi Covid-19 infekcijas profilaksei”.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

No 05.09.2023. līdz 14.09.2023. darba dienās (izņemot pirmdienas) no plkst.9.00 līdz 16.00, paredzot pieteikumu iesniegšanu:

- ar drošu elektronisko parakstu parakstītus pieteikumus iesniedz sūtot uz e-pastu: diipp@riga.lv; dokumentus, kas iesniegti ārpus norādītā pieteikumu iesniegšanas laikā reģistrē nākamajā tuvākajā pieteikumu iesniegšanas laikā; 

- klātienē pieteikumus iesniedz Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, apmeklējumu piesakot iepriekš pa tālr.+37167012662 vai +37167026004, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus. Komisijas kontaktpersona (jautājumos par izsoles norisi) ir Inga Eglīte (tālr. +37167012662).

Iznomātājs

Rīgas valstspilsētas pašvaldība Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora personā, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.

Objekta apskate

Zemesgabalu var apskatīt dabā jebkurā laikā bez Iznomātāja piedalīšanās.

Papildus informācija

(citi iznomāšanas nosacījumi)

Līguma nodrošinājuma depozīts: Nodrošinājuma depozīts ir puse no nosolītās nomas maksas par periodu (bez PVN). Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu 7 (septiņu) darba dienu laikā no Līguma spēkā dienas jāsamaksā starpība starp Nodrošinājuma depozītu un Drošības naudu.

Maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem dienā, kad nauda tiek saņemta Iznomātāja kontā.

Drošības nauda pēc Līguma noslēgšanas tiek ieskaitīta nodrošinājuma depozītā.

Nomas objekta raksturojums:

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojuma (apstiprināts ar Rīgas domes 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.103 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”, īstenojams no 16.02.2023.), turpmāk – RTP, Funkcionālā zonējuma kartei Zemesgabals visā platībā atrodas dabas un apstādījumu teritorijā (DA2), kur atļautā izmantošana noteikta atbilstoši RTP teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, turpmāk – TIAN, 2.1. un 4.9.2. apakšnodaļas prasībām un nav pretrunā izmantošanas mērķim.

Saskaņā ar RTP grafiskās daļas „Galvenās aizsargjoslas un citi teritorijas izmantošanas aprobežojumi” Zemesgabals visā platībā atrodas atkritumu izgāztuves aizsargjoslā.

Nomnieks veic Zemesgabala un piegulošās teritorijas uzturēšanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tostarp ievērojot Rīgas domes saistošo noteikumu par Rīgas pilsētas teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu prasības, uzturot Zemesgabalu un teritoriju ap to atbilstoši Rīgas domes 28.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.146 “Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi”, kā krietns un rūpīgs saimnieks rūpējas par Zemesgabalu.

Nomnieks ievēro Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma, TIAN, Aizsargjoslu likuma u.c. normatīvo aktu prasības.

Nomnieks nodrošina un ir atbildīgs par publiska pasākuma apmeklētāju un savu darbinieku drošību un veselību pasākumu laikā.

Nomniekam, atrodoties Latvijas Republikas teritorijā un nodrošinot atrakciju norisi, kurā piedalās dzīvnieki, ir obligāts pienākums ievērot Dzīvnieku aizsardzības likuma un citu dzīvnieku tiesību aizsardzību regulējošo normatīvo aktu normas, tostarp pienākums ievērot Dzīvnieku aizsardzības likuma 27.1 pantā nostiprināto aizliegumu apmācīt un izmantot kā atrakciju dzīvniekus savvaļas sugas dzīvnieku (gan savvaļā iegūtus, gan nebrīvē audzētus) un tos izrādīt publiski kā atrakciju dzīvniekus.

Nomnieks apņemas:

- izvietojot Zemesgabalā iekārtas, paredzēt zaļo zonu saudzējošus risinājumus. Konsultāciju sniegšanai pieaicināt SIA “Rīgas meži” pārstāvi (tālr. +37128348882);

- publisku pasākumu objektus novietot, respektējot Zemesgabalu šķērsojošā celiņa trasi;   

- pārvietojamās tualetes un atkritumu tvertnes novietot tā, lai tās nav redzamas no Augusta Deglava ielas puses, kā arī uz publiska pasākuma laiku teritoriju nožogot ar pilsētvidei atbilstošiem norobežojumiem;

- publiska pasākuma vietā un laikā izmantot iekārtas un būves, kā arī organizēt atrakcijas, kuras atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vai attiecībā uz kurām ir saņemta par tehnisko drošību atbildīgās personas rakstveida piekrišana;

- saglabāt Zemesgabalā esošās dabas vērtības, kā arī nepasliktināt to stāvokli, t.sk. reljefu.

Līgumam beidzoties, Nomnieks atbrīvo par saviem līdzekļiem Zemesgabalu no Nomniekam un trešajām personām piederošām kustamām lietām, t.sk., demontē tajā esošās iekārtas, sakopj Zemesgabalu atbilstoši sakārtotas vides prasībām, atjauno zemsedzi, atjaunojot un izlīdzinot augsnes segu (pieberot auglīgo augsni un iesējot zāliena sēklas), kā arī klātienē nodod minētos darbus teritorijas apsaimniekotāja SIA ”Rīgas meži” atbildīgajam pārstāvim un rakstiski informē par to Rīgas domes Īpašuma departamentu.

Iesniedzot pieteikumu dalībai izsolē, izsoles pretendents, kas kļūst par Nosolītāju (Nomnieku) uzņemas risku par visiem iespējamiem zaudējumiem, ja Nomnieks atbilstoši savai iecerei nevarēs izmantot Zemesgabalu Līgumā noteiktajam iznomāšanas mērķim un/vai nevarēs izpildīt Līgumā noteiktās saistības. Iznomātājs šajā gadījumā neatlīdzina Nomniekam nekādus zaudējumus un izdevumus (tai skaitā, ne nepieciešamos, ne derīgos, ne greznuma izdevumus).

Ar izsoles noteikumiem un Līguma projektu var iepazīties Rīgas domes Īpašuma departamenta mājaslapā: https://id.riga.lv/, Rīgas valstspilsētas pašvaldības mājaslapā: https://www.riga.lv/lv.

Kontaktpersonas: Diāna Dumbre, tālr. +37167026319, e‑pasts:diana.dumbre@riga.lv;  

Signe Noriete,    tālr+37167037577, e-pasts:signe.noriete@riga.lv