Atkārtota nomas tiesību izsole
Izsoles statuss
Aktīva
Izsoles veids
Nomas tiesību izsole
Objekta veids
Neapbūvēts zemesgabals
Izsoles rīkotājs
Rīgas domes Īpašuma departaments
Adrese
Kuldīgas iela 2

Objekta adrese

Kuldīgas iela 2, Rīga

Kadastra numurs (norāda, ja nomas objekts ir viens īpašums)

-

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja nomas objekta sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

0100 061 0140, daļa “A”

Nomas objekta apraksts

(norāda nomas objekta sastāvu, kadastra apzīmējumus, platības, izmantošanas mērķi (veidu) u.c.)

Neapbūvēts zemesgabals Kuldīgas ielā 2, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 061 0140), daļa “A” 60 m² platībā (turpmāk – Zemesgabals).

Izmantošanas veids: Īslaicīgas lietošanas inženierbūves – reklāmas objekta (turpmāk - Objekts) izvietošana, uzturēšana un apsaimniekošana.

Iznomājamā platība

(norāda, ja nomas objekta sastāvā viens nekustamā īpašuma objekts)

60 m2

Izsoles nodrošinājums

 

Drošības nauda

EUR 2520,00 (bez PVN)

Izsoles sākumcena

(sākuma nomas maksas apmērs)

EUR 5040,00 gadā (bez PVN)

Izsoles solis

EUR 504,00

Iznomāšanas termiņš

Līdz Kuldīgas ielas un / vai Kliņģeru ielas pārbūves vai inženierkomunikāciju ierīkošanas uzsākšanai, bet ne ilgāk kā uz 5 gadiem.

Apakšnomas iespējas

Zemesgabalu nevar nodot apakšnomā vai citādā lietošanā trešajai personai bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas.

Izsoles veids, datums, laiks un vieta

Mutiska izsole notiek 2022.gada 01.septembrī plkst.13.30 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5 (ieeja no Kalēju ielas 10), Rīgā, 219.telpā.

Izsoles norises telpā tiek ievēroti Veselības ministrijas 12.05.2020. ieteikumi Nr. IeNA/8 „Ieteikumi Covid-19 infekcijas profilaksei”.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

No 20.07.2022. līdz 25.08.2022. darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.00, paredzot pieteikumu iesniegšanu:

Iznomātājs

Rīgas valstspilsētas pašvaldība Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora personā, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.

Objekta apskate

Zemesgabalu var apskatīt dabā jebkurā laikā bez Iznomātāja piedalīšanās.

Papildu informācija

(citi iznomāšanas nosacījumi)

Līguma nodrošinājuma depozīts: Nodrošinājuma depozīts ir puse no nosolītās gada nomas maksas (bez PVN). Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas jāsamaksā starpība starp Nodrošinājuma depozītu un Drošības naudu.

Maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem dienā, kad nauda tiek saņemta Iznomātāja kontā.

Drošības nauda pēc Līguma noslēgšanas tiek ieskaitīta nodrošinājuma depozītā.

Nomas objekta raksturojums: Atbilstoši Rīgas domes 20. 12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN) 15. pielikumam “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”, Zemesgabals atrodas ielu teritorijā (I), kur atļautā izmantošana ir atbilstoši RTIAN 6.8. apakšnodaļas prasībām.

Atbilstoši RTIAN 506.4. apakšpunktam īslaicīgas lietošanas būves atbilst ielu teritorijā atļautajai būvju būvniecībai un izmantošanai.

Zemesgabals izmantojams likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktā minētās pašvaldības autonomās funkcijas  gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana) izpildei.  

Nomnieks ir atbildīgs par Objekta ekspluatācijas atbilstību normatīvo aktu (tostarp Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 2.18. apakšpunkta un 10. punkta) prasībām, kā arī par Objekta nojaukšanu pēc tās ekspluatācijas termiņa beigām.

Ja atklājas, ka Zemesgabalu nav iespējams izmantot Objekta būvniecībai, iznomājamās teritorijas konfigurācija var tikt precizēta ne vairāk par 10%.

Iesniedzot pieteikumu dalībai izsolē, izsoles pretendents, kas kļūst par Nosolītāju (Nomnieku) uzņemas risku par visiem iespējamiem zaudējumiem, ja Nomnieks atbilstoši savai iecerei nevarēs izmantot Zemesgabalu Līgumā noteiktajam iznomāšanas mērķim un/vai nevarēs izpildīt Līgumā noteiktās saistības. Iznomātājs šajā gadījumā neatlīdzina Nomniekam nekādus zaudējumus un izdevumus (tai skaitā, ne nepieciešamos, ne derīgos, ne greznuma izdevumus).

Līguma projekts: Ar izsoles noteikumiem un Līguma projektu var iepazīties Rīgas domes Īpašuma departamenta mājaslapā: https://id.riga.lv/, Rīgas valstspilsētas pašvaldības mājaslapā: https://www.riga.lv/lv.

Kontaktpersonas: Kontaktpersonas: Daiga Dārziņa, tālr.67026004, e‑pasts:daiga.darzina@riga.lv;

Inga Eglīte, tālr. 67012662, e-pasts:inga.eglite@riga.lv