Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Maskavas ielas rajonā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 125 6658 8006, turpmāk – Zemesgabals, nomas tiesību nosolītājs ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Krone ScanBalt”, reģistrācijas Nr.40003526769, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākuma nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 1584,00 (viens tūkstotis pieci simti astoņdesmit četri euro, 00 centi) (bez PVN) gadā par Zemesgabalu.
Izsoles statuss
Neaktīva
Izsoles veids
Nomas tiesību izsole
Objekta veids
Neapbūvēts zemesgabals
Izsoles rīkotājs
Rīgas domes Īpašuma departaments
Adrese
Maskavas ielas rajonā

Objekta adrese

Bez adreses, Maskavas ielas rajonā, Rīga

Kadastra numurs

(norāda, ja nomas objekts ir viens īpašums)

-

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja nomas objekta sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

0100 125 6658 8006

Nomas objekta apraksts

(norāda nomas objekta sastāvu, kadastra apzīmējumus, platības, izmantošanas mērķi (veidu) u.c.)

Neapbūvēts zemesgabals bez adreses, Maskavas ielas rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 125 6658 8006), 6 m² platībā (turpmāk – Zemesgabals).

Izmantošanas veids: Īslaicīgas lietošanas inženierbūves – reklāmas objekta (turpmāk - Objekts) izvietošana, uzturēšana un apsaimniekošana.

Iznomājamā platība

(norāda, ja nomas objekta sastāvā viens nekustamā īpašuma objekts)

6 m2

Izsoles nodrošinājums

 

Drošības nauda

EUR 720,00 (bez PVN)

Izsoles sākumcena

(sākuma nomas maksas apmērs)

EUR 1440,00 gadā (bez PVN)

Izsoles solis

EUR 144,00

Iznomāšanas termiņš

Līdz Maskavas ielas pārbūves vai inženierkomunikāciju ierīkošanas uzsākšanai, bet ne ilgāk kā uz 5 gadiem.

Apakšnomas iespējas

Zemesgabalu nevar nodot apakšnomā vai citādā lietošanā trešajai personai bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas.

Izsoles veids, datums, laiks un vieta

Mutiska izsole notiek 2022.gada 30.jūnijā plkst.13.30 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5 (ieeja no Kalēju ielas 10), Rīgā, 219.telpā.

Izsoles norises telpā tiek ievēroti Veselības ministrijas 12.05.2020. ieteikumi Nr. IeNA/8 „Ieteikumi Covid-19 infekcijas profilaksei”.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

No 01.06.2022. līdz 21.06.2022. darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.00, paredzot pieteikumu iesniegšanu:

- ar drošu elektronisko parakstu parakstītus pieteikumus iesniedz sūtot uz e-pastu: diipp@riga.lv;

- klātienē pieteikumus iesniedz Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, apmeklējumu piesakot iepriekš pa tālr.67012662 vai 67026004, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus. Komisijas kontaktpersona (jautājumos par izsoles norisi) ir Inga Eglīte (tālr. 67012662).

Iznomātājs

Rīgas valstspilsētas pašvaldība Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora personā, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.

Objekta apskate

Zemesgabalu var apskatīt dabā jebkurā laikā bez Iznomātāja piedalīšanās.

Papildu informācija

(citi iznomāšanas nosacījumi)

Līguma nodrošinājuma depozīts: Nodrošinājuma depozīts ir puse no nosolītās gada nomas maksas (bez PVN). Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas jāsamaksā starpība starp Nodrošinājuma depozītu un Drošības naudu.

Maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem dienā, kad nauda tiek saņemta Iznomātāja kontā.

Drošības nauda pēc Līguma noslēgšanas tiek ieskaitīta nodrošinājuma depozītā.

 

Nomas objekta raksturojums: Atbilstoši Rīgas domes 20. 12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN) 15. pielikumam “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”, Zemesgabals atrodas ielu teritorijā (I), kur atļautā izmantošana ir atbilstoši RTIAN 6.8. apakšnodaļas prasībām.

Zemesgabals izmantojams likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktā minētās pašvaldības autonomās funkcijas  gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana) izpildei.  

Nomnieks ir atbildīgs par Objekta ekspluatācijas atbilstību normatīvo aktu (tostarp Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 2.18. apakšpunkta un 10. punkta) prasībām, kā arī par Objekta nojaukšanu pēc tās ekspluatācijas termiņa beigām.

Ja atklājas, ka Zemesgabalu nav iespējams izmantot Objekta būvniecībai, iznomājamā teritorija var tikt precizēta.

Nomnieks Objekta izvietošanu Zemesgabalā saskaņo VSIA ”Latvijas Valsts ceļi”.

Iesniedzot pieteikumu dalībai izsolē, izsoles pretendents, kas kļūst par Nosolītāju (Nomnieku) uzņemas risku par visiem iespējamiem zaudējumiem, ja Nomnieks atbilstoši savai iecerei nevarēs izmantot Zemesgabalu Līgumā noteiktajam iznomāšanas mērķim un/vai nevarēs izpildīt Līgumā noteiktās saistības. Iznomātājs šajā gadījumā neatlīdzina Nomniekam nekādus zaudējumus un izdevumus (tai skaitā, ne nepieciešamos, ne derīgos, ne greznuma izdevumus).

 

Līguma projekts: Ar izsoles noteikumiem un Līguma projektu var iepazīties Rīgas domes Īpašuma departamenta mājaslapā: https://id.riga.lv/, Rīgas valstspilsētas pašvaldības mājaslapā: https://www.riga.lv/lv.

 

Kontaktpersonas: Irēna Ščekina, tālr.67012611, e‑pasts: irena.scekina@riga.lv; Edīte Vanaga, tālr.67037552, e-pasts: edite.vanga@riga.lv.