Izsoles statuss
Aktīva
Objekta veids
Neapbūvēts zemesgabals
Izsoles veids
Atsavināšanas izsole
Izsoles rīkotājs
Rīgas domes Īpašuma departaments
Adrese
Nīcgales iela 13A Rīga

Īpašuma adrese

Nīcgales iela 13A, Rīga

Kadastra numurs

(norāda, ja atsavināts tiek viens īpašums)

0100 070 0207

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja atsavināmā īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

0100 070 0181

Platība (m2)

(norāda, ja īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

kopējā platība – 897 m2

Izsoles sākumcena

9300 EUR (20,73 EUR/m2)

Izsoles solis

90 EUR

Pieteikšanās termiņš

24.01.2022.

Atsavinātājs

Rīgas domes Īpašuma departaments

Tālrunis: +37125666566, +37167026307

E-pasts: ivita.helde@riga.lv

Izsoles apraksts:

Izsoles sākums – 04.01.2022. plkst.13.00, izsoles noslēgums – 03.02.2022. plkst.13.00

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:

Zemesgabals (kadastra apzīmējums 0100 070 0181) atrodas Purvciemā, Vidzemes priekšpilsētā, kvartālā starp Nīcgales ielu, Dzelzavas ielu, Stirnu ielu un Purvciema ielu.

Piekļūšanai pie zemesgabala pa iekškvartāla piebraucamajiem ceļiem tiek izmantoti Rīgas valstspilsētas pašvaldības un privātpersonu kopīpašumā esoši zemesgabali – no Nīcgales ielas puses zemesgabali (kadastra apzīmējumi:
0100 070 2395; 0100 070 2394; 0100 070 0178; 0100 070 0180; 0100 070 0179), savukārt no Stirnu ielas puses zemesgabali (kadastra apzīmējumi: 0100 070 0238; 0100 070 0045; 0100 070 2358
; 0100 070 0180; 0100 070 0179).

Zemesgabals nav iežogots, tajā aug koki. Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala 1/2 domājamā daļa nav iznomāta.

Zemesgabala izmantošana:

Zemesgabals saskaņā ar Rīgas domes 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 103 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”, kas īstenojami ar dienu, ko noteiks Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, atrodas jauktas centra apbūves teritorijā (JC2).

Līdz 15.12.2021. saistošo noteikumu Nr. 103 īstenošanas uzsākšanai ir piemērojami Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, kas nosaka zemesgabala atrašanos dzīvojamās apbūves teritorijā (Dz).

Maksimālais apbūves stāvu skaits – 5 stāvi.

Pieteikšanās izsolei elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv līdz 24.01.2022.