Audita un revīzijas pārvaldes ēka

Funkciju īss apraksts

  • Veic revīzijas, lai kontrolētu Rīgas pilsētas pašvaldības finanšu līdzekļu izlietošanu atbilstoši apstiprinātajam budžetam un tāmēm Rīgas pilsētas pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienībās, iestādēs, institūcijās, aģentūrās (turpmāk -  Kontrolējamās iestādes) un līdzekļu izlietošanu pašvaldības kapitālsabiedrībās un kapitālsabiedrībās, kurās Rīgas pilsētas pašvaldības daļa pamatkapitālā pārsniedz 50 procentus (turpmāk – Pašvaldības kapitālsabiedrības) atbilstoši apstiprinātajam budžetam, kā arī lai pārbaudītu kontrolējamo iestāžu un Pašvaldības kapitālsabiedrību vadītāju un amatpersonu finansiālās darbības likumību un lietderību;
  • veic iekšējos auditus Kontrolējamās iestādēs;
  • Rīgas domes priekšsēdētāja uzdevumā atbilstoši Pārvaldes kompetencei veic tematiskās pārbaudes Kontrolējamās iestādēs un pašvaldības kapitālsabiedrībās;
  • Pārvaldes kompetencē esošajos jautājumos koordinē iekšējā audita darbību Rīgas pilsētas pašvaldības iestādēs;
  • atbilstoši Rīgas domes priekšsēdētāja rezolūcijai un Pārvaldes kompetencei sagatavo lēmumu projektus par administratīvajiem aktiem nodokļu un nodevu jautājumos gadījumos, kad padotības kārtībā tiek apstrīdēti administratīvie akti pie Rīgas domes priekšsēdētāja kā pie augstākas iestādes.