Audita un revīzijas pārvaldes ēka

Funkciju īss apraksts

  • veic revīzijas, lai kontrolētu līdzekļu izlietošanu pašvaldības kapitālsabiedrībās un kapitālsabiedrībās, kurās Rīgas pilsētas pašvaldības daļa pamatkapitālā pārsniedz 50 procentus (turpmāk – Pašvaldības kapitālsabiedrības) atbilstoši apstiprinātajam budžetam, kā arī pārbaudītu Pašvaldības kapitālsabiedrību vadītāju un amatpersonu finansiālās darbības likumību un lietderību;
  • veic iekšējos auditus Rīgas pilsētas pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienībās, iestādēs, institūcijās un aģentūrās (turpmāk – Iestādes);
  • Rīgas domes priekšsēdētāja uzdevumā atbilstoši Pārvaldes kompetencei veic tematiskās pārbaudes Pašvaldības kapitālsabiedrībās;
  • pārvaldes kompetencē esošajos jautājumos koordinē iekšējā audita darbību Rīgas pilsētas pašvaldības iestādēs;  
  • atbilstoši Rīgas domes priekšsēdētāja rezolūcijai un Pārvaldes kompetencei sagatavo lēmumu projektus par administratīvajiem aktiem nodokļu un nodevu jautājumos gadījumos, kad padotības kārtībā tiek apstrīdēti administratīvie akti pie Rīgas domes priekšsēdētāja kā pie augstākas iestādes.