2022. gada 14. decembrī Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. RD-22-2069-lē “Par Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas lokāplānojuma izstrādes uzsākšanu”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir veicināt Rīgas vēsturiskā centra kā UNESCO Pasaules mantojuma vietas un tā aizsardzības zonas vispārējo ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu, vienlaikus veidojot dzīvotspējīgu un mūsdienu sabiedrības prasībām atbilstošu pilsētvidi. Lokālplānojuma izstrāde ir pamatota ar nepieciešamību iedzīvināt pašvaldības nostādnes attiecībā uz mobilitātes, publiskās ārtelpas, apbūves attīstību un iedzīvotāju piesaisti Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā.

Lokālplānojums noteiks prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, attēlojot pašreizējo un plānoto (atļauto) izmantošanu, izmantošanas aprobežojumus un prasības kultūrvēsturiskās vides un vērtību saglabāšanai. Tas būs galvenais ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas aprobežos īpašuma tiesības Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā.

Lokālplānojuma ierosinātājs – Rīgas valstspilsētas pašvaldība.

Lokālplānojuma izstrādātājs – Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments.

Lēmums

Vairāk informācijas par lokālplānojuma izstrādes procesu pieejama: https://www.rdpad.lv/rigas-vesturiska-centra-lokalplanojums/

Publicēts: 19.12.2022.

12.01.2022. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. 1170 “Par teritorijas Juglas ielā 95 lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 12.01.2022. saistošie noteikumi Nr. 113 “Teritorijas Juglas ielā 95 izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.

Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties interneta portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#documents/22444, paziņojums oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” pieejams https://www.vestnesis.lv/op/2022/14.31.

Lokālplānojuma īstenošana būs iespējama pēc Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27. pantā noteikto darbību pabeigšanas.

Publicēts: 20.01.2022.

15.12.2021. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1091 “Par Rīgas teritorijas plānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 15.12.2021. saistošie noteikumi Nr.103 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Ar apstiprināto Rīgas teritorijas plānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta tīmekļvietnē www.rdpad.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Publicēts: 17.12.2021.

15.12.2021. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. 1093 “Par teritorijas starp Kaivas ielu, Augusta Deglava ielu, Ēvalda Valtera ielu un Dzelzavas ielu lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 15.12.2021. saistošie noteikumi Nr. 104 “Teritorijas starp Kaivas ielu, Augusta Deglava ielu, Ēvalda Valtera ielu un Dzelzavas ielu izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.

Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties interneta portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_21722.

Lokālplānojuma īstenošana būs iespējama pēc Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27. pantā noteikto darbību pabeigšanas.

Publicēts: 17.12.2021.

15.12.2021. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. 1094 “Par teritorijas starp Gustava Zemgala gatvi, Ķīšezera ielu, Kokneses prospektu un vēsturisko Mežaparka apbūvi lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 15.12.2021. saistošie noteikumi Nr. 105 “Teritorijas starp Gustava Zemgala gatvi, Ķīšezera ielu, Kokneses prospektu un vēsturisko Mežaparka apbūvi izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.

Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties interneta portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19178.

Lokālplānojuma īstenošana būs iespējama pēc Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27. pantā noteikto darbību pabeigšanas.

Publicēts: 17.12.2021.

10.11.2021. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. 998 “Par Rīgas domes 23.05.2018. lēmuma Nr. 1227 “Par zemesgabala Stokholmas ielā 26A lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu”.

Lokālplānojums tika uzsākts ar mērķi radīt priekšnoteikumus vidi degradējošas teritorijas revitalizācijai, veicinot īpašuma attīstības iespējas. Nespējot panākt lokālplānojuma teritorijas attīstītāja un apkaimes iedzīvotāju interešu saskaņotību šī gada oktobrī teritorijas attīstītājs SIA “GP Pluss” pieņēma lēmumu pārtraukt lokālplānojuma turpmāko izstrādi.

Publicēts: 13.11.2021.

2021. gada 22. septembrī Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. 900 “Par teritorijas Ķīšezera ielā 6 lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt Rīgas teritorijas plānojumu, lai radītu priekšnoteikumus sekmīgai uzņēmējdarbībai, nodrošinot  tirdzniecības un pakalpojumu objekta būvniecībai nepieciešamos apbūves parametrus.

Izstrādātājs: SIA “METRUM”, Ģertrūdes iela 47-3, Rīgā, LV-1011, tālrunis 67860302, e-pasts metrum@metrum.lv.

Pasūtītājs: SIA “Plesko Real Estate”, Augusta Deglava iela 161, Rīgā, LV-1021, tālrunis 29289169, e-pasts ieva.levandi@rimibaltic.com.

Publiskās apspriešanas termiņš ir četras nedēļas, no 05.10.2021. līdz 02.11.2021. Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā MSTEAMS vidē notiks 14.10.2021. plkst. 17.00, un tiks pārraidīta www.rdpad.lv un Pilsētas attīstības departamenta Facebook kontā. Lai saņemtu aktīvā dalībnieka pieeju, aicinām iepriekš reģistrēties www.rdpad.lv “Sabiedrības līdzdalība” līdz 14.10.2021. plkst.12.00.

Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties:

Viedokli un priekšlikumus līdz 02.11.2021. var izteikt:

Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050;

Par iespēju iepazīties ar lokālplānojuma redakciju klātienē, jautājumu gadījumā vai konsultācijas pieteikšanai zvanīt uz tālruņa numuru 67105167.

Publicēts: 27.09.2021.

2021. gada 22. septembrī Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. 901 “Par teritorijas starp Gustava Zemgala gatvi, Ķīšezera ielu, Kokneses prospektu un vēsturisko Mežaparka apkaimes apbūvi lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt spēkā esošo lokālplānojumu, lai veiksmīgi turpinātu realizēt plānoto apbūves attīstību un nodrošinātu ilglaicīgu teritorijas izmantošanu atbilstoši šodienas nekustamā īpašuma tirgus tendencēm, ņemot vērā apkārtējās teritorijas esošo un plānoto attīstību.

Izstrādātājs: SIA “METRUM”, Ģertrūdes iela 47-3, Rīgā, LV-1011, tālrunis 67860302, e-pasts metrum@metrum.lv.

Pasūtītājs: SIA “Mežaparka rezidences”, Ķelnes iela 1, Rīgā, LV-1014, tālrunis 29229855, e-pasts ralfs.dreska@domuss.lv.

Publiskās apspriešanas termiņš ir četras nedēļas, no 05.10.2021. līdz 02.11.2021. Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā MSTEAMS vidē notiks 11.10.2021. plkst. 17.00, un tiks pārraidīta www.rdpad.lv un Pilsētas attīstības departamenta Facebook kontā. Lai saņemtu aktīvā dalībnieka pieeju, aicinām iepriekš reģistrēties www.rdpad.lv “Sabiedrības līdzdalība” līdz 11.10.2021. plkst.12.00.

Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties:

Viedokli un priekšlikumus līdz 02.11.2021. var izteikt:

Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050;

Par iespēju iepazīties ar lokālplānojuma redakciju klātienē, jautājumu gadījumā vai konsultācijas pieteikšanai zvanīt uz tālruņa numuru 67105167.

Publicēts: 27.09.2021.

2021. gada 16. jūnijā Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. 654 “Par zemesgabala Tumes ielā 25 lokālplānojuma redakcijas pilnveidošanu un pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Lēmums par lokālplānojuma pilnveidošanu tika pieņemts, pamatojoties uz publiskās apspriešanas rezultātiem, kas norisinājās no 24.03.2021. līdz 18.04.2021.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt Rīgas teritorijas plānojumā noteikto apbūves augstumu no trim uz sešiem stāviem, nodrošinot priekšnoteikumus teritorijas ilgtspējīgai un tehniski ekonomiski pamatotai izmantošanai.

Lokālplānojuma pilnveidotajā redakcijā ir veikti apbūves augstuma precizējumi, nosakot diferencētu apbūves augstumu no 4 līdz 6 stāviem, noteikta prasība izbūvēt beznosaukuma ielu un gar ielu frontēm ierīkot dižstādu stādījumus, kā arī noteiktas prasības Tumes ielas satiksmes mierināšanas pasākumiem.

Izstrādātājs:
SIA “Grupa 93”, Krišjāņa Barona ielā 3-4, Rīgā, LV-1010, tālrunis 27373939, e-pasts info@grupa93.lv.

Pasūtītājs:
SIA “Bonava Latvija”, Brīvības gatve 275 , Rīgā, LV-1006, tālrunis 67567841, e-pasts kristaps.zvigulis@bonava.com.

Publiskās apspriešanas termiņš ir trīs nedēļas, no 01.07.2021. līdz 22.07.2021. Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā MSTEAMS vidē notiks 12.07.2021. plkst. 17:00, un tiks pārraidīta www.rdpad.lv un Pilsētas attīstības departamenta Facebook kontā. Lai saņemtu aktīvā dalībnieka pieeju, aicinām iepriekš reģistrēties www.rdpad.lv “Sabiedrības līdzdalība” līdz 12.07.2021. plkst.12.00.

Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties:

Viedokli un priekšlikumus līdz 22.07.2021. var izteikt:

Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050;

Par iespēju iepazīties ar lokālplānojuma redakciju klātienē, jautājumu gadījumā vai konsultācijas pieteikšanai zvanīt uz tālruņa numuru 67012847.

Publicēts: 29.06.2021.

16.06.2021. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.653 “Par zemesgabalu Krišjāņa Valdemāra ielā bez numura, Daugavgrīvas ielā 8, Daugavgrīvas ielā 10 un Kalnciema ielā 3 lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 16.06.2021. saistošie noteikumi Nr.57 “Zemesgabalu Krišjāņa Valdemāra ielā bez numura, Daugavgrīvas ielā 8, Daugavgrīvas ielā 10 un Kalnciema ielā 3 izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.

Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv un interneta portālā www.geolatvija.lv .

Publicēts: 28.06.2021.

PAZIŅOJUMS par Eksportostas dienvidu daļas lokālplānojuma redakcijas un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

2021. gada 12. maijā Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. 589 “Par Eksportostas dienvidu daļas lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt un detalizēt Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumu, lai sasniegtu Rīgas brīvostas pārvaldes uzsāktā infrastruktūras attīstības projekta „Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra” mērķus, mazinātu ostas aktivitātes, kas saistītas ar kravu pārkraušanu pilsētas centrā un to radīto negatīvo ietekmi uz vidi un nodrošinātu Eksportostas teritorijā esošās infrastruktūras efektīvas un racionālas izmantošanas iespējas, t.sk. pasažieru kuģu (t.sk. prāmju un kruīza kuģu) un ro-ro pasažieru kuģu (ro-pax kuģu) termināļa un piestātnes izveidošanu.

Izstrādātājs:

SIA “METRUM”, Ģertrūdes ielā 47-3, Rīgā, LV-1011, tālrunis 27014811e-pasts: mara.kalvane@metrum.lv.
SIVN: SIA “ESTONIAN, LATVIAN & LITHUANIAN ENVIRONMENT”, Vīlandes ielā 3-6, Rīgā, LV-1010, tālrunis 67242411e-pasts: elle@environment.lv.

Pasūtītājs:

AS “Rīgas 1.Saldētava”, Eksporta ielā 15 k-1, Rīgā, LV-1045, tālrunis 29851360, e-pasts: Julija.Berzina@rto.lv.

UZMANĪBU! Saskaņā ar 24.03.2021. grozījumiem Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, ir precizēta informācija par publiskās apspriešanas sanāksmi.

Publiskā apspriešana sāksies 31.05.2021. un norisināsies līdz 02.07.2021. Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā MSTEAMS vidē notiks 14.06.2021. plkst. 17.00, un tiks pārraidīta www.rdpad.lv un Pilsētas attīstības departamenta Facebook kontā. Lai saņemtu aktīvā dalībnieka pieeju, aicinām iepriekš reģistrēties www.rdpad.lvSabiedrības līdzdalība”.

Reģistrēšanās Eksportostas dienvidu daļas lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas sanāksmei

Ar lokālplānojuma redakciju un SIVN Vides pārskatu var iepazīties:

Viedokli un priekšlikumus līdz 02.07.2021. var izteikt:

Par iespēju iepazīties ar lokālplānojuma redakciju un SIVN vides pārskatu klātienē, jautājumu gadījumā vai konsultācijas pieteikšanai zvanīt uz tālruņa numuru 67105678

Publicēts: 19.05.2021.

2020. gada 16. decembrī Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. 211 “Par teritorijas starp Kaivas ielu, Augusta Deglava ielu, Ēvalda Valtera ielu un Dzelzavas ielu lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt Rīgas teritorijas plānojumu, radot priekšnoteikumus uzņēmējdarbības nodrošināšanai, kas paredz biroju un tirdzniecības centra apbūvi. Lokālplānojuma risinājumi paredz visā kvartālā vienotu funkcionālo zonu – jauktas centra apbūves teritoriju, tirdzniecības un pakalpojumu centra apbūvei ar maksimālo apbūves augstumu līdz 20 metriem, kā arī biroju, izglītības, veselības iestāžu un dzīvojamo māju apbūvei ar maksimālo apbūves augstumu līdz 9 stāviem.

Izstrādātājs:

SIA “Valentine.lv”, Centra iela “Ausmas”-29, Svitene, Svitenes pagasts, Rundāles novads, LV-3917, tālrunis 28714104, e-pasts cinis.mikelis@artprojekts.lv.

SIVN: Valdis Felsbergs, M.Sc.Env., tālrunis 29277744, e-pasts valdis@felsbergs.lv.

Pasūtītājs:

SIA “Kaivas tirdzniecības centrs”, Noliktavu iela 7, Dreiliņi, Stopiņu novads, LV-2130, tālrunis 29394282, e-pasts re@depo.lv.

Publiskā apspriešana norisināsies no 14.04.2021. līdz 16.05.2021. Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā MSTEAMS vidē notiks 26.04.2021. plkst. 17.00, un tiks pārraidīta www.rdpad.lv un Pilsētas attīstības departamenta Facebook kontā. Lai saņemtu aktīvā dalībnieka pieeju, aicinām iepriekš reģistrēties www.rdpad.lv Sabiedrības līdzdalība līdz 26.04.2021. plkst.12.00 REĢISTRĀCIJA SANĀKSMEI

Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties:

Viedokli un priekšlikumus līdz 16.05.2021. var izteikt:

Par iespēju iepazīties ar lokālplānojuma redakciju klātienē, jautājumu gadījumā vai konsultācijas pieteikšanai zvanīt uz tālruņa numuru 67012847.

Teritorijas starp Kaivas ielu, Augusta Deglava ielu, Ēvalda Valtera ielu un Dzelzavas ielu lokālplānojuma redakcija

Paziņojums par zemesgabalu Krišjāņa Valdemāra ielā bez numura, Daugavgrīvas ielā 8, Daugavgrīvas ielā 10 un Kalnciema ielā 3 pilnveidotās lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

2021. gada 20. janvārī Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. 274 “Par zemesgabalu Krišjāņa Valdemāra ielā bez numura, Daugavgrīvas ielā 8, Daugavgrīvas ielā 10 un Kalnciema ielā 3 pilnveidotās lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir konkretizēt atļauto apbūves augstumu un apbūves tehniskos rādītājus Lokālplānojuma teritorijā. Risinājumu pamatā ir SIA “SZK un Partneri” izstrādāts teritorijas attīstības priekšlikums, kas paredz teritorijas revitalizāciju, izveidojot tajā jauktas izmantošanas kompleksu ar tirdzniecības, pakalpojumu un biroju telpām.

Izstrādātājs:

SIA “METRUM”, Ģertrūdes ielā 47-3, Rīgā, LV-1011, tālrunis 27034226e-pasts: vita.zuicane@metrum.lv.

Pasūtītājs:

SIA “SPI RE Holding S.a.r.l.” un SIA “Rits Holding”, Daugavgrīvas ielā 9, Rīgā, LV-1048, tālrunis 29225580, e-pasts: silis@szk.lv.

UZMANĪBU! Saskaņā ar 24.03.2021. grozījumiem Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, ir precizēta informācija par publiskās apspriešanas sanāksmi.

Publiskā apspriešana sākās 01.03.2021. un norisināsies līdz 27.04.2021. Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā MSTEAMS vidē notiks 15.04.2021. plkst.17.00, un tiks pārraidīta www.rdpad.lv un Pilsētas attīstības departamenta Facebook kontā. Lai saņemtu aktīvā dalībnieka pieeju, aicinām iepriekš reģistrēties www.rdpad.lvSabiedrības līdzdalība”.

Reģistrēšanās Kalnciema b/n, Daugavgrīvas 8 un 10, Kalnciema 3 lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas sanāksmei

Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties:

Viedokli un priekšlikumus līdz 27.04.2021. var izteikt:

Par iespēju iepazīties ar lokālplānojuma redakciju klātienē, jautājumu gadījumā vai konsultācijas pieteikšanai zvanīt uz tālruņa numuru 67012847

2021. gada 10. februārī Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. 354 “Par zemesgabala Tumes ielā 25 lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. 

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt Rīgas teritorijas plānojumā noteikto apbūves augstumu no trim uz sešiem stāviem, nodrošinot priekšnoteikumus teritorijas ilgtspējīgai un tehniski ekonomiski pamatotai izmantošanai. Risinājumu pamatā ir iecere uzbūvēt divas sešu stāvu dzīvojamās mājas ar funkcionāli vienotu iekšpagalma labiekārtojumu.

Izstrādātājs:

SIA “Grupa 93”, Krišjāņa Barona ielā 3-4, Rīgā, LV-1010, tālrunis 27373939, e-pasts: info@grupa93.lv.

Pasūtītājs:

SIA “Bonava Latvija”, Brīvības gatve 275 , Rīgā, LV-1006, tālrunis 29170815, e-pasts: kristaps.zvigulis@bonava.com.

UZMANĪBU! Saskaņā ar 24.03.2021. grozījumiem Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, ir mainīts publiskās apspriešanas termiņš un precizēta informācija par publiskās apspriešanas sanāksmi.

Publiskā apspriešana sākās 26.02.2021. un norisināsies līdz 18.04.2021. Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā MSTEAMS vidē notiks 12.04.2021. plkst. 17.00, un tiks pārraidīta www.rdpad.lv un Pilsētas attīstības departamenta Facebook kontā. Lai saņemtu aktīvā dalībnieka pieeju, aicinām iepriekš reģistrēties www.rdpad.lv “Sabiedrības līdzdalība” līdz 12.04.2021. plkst.12.00.

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai wwww.rdpad.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” un portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_ 18677.

Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties:

Viedokli un priekšlikumus publiskās apspriešanas ietvaros var izteikt:

Par iespēju iepazīties ar lokālplānojuma redakciju klātienē, jautājumu gadījumā vai konsultācijas pieteikšanai zvanīt uz tālruņa numuru 67012847.

2021. gada 20. janvārī Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. 274 “Par zemesgabalu Krišjāņa Valdemāra ielā bez numura, Daugavgrīvas ielā 8, Daugavgrīvas ielā 10 un Kalnciema ielā 3 pilnveidotās lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Izstrādātājs:

SIA “METRUM”, Ģertrūdes ielā 47-3, Rīgā, LV-1011, tālrunis 27034226, e-pasts: vita.zuicane@metrum.lv.

Pasūtītājs:

SIA “SPI RE Holding S.a.r.l.” un SIA “Rits Holding”, Daugavgrīvas ielā 9, Rīgā, LV-1048, tālrunis 29225580, e-pasts: silis@szk.lv.

Publiskā apspriešana uzsākas 01.03.2021. un norisināsies līdz 27.04.2021. Publiskās apspriešanas sanāksme tiek plānota 15.04.2021. plkst.17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

Uzmanību!

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī un aktuālos Ministru kabineta lēmumus attiecībā uz ierobežojumiem COVID-19 izplatības apkarošanai, publiskās apspriešanas termiņš var mainīties (pagarināts vai samazināts, bet ne mazāk par četrām nedēļām), kā arī precizēta informācija par publiskās apspriešanas sanāksmi.

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai wwww.rdpad.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” un portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18995.

Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties:

Viedokli un priekšlikumus publiskās apspriešanas ietvaros var izteikt:

Jautājumu gadījumā vai konsultācijas pieteikšanai zvanīt pa tālruni 67012847.