Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

1.Pašvaldības lietu nomenklatūrā iekļauto pašvaldības institūciju dokumentu (iekšējie normatīvie akti un rīkojumi, lēmumi, sēžu protokoli) vai sarakstes dokumentu, norakstu, izrakstu vai kopiju izsniegšana. 2. Iespēja iepazīties ar dokumentiem, tos lasīt. 3.Pamatojoties uz saņemto informācijas pieprasījumu, persona var iepazīties ar pašvaldības arhīvā esošajiem dokumentiem personai pieejamās arhīva telpās. Arhīva izziņu, dokumentu kopiju, norakstu, izrakstu sagatavošana un izsniegšana.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Pēc rakstiska pieprasījuma Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta arhīvā tiek atrasti nepieciešamie dokumenti vai sagatavotas izziņas par Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā strādājošo darbinieku izpeļņu, darba stāžu, darba pienākumiem, kā arī tā padotībā esošajās iestādēs strādājošo darbinieku izpeļņu un pedagoģisko darbinieku tarifikācijām. Klientam ir iespēja iegūt informāciju par sevi un mirušajiem radiniekiem, uzrādot radniecību vai laulību apliecinošus dokumentus. Ja tiek uzrādīta personas rakstveida atļauja, ir tiesības iegūt informāciju par šo personu. Bez īpaša pilnvarojuma ir iespēja iegūt informāciju par Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo iestāžu reorganizāciju vai likvidāciju. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta arhīvā atrodas arī padotībā esošo iestāžu finanšu un grāmatvedības dokumenti, kas nav vecāki par 2010. gadu.
    Iesniegums brīvā formā ar informācijas pieprasījumu, personu apliecinošs dokuments un/ vai pilnvarojums, saņemot informāciju par trešo personu, radniecību vai laulību apliecinošs dokuments jāiesniedz personīgi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā vai jānosūta pa pastu, vai jānosūta elektroniski parakstīts iesniegums ar drošu elektornisko parakstu.
    E-pastā pieprasījumu var iesniegt parakstītu tikai ar drošu elektronisko parakstu!

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Klients var saņemt pakalpojumu klātienē. Ja pieprasītā informācija satur ierobežotas pieejamības informāciju, tā tiek izsniegta tikai klātienē. Ja iesniegumā norādīta e-pasta adrese un vēlme saņemt izziņu kā elektronisko dokumentu e-pastā, tā tiek sagatavota, parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīta pa e-pastu. Ja informācijas pieprasījumā noradīta pasta adrese, tā tiek nosūtīta pa pastu.