Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Personas ar redzes, kustību un garīga rakstura traucējumiem var saņemt asistentu tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras tā invaliditātes dēļ nevar veikt patstāvīgi - nokļūt vietā, kur mācās, strādā, saņem pakalpojumus. Ja ģimenē aug bērns ar invaliditāti, līdz viņa 18 gadu vecumam ir paredzētas vairākas atbalsta formas, kas tieši saistītas ar vecāku nodarbinātību.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai tiek piešķirts, lai novērstu vai mazinātu dažādu faktoru izraisītās negatīvās sekas, palīdzētu mājsaimniecībai vai personai mājsaimniecībā uzlabot sociālo situāciju un iekļauties sabiedrībā.
  Persona vēršas Rīgas Sociālajā dienestā, uzrāda personas apliecinošu dokumentu un iesniedz iesniegumu, kuru parakstot, pilngadīgās personas dod Rīgas Sociālajam dienestam atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par sevi un ģimenes locekļiem, kā arī aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju.

  Lai noskaidrotu, kurā Sociālā dienesta teritoriālā centrā personai ir jāvēršas, var zvanīt pa tālruni
  67105048 vai 80005055.
  Iesūtot pa pastu (iesniegumam jābūt pašrocīgi parakstītam), parakstot ar drošu elektronisku parakstu vai
  arī izmantojot e-pasta adresi: soc@riga.lv.
  Iztikas līdzekļu deklarāciju var aizpildīt arī elektroniski, izmantojot portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Pieteikšanās iztikas līdzekļu deklarācijas iesniegšanai Rīgas Sociālajā dienestā”.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Lēmumu par pabalsta sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai piešķiršanu personai pieņem Rīgas Sociālais dienests, pamatojoties uz sociālā darba speciālista sniegto atzinumu, veicot personas sociālās situācijas izvērtējumu vai pamatojoties uz personai sastādītā individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izpildi.
  Pabalsts tiek izmaksāts, pārskaitot to uz personas norādīto norēķinu kontu vai saskaņā ar personai sastādīto individuālo sociālās rehabilitācijas plānu sociālā pakalpojumu sniedzējam.
  Rīgas Sociālā dienesta informatīvais tālrunis: 67105048.
  Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvais tālrunis: 80005055.