Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pabalsts ir paredzēts mājokļa pielāgošanas darbu, tostarp nepieciešamo dokumentu – tāmes, mājokļa pārbūves vai atjaunošanas projekta vai vienkāršotās pārbūves vai atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrādes un tās saskaņošanas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā, apmaksai, izņemot gadījumu, ja mājoklī iepriekš veikta patvaļīga būvniecība. Mājokļa pielāgošanas darbus veic komercreģistrā reģistrēts komersants vai Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēts komersants.

Procesa apraksts

1. Pakalpojuma pieprasīšana

Mājokļa pielāgošanas mērķis ir padarīt mājokļa vidi pieejamu personai ar invaliditāti, nodrošināt iespēju pārvietoties mājoklī, paaugstināt aktivitāšu veikšanas spējas un mazināt atkarību no citu personu palīdzības. Persona vēršas Rīgas Sociālajā dienestā, uzrāda personas apliecinošu dokumentu, invaliditāti apliecinošu dokumentu un iesniedz:

1) iesniegumu;

2) izrakstu no ambulatorās slimnieka medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) vai ārstējošā ārsta atzinumu, kas satur nepieciešamo medicīnisko informāciju Rīgas Sociālā dienesta ergoterapeita atzinuma sagatavošanai;

3) īres līguma kopiju (uzrādot oriģinālu);

4) mājokļa īpašnieka rakstisku piekrišanu mājokļa pielāgošanai, ja iesniedzējs nav mājokļa īpašnieks. Rīgas Sociālais dienests nosaka mājokļa pielāgošanas izdevumu apmēru, pamatojoties uz saņemtajiem dokumentiem, kas nepieciešami mājokļa pielāgošanai. Pabalsta apmērs mājokļa pielāgošanai, t.sk. dokumentu sagatavošanai, kas nepieciešami mājokļa pielāgošanai, nedrīkst pārsniegt EUR 6000 un līdz EUR 2250 personai ar redzes invaliditāti. Lai noskaidrotu, kurā Sociālā dienesta teritoriālajā centrā personai ir jāvēršas, var zvanīt pa tālruni 67105048, 25770080 vai 80005055. Iesniegumu valsts valodā un citus dokumentus Sociālajā dienestā var iesniegt arī ar drošu elektronisku parakstu vai iesūtot pa pastu (iesniegumam jābūt pašrocīgi parakstītam).

2. Pakalpojuma saņemšana

Pabalsts mājokļa pielāgošanai tiek piešķirts pēc Rīgas Sociālajā dienestā iesniegto dokumentu pārbaudes. Pabalstu mājokļa pielāgošanai tiek pārskaitīts reģistrētam komersantam uz līguma pamata pēc mājokļa pielāgošanas veikšanas. Pabalstu mājokļa pielāgošanas izdevumu apmaksai Rīgas Sociālā dienests izmaksā pēc mājokļa pielāgošanas darbu pieņemšanas. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta bezmaksas informatīvais tālrunis: 80005055.

3. Pārsūdzēšanas procesa apraksts

Rīgas Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamentā (Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010) viena mēneša laikā no Rīgas Sociālā dienesta lēmuma paziņošanas dienas, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta lēmumu iespējams pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, (Baldones ielā 1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.