Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Rīgas Sociālais dienests piešķir pabalstu aizbildnim vai pagaidu aizbildnim par aizbildņa pienākuma pildīšanu. Aizbildnim, kurš aprūpē bērnu, kuram viens vai abi vecāki ir miruši, pabalsta apmērs ir 50 EUR mēnesī. Aizbildnim, kurš aprūpē divus (vai vairāk) aizbildnībā esošus bērnus, pabalsta apmērs ir 60 EUR mēnesī par otro un katru nākamo aizbildnībā esošu bērnu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Aizbildnis var pieprasīt pabalstu:
  1. Iesniedzot iesniegumu Rīgas bāriņtiesā vienlaikus ar lēmuma par aizbildnību saņemšanu;
  2. Vēršoties ar iesniegumu Rīgas Sociālajā dienestā.
  Aizbildnis iesniegumā norāda šādas ziņas: aizbildņa vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, elektroniskā pasta adresi (ja tāda ir), mobilā tālruņa numuru, kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numuru, aizbildnībā esošā (-o) bērna (-u) vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi.
  Lai noskaidrotu, kurā Sociālā dienesta teritoriālajā centrā personai ir jāvēršas, var zvanīt pa tālruni 67105048, 25770080 vai 80005055.
  Iesūtot pa pastu (iesniegumam jābūt pašrocīgi parakstītam), parakstot ar drošu elektronisku parakstu vai
  arī izmantojot e-pasta adresi: soc@riga.lv

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pabalstu pieņem Rīgas Sociālais dienests. Ja Rīgas Sociālais dienests pieņēmis lēmumu piešķirt pabalstu, tas tiek piešķirts no aizbildņa iesnieguma iesniegšanas dienas.
  Pabalsts tiek izmaksāts, pārskaitot to uz aizbildņa norādīto norēķinu kontu.
  Rīgas Sociālā dienesta informatīvais tālrunis: 67105048, 25770080.
  Rīgas valstspilsētas pašvaldības  Labklājības departamenta bezmaksas informatīvais tālrunis: 80005055

Rīgas pilsētas pašvaldības pabalsts aizbildņiem

Rīgas pilsētas pašvaldības pabalsts aizbildņiem
Skatīt vairāk