Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Ģeotelpiskā informācija tiek izsniegta no Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā uzturētajām ģeotelpisko datu kopām, ja pieprasījumā norādītajai teritorijai tāda ir pieejama. Pēc pieprasījuma saņemšanas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments izvērtē, vai pieprasījums atbilst kādam no šiem kritērijiem: • pieprasītājs ir noslēdzis sadarbības līgumu par projekta izstrādi valsts vai pašvaldības noteikto uzdevumu izpildei (lokālplānojumu izstrāde, skiču projekti u.tml.); • pieprasītājs ir valsts vai pašvaldības iestāde, kurai informācija nepieciešama normatīvos aktos noteikto uzdevumu izpildei (lokālplānojumu izstrāde, skiču projekti, metu konkursi u.tml.); • pieprasītājs ir studējoša persona (turpmāk - students), kurai dati nepieciešami diplomdarba vai studiju darba izstrādei; • ģeotelpiskā informācija ir pieejama atvērto datu formātā un nav izplatīšanas ierobežojumu. Pēc pieprasījuma izvērtēšanas atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas likumam un 30.08.2011. MK noteikumiem Nr.673 “Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība” tiek izsniegta licence vai atļauja par ģeotelpiskās informācijas izmantošanu (turpmāk - Licence). Licenci iespējams parakstīt vai nu attālināti ar drošu elektronisko parakstu, vai arī klātienē. Ģeotelpiskā informācija tiek izsniegta konkrētās datu kopas oriģinālajā uzturēšanas datu formātā, atsevišķos gadījumos iespējama datu konvertācija uz citiem datu formātiem. Datu saņemšana tiek nodrošināta, veicot to lejupielādi internetā vai saņemot datus klātienē, iekopējot to pieprasītāja elektroniskā datu nesējā. Dati tiek izsniegti bez maksas.

Procesa apraksts

 1. Pieprasīšanas solis
  Pakalpojuma pieprasīšanas veidi ir sekojoši:
  • klātiene – jāiesniedz aizpildīts un parakstīts pieprasījums un nepieciešamie dokumenti Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Ģeomātikas pārvaldē Dzirnavu ielā 140, Rīgā;
  • e-pasts – jānosūta aizpildīts un ar drošu elektronisko parakstu parakstīts pieprasījums un nepieciešamie dokumenti uz e-pastu geo@riga.lv.
  Pieprasījumam jāpievieno kartogrāfisks attēls (zemes robežu plāns u.tml.) ar iezīmētu teritoriju, par kuru tiek pieprasīta ģeotelpiskā informācija. Studējošai personai papildus jāiesniedz izziņa no augstākās izglītības iestādes, kas apliecina, ka ģeotelpiskās informācijas pieprasītājs ir attiecīgās iestādes students un izstrādā diplomdarbu vai studiju darbu, norādot darba nosaukumu.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšanas veidi ir sekojoši:
  • klātiene – Licences parakstīšana klātienē notiek Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Ģeomātikas pārvaldē Dzirnavu ielā 140, Rīgā. Pieprasītāja Licences eksemplārs var tikt nosūtīts uz pieprasījumā norādīto adresi. Pieprasītājam tiek nosūtīta saite informācijas lejupielādei (pieejama 10 (desmit) darba dienas) vai informācija tiek iekopēta pieprasītāja elektroniskā datu nesējā;
  • e-pasts – uz pieprasījumā norādīto e-pasta adresi pieprasītājam tiek nosūtīta Licence parakstīšanai ar drošu elektronisko parakstu. Pēc abpusējas Licences elektroniskas parakstīšanas tās eksemplārs *.edoc datu formātā tiek nosūtīts pieprasītājam uz pieprasījumā norādīto e-pasta adresi
  • Cits – pieprasītājam tiek nosūtīta ģeotelpiskās informācijas lejupielādes saite mākoņkrātuvē Microsoft OneDrive (pieejama 10 (desmit) darba dienas).