Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
10
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pēc būvju (ēku, inženierbūvju) izbūves pabeigšanas sertificēts mērnieks vai komersants, kas nodarbina sertificētu mērnieku, vai tā pilnvarota persona, iesniedz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā izbūvētā objekta ģeodēziskā izpildmērījuma plānu, izmantojot portālu www.eriga.lv. Izvērtējot iesniegto izpildmērījumu, tiek pārbaudīta izpildmērījuma plāna atbilstība Ministru kabineta 24.04.2012. noteikumu Nr. 281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālas datubāzes noteikumi” un Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 98 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi” prasībām, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā saskaņotajai būvniecības dokumentācijai un situācijai apvidū.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Portālā www.eriga.lv aizpilda laukus ar prasīto informāciju un pievieno pakalpojuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus:
  1. Datni ar izdrukai atbilstošu izpildmērījuma plāna grafisko daļu, kurā norādīti projektētie un faktiskie raksturlielumi (*.dgn / *.dwg);
  2. Datni, kurā attēlota tikai uzmērītā būve un tās faktiskie raksturlielumi (*.dgn / *.dwg);
  3. Uzmērīšanas ģeodēziskos datus un mērījumus, ieskaitot mērījumu precizitātes novērtējumu pirms un pēc ģeodēziskās izlīdzināšanas;
  4. Valsts zemes dienesta izsniegto Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datni, ja izpildmērījuma plānā parādīta kadastra informācija.

 2. Pakalpojuma apmaksa
  Atbilstoši Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 98 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi” 2. pielikuma cenrādim – EUR 26,00 (1 objekts).

  Pakalpojuma apmaksas veidi:
  1. Ja klients nav noslēdzis pēcmaksas līgumu, vienas darba dienas (1 dd) laikā priekšapmaksas rēķins tiek sagatavots un ievietots portālā www.eriga.lv;
  2. Ja klients ir noslēdzis pēcmaksas līgumu, rēķins par attiecīgā mēnesī saņemtajiem pakalpojumiem tiek sagatavots un nosūtīts uz klienta norādīto e-pasta adresi līdz nākamā kalendārā mēneša 5. datumam.

  Maksājuma rekvizīti:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldība
  Reģ. Nr. 90011524360
  Luminor Bank AS Latvijas filiāle
  Konta Nr. LV36RIKO0020200002010

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Portālā www.eriga.lv pieejama un lejupielādējama izpildmērījuma plāna datne un elektroniski parakstīta pavadvēstule. Informācija tiek nosūtīta arī uz klienta oficiālās elektroniskās adreses kontu. Ja šāds konts nav aktivizēts, informācija tiek nosūtīta uz klienta iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

Maksājumi

Pozīcija Cena
Izpildmērījuma plāna pārbaude 26.00 EUR