Datums 1. decembris, 2021
Laiks14.00
Vieta Tiešsaistē

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas locekļa ievēlēšanu
 2. Par Ivetas Vjateres iecelšanu Rīgas 154.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatā
 3. Par Helēnas Birznieces iecelšanu Rīgas 220.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatā
 4. Par atļauju Intai Ozolai savienot amatus
 5. Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskolas direktoru Kšištofu Širšeņu (Krzysztof Szyrszen)
 6. Par grozījumiem Rīgas domes 30.08.2016. lēmumā Nr.4116 'Par ēdināšanas pakalpojumu maksu Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs'
 7. Pāvula Jurjāna mūzikas skolas nolikums 
 8. Rīgas 9.vidusskolas nolikums
 9. Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas nolikums
 10. Par Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļu maksas pakalpojumiem 
 11. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" 
 12. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu SIA "Getliņi EKO" 
 13. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzdalības samazināšanu SIA "Rīgas pilsētbūvnieks" 
 14. Par SIA "Rīgas Centrāltirgus" specifisko nefinanšu mērķu noteikšanu 
 15. Par pārskata "Par Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam un Rīgas attīstības programmas 2014.-2020. gadam ieviešanu par uzraudzības periodu no 2014. līdz 2020. gadam" gala atskaites apstiprināšanu
 16. Grozījumi Rīgas domes 2019. gada 29. novembra saistošajos noteikumos Nr. 87 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā"
 17. Par projekta "Energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Rīgas 63. vidusskolas ēkā Baltezera ielā 6, Rīgā" īstenošanu
 18. Par projekta "Energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Rīgas Jauno tehniķu centra ēkā Bauskas ielā 88, Rīgā" īstenošanu
 19. Par projekta "Energoefektivitātes paaugstināšanas darbi sporta skolas "Arkādija" Rīgas sporta manēžas ēkā Kojusalas ielā 9, Rīgā" īstenošanu
 20. Par projekta "Energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Kultūras centra "Iļģuciems" ēkā Lidoņu ielā 27 k-2, Rīgā" īstenošanu
 21. Par projekta "Energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Rīgas 9. vidusskolas ēkā Stāmerienas ielā 8, Rīgā" īstenošanu
 22. Par grozījumu Rīgas domes 17.12.2009. lēmumā Nr. 734 "Par nekustamajiem īpašumiem Rīgas pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai"
 23. Par grozījumu Rīgas domes 12.05.2009. lēmumā Nr. 5142 "Par SIA "Rīgas ūdens" īstenoto valsts pārvaldes uzdevumu un pašvaldības komercdarbības veikšanai nepieciešamajiem Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamajiem īpašumiem, kā arī zemesgabalu piekritību"
 24. Par grozījumiem Rīgas domes 10.04.2007. lēmumā Nr. 2255 "Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo, piekrītošo un valdījumā uz likuma pamata esošo neapbūvēto zemesgabalu ģimenes dārziņu teritorijās nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekciju faktiskajā valdījumā un zemes nomas līgumu slēgšanas kārtību"
 25. Par zemesgabalu piekritību 
 26. Par reālservitūta - ceļa servitūta - nodibināšanu uz Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Laidzes ielā, Rīgā (kadastra Nr. 01000750742), par labu nekustamajam īpašumam Laidzes ielā 7, Rīgā (kadastra Nr. 01000750418)
 27. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) Jaunciema 4. šķērslīnijā, Rīgā (kadastra Nr. 01001140606; kadastra apzīmējums 01001140605), atsavināšanu
 28. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) Grēdu ielā, Rīgā (kadastra Nr. 01000480170; kadastra apzīmējums 01000480169), atsavināšanu
 29. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) Nīcas ielā, Rīgā (kadastra Nr. 01000760638; kadastra apzīmējums 01000760180), atsavināšanu
 30. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) Ainavas ielā, Rīgā (kadastra Nr. 01000890559; kadastra apzīmējums 01000890210), atsavināšanu
 31. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - apbūvēta zemesgabala Vārnukroga ceļā 13, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 13000011124), 582/3171 domājamo daļu atsavināšanu
 32. Par atteikumu nodot atsavināšanai Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošu zemesgabalu Juglas ielā 16E, Rīgā (kadastra Nr. 01000922253; kadastra apzīmējums 01000920114)
 33. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma objekta Vējstūru ielā 2A, Rīgā (kadastra Nr. 01001250651), privatizācijas pabeigšanu
 34. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma objekta - neapbūvēta zemesgabala Rāmuļu ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000142095), privatizācijas pabeigšanu
 35. Par Rīgas domes 19.12.2018. lēmuma Nr. 1856 "Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamo nekustamo īpašumu Tapešu ielā 22A, Rīgā (kadastra Nr. 01000642095), un Tapešu ielā 23, Rīgā (kadastra Nr. 01000640104), daļu maiņu pret nekustamo īpašumu Dignājas ielā, Rīgā (kadastra Nr. 01000732141)" atzīšanu par spēku zaudējušu
 36. Par grozījumiem Rīgas domes 16.01.1996. lēmumā Nr. 2913 "Par Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas izveidošanu" 
 37. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu (zemes vienību) piekritību Rīgas valstspilsētas pašvaldībai
 38. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Ikšķiles ielā 4-66, Rīgā
 39. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Lēpju ielā 5-73, Rīgā
 40. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Lokomotīves ielā 86-19, Rīgā
 41. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Tapešu ielā 44-56, Rīgā
 42. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Višķu ielā 19-7, Rīgā
 43. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Višķu ielā 19-83, Rīgā
 44. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Staraja Rusas ielā 7-32, Rīgā
 45. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Mazajā Bauskas ielā 30-2, Rīgā, atsavināšanu
 46. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Ziemeļu ielā 23-7, Rīgā, atsavināšanu
 47. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Meldru ielā 10-46, Rīgā, atsavināšanu
 48. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Balvu ielā 3-48, Rīgā, atsavināšanu
 49. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Ūnijas ielā 7-1, Rīgā, atsavināšanu
 50. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Cepļa ielā 7-4, Rīgā, atsavināšanu
 51. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Zvīņu ielā 3-15, Rīgā, atsavināšanu
 52. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma - neapdzīvojamās telpas Stabu ielā 91 k-2-47, Rīgā, atsavināšanu

Domes priekšsēdētājs M.Staķis