Datums 20. aprīlis, 2021
Laiks15.00
Vieta Tiešsaistē
Rīgas domes sēžu zāle

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - izīrēta dzīvokļa Baldones ielā 24-18, Rīgā, atsavināšanu  
 2. Par Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu (zemes vienību) piekritību Rīgas pilsētas pašvaldībai 
 3. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala Baldones ielā 10, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000600335), nodošanu īpašumā dzīvojamās mājas Baldones ielā 10, Rīgā, privatizēto objektu īpašniekiem  
 4. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala Ropažu ielā 49, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000862112), nodošanu privatizācijai dzīvojamā mājā Ropažu ielā 49, Rīgā, esošo dzīvokļu īpašniekiem atbilstoši kopīpašuma domājamai daļai 
 5. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala bez adreses, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000720380), nodošanu privatizācijai dzīvojamā mājā Maskavas ielā 279 k-3, Rīgā, esošo dzīvokļu īpašniekiem atbilstoši kopīpašuma domājamai daļai  
 6. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Piebalgas ielā 8-2, Rīgā   
 7. Par Rīgas Austrumu izpilddirekcijas Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisijas lēmuma saskaņošanu 
 8. Par grozījumiem Rīgas attīstības programmas 2014.-2020. gadam Investīciju plānā  
 9. Par Rīgas pilsētas pašvaldības un privātpersonas izlīguma projektu 
 10. Par sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanu Rīgā  
 11. Grozījumi Rīgas domes 2014. gada 11. februāra nolikumā Nr. 58 'Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisijas nolikums'  
 12. Grozījums Rīgas domes 2013. gada 18. jūnija nolikumā Nr. 367 'Rīgas domes Īpašuma departamenta nolikums' 
 13. Grozījumi Rīgas domes 2019. gada 23. janvāra ieteikumos Nr. 2 "Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošās, piekrītošās, valdījumā uz likuma pamata esošās zemes iznomāšanas un apbūves tiesības piešķiršanas kārtība"  
 14. Par grozījumiem Rīgas domes 01.03.2011. lēmumā Nr. 2772 "Par līguma projekta "Par zemesgabala Rīgā, Tērbatas ielā 2D (kadastra apzīmējums 01000050005), daļas "S" ar platību 1240 m2 un zemesgabala Rīgā, Tērbatas ielā (kadastra apzīmējums 01000059000), daļas "T" ar platību 530 m2 pārvaldīšanu un apsaimniekošanu un būvprojekta "Puķu tirgus paviljoni Vērmanes dārzā pie Tērbatas ielas" īstenošanu" apstiprināšanu"   
 15. Par zemesgabalu piekritību un piederību  
 16. Par Rīgas domes 24.01.2017. lēmuma Nr. 4781 "Par nekustamā īpašuma Kaļķu ielā 16, Rīgā (kadastra Nr. 01005020001), daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai "Mihaila Čehova Rīgas krievu teātra garantu biedrība"" atzīšanu par spēku zaudējušu 
 17. Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) Valdeķu ielā, Rīgā (kadastra Nr. 01000790091; kadastra apzīmējums 01000790090), atsavināšanu 
 18. Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) Mazajā Rencēnu ielā, Rīgā (kadastra Nr. 01001211705; kadastra apzīmējums 01001211704), atsavināšanu  
 19. Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) bez adreses, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000712760), atsavināšanu
 20. Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - apbūvēta zemesgabala Vārnukroga ceļā 8, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 13000011312),530/4071 domājamo daļu atsavināšanu 
 21. Par 15.04.2021. noteikto Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu nosacīto cenu apstiprināšanu  


     Priekšsēdētājs    D.Locis