Ja blakus atrodas pašvaldības zeme, tad jāraksta iesniegums Īpašuma departamentam ar lūgumu atļaut izvietot konteinerus attiecīgajā vietā. Pēc atļaujas saņemšanas konteineri jāizvieto un jāapsaimnieko atbilstoši noteikumu prasībām.

Ja nekustamā īpašuma teritorijā atkritumu konteineru novietošana nav iespējama, par atkritumu konteineru novietošanu aicinām vienoties ar blakus esošā īpašuma pārstāvi, informējot par to atkritumu apsaimniekotāju un Mājokļu un vides departamentu. Šādos gadījumos abu nekustamo īpašumu pārstāvjiem  jānoslēdz savstarpēja vienošanās par to, kā tiks veikta katrā īpašumā radīto atkritumu savākšana un apsaimniekošana (konteineru lietošana, norēķini u.c.). Gadījumos, kad vienošanās nav iespējama (piemēram, vecpilsētā), īpašuma pārstāvim jāvēršas Mājokļu un vides departamentā ar lūgumu rast risinājumu.

Sadzīves atkritumu konteineru var nomainīt pret mazāka izmēra konteineru, bet ar biežāku izvešanas grafiku, lai izvairītos no atkritumu uzkrāšanās. Ir iespējams uzstādīt arī mazāka izmēra dalīti vākto atkritumu konteinerus.

Iespējams vienoties ar blakus māju apsaimniekotājiem, un mājai paredzētos dalīti vākto atkritumu konteinerus novietot blakus esošajā nekustamajā īpašumā atbilstoši noteikumu prasībām.

Aicinām iedzīvotājiem skaidrot, ka, šķirojot atkritumus, ir iespējams būtiski samazināt maksu par atkritumu izvešanu, jo par šķiroto atkritumu izvešanu nav jāmaksā. Ja atkritumi tiek šķiroti, tad būtiski samazinās kopējais sadzīves nešķiroto atkritumu apjoms un iespējams samazināt konteinera izvešanas biežumu, līdz ar to arī ir jāmaksā mazāk.

Rīgā ir obligāta atkritumu šķirošana un jauktā iepakojuma (papīra, plastmasas, metāla) šķirošanas konteineru izvietošana s noteikšanu daudzdzīvokļu mājām, kurās ir vismaz 5 dzīvokļi, un stikla iepakojuma konteinera izvietošanu pie daudzdzīvokļu mājām, kurās ir vismaz 10 dzīvokļi.

Piemēram, “Rīgas namu pārvaldnieks” sadarbībā ar uzņēmumu “Clean R” veica mērījumus, cik naudas varētu ietaupīt, ja šķirotu. Tika secināts, ka, šķirojot sadzīves atkritumus, rēķinu iespējams samazināt pat par 31% līdz 40%. Eksperimenta rezultāti atklāja – neliela sešu dzīvokļu māja, nešķirojot atkritumus, faktiski tiešā veidā izmet ap 720 eiro gadā, bet 30 dzīvokļu mājai tie ir jau 3600 eiro gadā. Pareizas šķirošanas rezultātā uz poligonu nogādājamais atkritumu apjoms samazinās vairāk nekā uz pusi – par 52%.

 

Šķirojot vieglo iepakojumu un stiklu, kopumā rīdzinieki 2022. gadā ir ietaupījuši vairāk nekā 14 miljonus eiro – tā ir nauda, ko iedzīvotāji būtu samaksājuši, ja šķirotie atkritumi būtu izvesti un apsaimniekoti kā nešķiroti sadzīves atkritumi. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, papildus ietaupīti gandrīz pieci miljoni eiro.

Rīgas pašvaldība atgādina, ka iepakojuma un stikla konteineru uzstādīšana un šo dalīti vākto atkritumu izvešana ir bez maksas, pretēji nešķiroto sadzīves atkritumu konteinera izvešanai, par ko iedzīvotājiem jāmaksā. Katrs lielais iepakojuma konteiners, kas 2023. gadā bija sašķirots pareizi un tika izvests kā iepakojuma konteiners, samazināja mājas atkritumu apsaimniekošanas izdevumus par aptuveni 24 līdz 27 eiro atbilstoši attiecīgā atkritumu apsaimniekotāja tarifam.

Izmaksas par nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanu katru gadu palielināsies, palielinoties Dabas resursu nodoklim. Šķiroto jeb dalīti vākto atkritumu konteineru uzstādīšana un izvešana (izņemot bioloģiski noārdāmo atkritumu) ir bez maksas.

Plašāka informācija pieejama Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta mājas lapā.

Ja būs attaisnojoši iemesli, piemēram, konteineri ir pieteikti, bet vēl nebūs atvesti, apsaimniekotāji pagaidām sodīti netiks. Ja nebūs attaisnojošu iemeslu, apsaimniekotāji tiks saukti pie atbildības par noteikumu prasību neievērošanu. Kontroli veiks Mājokļu un vides departamenta speciālisti.

Noteikumi paredz, ka mājas apsaimniekotājam vismaz divas reizes gadā jāizglīto iedzīvotāji par pareizu atkritumu šķirošanu. 

Kopā ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem ir izstrādāts vienots dalīto atkritumu šķirošanas ceļvedis galvaspilsētā, kas pieejams šeit: Atkritumu šķirošanas ceļvedis

Informācija par atkritumu pareizu šķirošanu un biežāk pieļautajām kļūdām pieejama šeit (jāņem vērā, ka informācija ik pa brīdim var mainīties un tiek aktualizēta):

Nama pārstāvjiem ir iespēja lūgt savas zonas atkritumu apsaimniekotājam atsūtīt izglītojošus bukletus u.c. materiālus par pareizu atkritumu šķirošanu, ko var ievietot iedzīvotāju pastkastītēs, vai kā citādi izdalīt sava nama iedzīvotājiem.

Kopā ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem ir izstrādāts vienots dalīto atkritumu šķirošanas ceļvedis galvaspilsētā, kas pieejams šeit: Atkritumu šķirošanas ceļvedis

Tāpat atkritumu šķirošanas instrukcijas un noteikumi ir pieejami arī atkritumu apsaimniekotāju mājaslapās.

Iespējams esošos sadzīves atkritumu konteinerus nomainīt uz mazākiem, vai arī samazināt to skaitu, jo, šķirojot atkritumus, daudz mazāks atkritumu daudzums nonāks nešķirotajiem sadzīves atkritumiem  paredzētajos konteineros.

Uzstādot dalīti vākto atkritumu konteinerus, namu apsaimniekotājiem ir iespējams savstarpēji vienoties un informēt iedzīvotājus, ka konteinerā sašķirotos atkritumus metīs vairāku namu iedzīvotāji.

Atkritumu apsaimniekotāja pienākums ir reaģēt uz nekustamā īpašuma pārstāvja ziņojumu par nepieciešamību izvest atkritumus ārpus ierastā grafika, kurš sastādīts, balstoties uz noslēgto līgumu par atkritumu apsaimniekošanu. Turpmāk jāreģistrē pieteikums un:

  • jāizved atkritumi nākamajā darba dienā, ja pieteikums saņemts darba dienās līdz plkst. 12.00,
  • jāizved atkritumi nākamo divu darba dienu laikā, ja pieteikums saņemts darba dienās pēc plkst. 12.00.

Grozījumi noteikumos "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā" stājās spēkā 2022.gada 8. martā, līdz ar to no šī datuma pie daudzīvokļu ēkām ir obligāti jāizvieto dalīti vāktie atkritumu konteineri.