Uzņēmējdarbība Pilsētvide
Traktors krāmē kokus

Ceturtdien, 2024. gada 4. aprīlī SIA “Rīgas meži” parakstīja līgumu ar SIA “Stiga RM” par kokzāģētavas “Norupe” pārdošanu. Pārdošanas process īstenots, ievērojot labas pārvaldības principus, saskaņā ar SIA “Rīgas meži” padomes, dalībnieku sapulces un pašvaldībā lemto, kā arī atbilstoši Valsts kontroles un Konkurences padomes norādījumiem par tirgus un konkurences kropļošanas novēršanu.

Saskaņā ar noslēgto līgumu, pašvaldības uzņēmums pārdod visu kokzāģētavas biznesu kopumā, nedalot to daļās. Darījuma summa ir seši miljoni eiro (summa bez PVN). Tā tiks precizēta brīdī, kad darījums tiks pilnībā pabeigts, atbilstoši faktiskajai situācijai.

Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, darījums pilnībā stāsies spēkā pēc tam, kad, ievērojot šādu darījumu procedūras, tiks saņemta Konkurences padomes atļauja izpildīt šajā līgumā noteikto kokzāģētavas pārdošanas darījumu.

Par kokzāģētavas pārdošanu

Kokzāģētavas “Norupe” pārdošanas process tika uzsākts 2022. gada vasarā. Tas ietvēra tirgus izpēti, pretendenta noteikšanu un dokumentu sagatavošanu u.c. nozīmīgus procesus. Būtiski uzsvērt, ka visa darījuma sagatavošanas un īstenošanas procesā tika ievēroti labas pārvaldības, tiesiskuma, caurspīdīguma un aprēķinos balstīti principi. To nodrošināja gan uzņēmums un tā pārraugošās organizācijas, gan publiska iepirkuma rezultātā piesaistītie konsultanti.

Ražotne tiek pārdota bez garantētiem izejvielu piegādes līgumiem. Tas nozīmē, ka  jaunais īpašnieks varēs piedalīties SIA “Rīgas meži” organizētajās kokmateriālu izsolēs un iegūt tiesības iegādāties nosolīto apaļkoku, tāpat kā ikviens tirgus dalībnieks.

Savukārt otrs būtisks nosacījums no SIA “Rīgas meži” puses bija kokzāģētavas “Norupe” esošo darbinieku interešu ievērošana gan pārdošanas procesā, gan pēc tam. Kokzāģētavas pircējs šī darījuma ietvaros turpinās darba attiecības ar visiem 35 kokzāģētavas darbiniekiem, ņems vērā viņu darba stāžu, uzkrātos atvaļinājumus, kā arī ievēros SIA “Rīgas meži” Darba koplīgumā noteiktos darba devēja pienākumus.

“Pirms vairāk nekā diviem gadiem, kad darbu uzsāka SIA “Rīgas meži”  padome, kā viens no galvenajiem uzstādījumiem bija uzņēmuma iziešana no apaļkoku pārstrādes biznesa kā to bija norādījušas kontrolējošas institūcijas. Visu šo laiku esam rūpīgi sekojuši līdzi un uzraudzījuši šī procesa organizēšanu un īstenošanu uzņēmumā,” stāsta SIA “Rīgas meži” padomes priekšsēdētājs Toms Auškāps.

“Padomes vārdā vēlos uzsvērt, ka šis bija kārtējais uzņēmuma labās prakses meistarparaugs! SIA “Rīgas meži” būtiskas daļas pārdošanas process tika īstenots, ievērojot  visu iesaistīto (darbinieku, uzņēmuma, pašvaldības un pat pircēja) intereses. Pārdošanas procesu organizēšanas laikā tika rūpīgi plānots katrs nākamais solis. Un rezultāti neizpalika – ir sasniegts gan saimnieciski, gan kopumā visizdevīgākais rezultāts.  Šis veiksmīgais darījums noteikti cels SIA “Rīgas meži” vērtību un ir apliecinājums uzņēmuma izcilai pārvaldībai,” uzsver T. Auškāps.

Kokzāģētavas pārdošanas procesā Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā tika piesaistīti ārējie konsultanti. Tie vērtēja SIA “Rīgas meži” iziešanu no apaļkoku pārstrādes biznesa, kā arī identificēja uzņēmumam izdevīgākos scenārijus šī darījuma veikšanai. Konsultanti secināja: ja tiktu turpināta kokzāģētavas darbība SIA “Rīgas meži” sastāvā, tā turpinātu nest zaudējumus un samazinātu uzņēmuma kapitāldaļu vērtību, t.sk. arī tādēļ, ka zāģētavā atļauts pārstrādāt tikai SIA “Rīgas meži” teritorijā iegūtos kokmateriālus.

Savukārt, izvērtējot iespējamos kokzāģētavas pārdošanas veidus, to atbilstību potenciālo investoru pieprasījumam, SIA “Rīgas meži” interesēm un normatīvajam ietvaram, konsultants par uzņēmumam izdevīgāko scenāriju atzina kokzāģētavas biznesa (visu aktīvu un saistību kopuma) pārdošanu.

Par investora piesaisti

Kokzāģētavas “Norupe” investora piesaistes un pārdošanas procesa organizēšanu nodrošināja iepirkuma rezultātā noteiktā saimnieciski izdevīgākā pakalpojuma sniedzējs – ārējais konsultants “KPMG Baltics SIA”.

Investora piesaistes un pārdošanas pakalpojums noritēja piecos etapos: darījuma stratēģijas izstrāde, potenciālo investoru uzrunāšana, padziļināta potenciālā darījuma izpēte un izvērtēšana, kā arī atbalsta sniegšana darījuma noslēgšanā.

Investora piesaistes procesā tika uzrunāts 121 potenciālais pretendents, no kuriem 11 parakstīja konfidenciālas informācijas neizpaušanas līgumus, bet pieci no tiem klātienē iepazinās ar kokzāģētavu “Norupe”.

Rezultātā SIA “Stiga RM” piedāvājums bija  saimnieciski izdevīgākais, kā arī noteiktai formai atbilstošākais, t.sk. tas ietvēra gan visa biznesa iegādi, gan līdzšinējo darbinieku interešu nodrošināšanu.

“Esam gandarīti, ka kokzāģētavas “Norupe” investora piesaistes un pārdošanas procesa organizēšanā mums izdevās piesaistīt ievērojamu potenciālo investoru skaitu. Rezultātā tika identificēts investors, kurš spēja piedāvāt ekonomiski visizdevīgāko darījuma vērtību,” uzsver “KPMG Baltics SIA” darījumu konsultāciju direktors Kārlis Urbāns. “Pircējam vēlam turpmāku veiksmi un izaugsmi, integrējot kokzāģētavas biznesu savā darbībā. Savukārt pārdevēju apsveicam ar iespēju aizvērt šo lapaspusi, lai koncentrētos uz SIA “Rīgas meži” ilgtspējīgu pamatdarbības attīstīšanu.”

Atbildīgo institūciju vērtējums

Valsts kontroles padomes loceklis Oskars Erdmanis: “Pēc katras revīzijas sniedzam ieteikumus revidējamai vienībai, no kuras ieviešanas noteiktā termiņā sagaidām konkrētu rezultātu un ietekmi. Gandarījums par katru pēc būtības ieviestu ieteikumu – novērtējam Rīgas valstpilsētas rīcību, pārtraucot SIA “Rīgas meži” darbību pašvaldībai nepiederīgajā kokapstrādes jomā. Vēlam arī turpmāk veiksmīgu SIA “Rīgas meži” un privāto komersantu sadarbību!”

Konkurences padomes priekšsēdētājs Juris Gaiķis: “Konkurences padome, sniedzot atbalstu Valsts kontroles veiktajā revīzijā, jau 2017. gadā secināja, ka atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. pantam nav saskatāms pamats SIA “Rīgas meži” kokzāģētavas “Norupe” darbībai tirgū. Konkurences padomes ieskatā, valsts un pašvaldību uzņēmumiem nebūtu jānodarbojas ar komercdarbību tirgos, kur šos pakalpojumus efektīvi un veiksmīgi spēj nodrošināt privātais sektors. Līdz ar to pozitīvi ir vērtējama SIA “Rīgas meži” nepamatotās komercdarbības apaļkoku pārstrādes biznesā izbeigšana, tādējādi nodrošinot Valsts pārvaldes iekārtas likuma prasību ievērošanu.”

Ražotnes tālākās attīstības scenārijs

“Uzņēmums “Stiga RM” paplašina savu darbību un tuvāko gadu laikā esošās kokzāģētavas vietā taps jauna, moderna, tehnoloģiski attīstīta ražotne, nodrošinot labi apmaksātas darba vietas Ogres un tās apkārtnes iedzīvotājiem. Šī būs vieta, kur Latvijā iegūta koksne tiks pārstrādāta augstvērtīgos eksporta produktos, ar kuriem varēsim lepoties un nest Latvijas vārdu pasaulē. Šī ir izcila iespēja izmantot mūsu uzkrātās zināšanas augstas pievienotās vērtības produktu ražošanā, veicinot Latvijas kokapstrādes nozares attīstību, eksporta apjomu pieaugumu un vēl lielāku pienesumu mūsu valsts ekonomikai,” uzsver Jānis Osis, SIA “Stiga RM” valdes loceklis un attīstības direktors.

Par kokzāģētavu “Norupe”

SIA “Rīgas meži” kokzāģētava “Norupe” netālu no Ogres ir izveidota pirms 11 gadiem. Kokzāģētava, tās būves, granulu cehs un kokmateriālu uzglabāšanas laukums aizņem nepilnus desmit hektārus. Ražotnes iekārtas ir darba kārtībā. Taču, lai palielinātu darba ražīgumu, nepieciešamas būtiskas investīcijas to modernizēšanā, kā arī izejmateriāli ražošanai.

Aplēses un konsultantu vērtējumi liecina: ja arī teorētiski SIA “Rīgas meži” iegādātos jaunas iekārtas, kokzāģētavu saglabājot savā sastāvā, tā turpmāk stagnētu, jo:

  • atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumam, uzņēmumam atļauts pārstrādāt tikai tos apaļkokus, kuri iegūti tā īpašumā vai apsaimniekošanā esošajās teritorijās,
  • 2021. gadā Rīgas domes apstiprinātais uzņēmuma stratēģiskais mērķis un grozījumi “Meža apsaimniekošanas plānā” nosaka būtisku koku ciršanas apjoma samazinājumu, lielāku uzmanību pievēršot rekreācijas teritoriju un bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai un attīstībai, kā arī ieņēmumu palielināšanai no nekoksnes produktiem.

Par SIA “Rīgas meži”

SIA “Rīgas meži” ir 2008.gadā dibināts pašvaldības uzņēmums. Tas rūpējas par apm. 62 tūkst. ha mežiem, 453 ha Rīgas parkiem un apstādījumiem, kā arī par 367 ha kultūras un atpūtas parku “Mežaparks” un par šo teritoriju ilgtspējīgu attīstību, bioloģisko daudzveidību un pieejamību sabiedrībai.

Uzņēmumā ir Juglas, Katrīnas, Rīgas un Tīreļu mežniecības, kā arī kokaudzētava “Norupe”. Uzņēmumam ir vides izglītības centrs un programma “EkVidO” jeb “EKOLOĢIJA. VIDE. GAISS”.

Uzņēmuma objekti un teritorijas atrodas Rīgas un Jūrmalas pilsētu, kā arī Ādažu, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadu teritorijās.

Uzņēmums ievēro labas korporatīvās pārvaldības principus. SIA “Rīgas meži” ieguvuši starptautiskus sertifikātus, kas apliecina videi draudzīgu, ekonomiski pamatotu, sociāli atbildīgu un ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu.

2021.gadā SIA “Rīgas meži” Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statuss. Tāpat 2021.gadā uzņēmums pievienojās biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” un “CSR Latvia” iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”.

2023.gadā SIA “Rīgas meži” otro reizi uzņēmuma vēsturē piedalījās Ilgtspējas indeksā – ierindojās Zelta kategorijā, kā arī saņēma balvu “Ilgtspējas čempions” par straujāko izaugsmi Ilgtspējas indeksā.

Lai veicinātu klimatneitralitāti un aizsargātu dabu, 2023.gadā izveidots nodibinājums “Rīgas mežu fonds”. Šajā pašā gadā uzņēmums pievienojās iniciatīvai “Misija Nulle”, kā mērķis ir rūpēties par SIA “Rīgas meži” darbiniekiem, viņu veselību un drošību, kā arī parakstīja Latvijas Dažādības hartu.