Rīgas ceļi skats no augšas

Oktobra sākumā noslēgusies publiskā apspriešana diviem nozīmīgiem Rīgas teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem – Rīgas attīstības programmas 2021.–2027.gadam 1. redakcijai un Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidotajai redakcijai.  Patlaban norisinās darbs pie  saņemto priekšlikumu izvērtēšanas.

Rīgas attīstības programma

Rīgas attīstības programma ir vidēja termiņa pilsētas attīstības plānošanas dokuments un rīks Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam izvirzīto mērķu sasniegšanai turpmākajos septiņos gados. Jaunās attīstības programmas publiskās apspriešanas laikā norisinājās gan publiskās apspriešanas sanāksme, gan tematiskās tikšanās un diskusijas, kurās ikviens interesents varēja sniegt savus priekšlikumus dokumenta pilnveidošanai. Informācija par notikušajām aktivitātēm publiskās apspriešanas laikā pieejama šeit

Kopumā saņemti vairāk kā 90 iesniegumi un vēstules ar aptuveni 600 priekšlikumiem un komentāriem Rīgas attīstības programmas pilnveidošanai. Priekšlikumu autoru vidū ir iedzīvotāji, apkaimju biedrības, uzņēmumi, Pierīgas pašvaldības, Rīgas domes deputāti, kā arī Rīgas pilsētas pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības. Tematiski visvairāk priekšlikumu iesniegti par attīstības programmas 1. un 2. prioritāti - ērtu un videi draudzīgu pārvietošanos pilsētā, kā arī dzīves kvalitāti veicinošu pilsētvidi.

Priekšlikumi un komentāri tiks izvērtēti un izmantoti attīstības programmas pilnveides procesā, kā arī to apkopojums būs publiski pieejams departamenta mājaslapā. Jauno attīstības programmu plānots apstiprināt šī gada beigās. 

Rīgas teritorijas plānojums

Rīgas teritorijas plānojums ir pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi Rīgas administratīvajā teritorijā. 

Dokumenta izstrāde notiek kopš 2012. gada. Iepriekšējās publiskajās apspriešanās saņemti ap 3200 priekšlikumu. Tie izvērtēti, sagatavojot Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju, kas nodota publiskajai apspriešanai septembrī, un noslēgusies septembra sākumā. Detalizēta informācija par notikušajām aktivitātēm publiskās apspriešanas laikā pieejama šeit

Par Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju ir saņemti teju 300 iesniegumi, kas satur vairāk kā 400 priekšlikumu un vairāk kā 30 institūciju atzinumu. Pēc publiskās apspriešanas laikā saņemto rakstisko priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanas, tiks sagatavots ziņojums par priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu, ar kuru varēs iepazīties departamenta tīmekļvietnē šeit.

Ziņojums tiks iesniegts Rīgas domē lēmuma pieņemšanai par teritorijas attīstības plānošanas dokumenta turpmāko virzību.

Jau ziņots, ka no 3. septembra līdz 4. oktobrim norisinājās jaunās Rīgas attīstības programmas un pilnveidotās Rīgas teritorijas plānojuma redakcijas publiskā apspriešana. Sanāksmju un tematisko tikšanos video ierakstus iespējams noskatīties šeit.  


Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Cilvēkresursu un komunikācijas nodaļa, tāl.: 67105226, e-pasts: kaspars.licitis@riga.lv