Izglītība

Rīgas skolu vadība un pedagogi noslēguma konferencē dalās pieredzē par projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” gaitā iegūto pieredzi un atziņām.

“ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” bija pilns ar izaicinājumiem. Projekta ietvaros skolu īstenoto mācību satura pasākumu un ārpusstundu aktivitāšu daudzveidība nodrošina dažādu skolēnu individuālo interešu un spēju attīstību, gan radošo un kritisko domāšanu, tā sniedzot atbalstu un palīdzot skolēniem ikdienas darbā mācību satura apguvē, gan spēju izkopšanu un talantu attīstību. Projekta aktivitātes ir sniegušas iespēju mācīties ne tikai skolēniem, bet arī skolotājiem, jo tās noteikti ir uzlabojušas pedagogu sadarbības prasmes – būt pedagoga palīgam/otrajam pedagogam klasē nozīmē kopīgu plānošanu, mācīšanu un vērtēšanu, aktīvu iesaisti kopīgā mācīšanā un sadarbībā. Pedagogu un izglītojamo gūtā pieredze projektā ir paliekošs darba instruments turpmākajā darbā. Skolēnu iegūtās zināšanas un prasmes ir pamats viņu izaugsmei nākotnē. Pedagogiem ir radusies drosme un vēlme izmēģināt jaunas metodes, sadarboties un dalīties ar tām savstarpēji,” par projektu saka Rīgas pašvaldības, Izglītības, kultūras un sporta departamenta, Vispārējās izglītības skolu nodaļas vadītāja Anita Pēterkopa.

Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Rīgas pašvaldībā tiek īstenots jau kopš 2017. gada. Septiņu gadu laikā 30 pilsētas skolās 1 880 pedagogi īstenojuši projekta ietvaros 19 552 pasākumus, t.sk. 13 298 mācību satura pasākumus un 6254 ārpusstundu aktivitātes.

Projekta mērķis bija nodrošināt  individuālu atbalstu ikviena izglītojamā prasmju, spēju un zināšanu izaugsmei, gan apgūstot mācību saturu kompetenču pieejā, gan piedaloties ārpusstundu aktivitātēs, tādējādi nodrošinot padziļinātu interesi un iegūto iemaņu pārnesi ikdienas mācību procesā. Individuālās pieejas pamatā ir iekļaujošas izglītības modelis, kur katrs izglītojamais jūtas kā pilnvērtīgs mācību procesa dalībnieks.

Projekta īstenošanas laikā ir ieviestas jaunas mācību formas, stratēģijas un metodes mācību satura apguvei, piemēram, nodarbības pēc stundām mācību satura padziļinātai apguvei, praktiskas nodarbības jeb “mācīšanās darot”, nodarbību cikli STEM un vides jomā,  organizēti diskusiju klubi, mācību vizītes uz zinātnes centriem, laboratorijām, kā arī nodrošinātas izglītojamiem individuālās pedagoga konsultācijas un pedagoga palīga atbalsts mācību procesā.

Papildu jaunajām mācību satura apguves metodēm vienlaikus īstenotas alternatīvi neformālās izglītības pasākumi, t. sk. tematiskās nometnes, radošās darbnīcas, organizētas tehniskās dienas, dažādi konkursi, festivāli un izstādes, kā arī inovatīvas interešu izglītības programmas, kuras ļauj ārpus obligātā mācību procesa izglītojamam pilnveidoties dažādās jomās, tostarp zinātnē, tehnoloģijās, inženierzinātnēs, matemātikā un tehniskajā jaunradē.

Projektā īstenotie mācību satura pasākumi un ārpusstundu aktivitātes vērstas uz izglītojamo un pedagogu sadarbību, mācīšanos mācīties, komandas darbu, pārmaiņām, inovācijām un ikviena iesaisti problēmu identificēšanā un risināšanā, nodrošinot uz izglītojamo vajadzībām vērstu mācību organizēšanu.

Projekts nodrošināja skolotājiem iespēju profesionāli pilnveidoties, iegūstot jaunas prasmes (piemēram, Scratch vides spēļu un micro: bit robotu programmēšanā, u.c. ) un arī pilnveidojot savu profesionālo varēšanu (Vekslera intelekta testa bērniem (WISC-IV), "DIBELS Next no 0.-3.klasei", “Latviešu valodas un matemātikas sasnieguma tests (LMST-II)”, u.c.) ļāvis veikt pašizpēti un iemācīties pašiem rast risinājumus krīzes situācijās.

Konferences dalībnieki norādīja, ka vērtīga bijusi arī skolu sadarbības pieredze ar interešu izglītības iestādēm un citiem sadarbības partneriem, izmantojot jaunas radošas un inovatīvas metodes pasākumu un aktivitāšu īstenošanā, kā arī piedāvājot atbilstošu materiāli tehnisko bāzi. Šīs sadarbības ietvaros tika īstenotas tādas  aktivitātes kā animācijas, programmēšanas, foto un video darbnīcas, raķešu un kuģu modelisms, trases automodelisms, vides spēļu un dabaszinību eksperimentu veidošana. Ielikti pamati turpmākai skolu turpmākai sadarbībai ar interešu izglītības iestādēm, STEAM jomas interešu izglītības programmu attīstībai un obligātā satura veiksmīgai apguvei.

Konferencē ar savu pieredzi, ieguvumiem dalījās skolu pārstāvji, kas vairākus gadus īstenojuši šo projektu savā izglītības iestādē: Āgenskalna sākumskola, Friča Brīvzemnieka pamatskola, Rīgas 6. vidusskola, Rīgas Centra humanitārā vidusskola, Rīgas 64. vidusskola, Rīgas 72. vidusskola.

Projekts īstenots no 2017. gada oktobra līdz 2023. gada decembrim, iesaistot skolēnus no 1. līdz 9. klasei. Visa projekta laikā atbalsts tika sniegts vairāk nekā 21 tūkstotim izglītojamo.

Projekta vadības grupa izsaka pateicību visām projektā iesaistītajām izglītības iestādēm par kopā paveikto!

 

 

Informāciju sagatavoja: Sindija Grāvere, Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, e-pasts: sindija.gravere@riga.lv 

Noslēguma konference par kompetenču pieeju | 29.02.2024.