Informācija presei Rīgas domē
Rīgas Geto un Latvijas holokausta muzejs

Otrdien, 27.oktobrī, Rīgas domes Pilsētas īpašuma komiteja pieņēma lēmumu par nekustamā īpašuma teritorijā starp Maskavas, Turgeņeva un Ģenerāļa Radziņa krastmalu atkārtotu nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai "ŠAMIR”, lai sniegtu atbalstu biedrības darbības nodrošināšanai, tostarp veicinātu holokausta traģēdijas upuru piemiņas saglabāšanu, kā arī Rīgas geto un Latvijas holokausta muzeja turpmāko veidošanu. 

Sagatavotais lēmuma projekts paredz nodot atkārtotā lietošanā pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu  uz laiku, kamēr biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, vai līdz brīdim, kad nekustamais īpašums būs nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai, bet ne ilgāk par 10 gadiem.  Nekustamā īpašuma bilances vērtība šobrīd ir vairāk nekā 600 tūkstoši eiro. 

Lēmuma projektā arī noteikts, ka biedrība par saviem līdzekļiem nodrošina nekustamā īpašuma apsaimniekošanu un uzturēšanu, kā arī veic nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus. Kā arī biedrībai ir pienākums par saviem līdzekļiem apdrošināt tai lietošanā nodotās būves pret visa veida riskiem, kā arī tai ir noteikti vairāki aizliegumi. Piemēram, biedrībai ir aizliegts pašvaldībai piederošo īpašumu izmantot citiem mērķiem, vai nodot to citām personām, kā arī bez saskaņojuma veikt būvdarbus. 

Komiteja arī apstiprināja, ka Rīgas domes Īpašuma departaments ir atbildīgā pašvaldības institūcija par turpmākā lēmuma izpildi. 

Lēmums par  pašvaldībai piederoša īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā stāsies spēkā pēc tā apstiprināšanas Rīgas domes sēdē.

Informāciju sagatavoja: Baiba Kantiņa, Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas projektu koordinatore, tālr.67181181, e-pasts baiba.gailite@riga.lv