Apkaimēs Mājokļi Pilsētvide
Kanalizācijas izvešanas mašīna

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem līdz 2021. gada 31. decembrim ir  jāreģistrē sistēmas īpaši šim mērķim izveidotajā Rīgas pilsētas pašvaldības reģistrā KANIS. 

Pašvaldība ir nosūtījusi 12 200 informatīvās vēstules, aicinot sistēmu īpašniekus decentralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatēt atbilstoši vides aizsardzības prasībām un reģistrēties.  

Šī gada aprīlī stājās spēka grozījumi noteikumos, kas paredz, ka decentralizēto kanalizācijas sistēmu  īpašniekiem jāiesniedz pašvaldībā apliecinājums par krājtvertņu, septiķu un bioloģisko attīrīšanas iekārtu tehnisko stāvokli. Tas nozīmē, ka ražotāja vai uzstādītāja noteiktā laikā jāveic sistēmas tehniskā apkope un jāiesniedz pašvaldībā komersanta rakstveida apliecinājums par veikto tehnisko apkopi, tās tehnisko stāvokli un turpmākajiem norādījumiem tās ekspluatācijā. Tāpat īpašniekam reizi divos gados akreditētā laboratorijā jāveic paraugu analīzes sistēmām, kuras notekūdeņus pēc attīrīšanas novada vidē, rezultātus iesniedzot pašvaldībā. Savukārt, līdz kārtēja gada 1. maijam departamentā jāiesniedz rakstveida deklarācija par iepriekšējā saimnieciskā gadā no krājtvertnēm izvesto komunālo notekūdeņu apjomu. Par noteikumu prasību  neievērošanu ir paredzēta administratīvā atbildība. 

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka pienākums ir nodrošināt notekūdeņu regulāru nodošanu asenizatoru reģistrā reģistrētiem asenizatoriem. Informācija par reģistrētajiem asenizatoriem  pieejama Mājokļu un vides  departamenta mājas lapā.

Sākot ar 2022. gadu, RD Mājokļu un vides departaments uzraudzīs, lai Rīgas administratīvajā teritorijā esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas tiktu ekspluatētas atbilstoši vides aizsardzības prasībām. Jāuzsver, ka ilgtermiņā izdevīgāka, ērtāka un drošāka investīcija ir pieslēguma  ierīkošana centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, nevis decentralizēto kanalizācijas Sistēmu ekspluatēšana.

Tiem nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuri vēl nav reģistrējuši savu decentralizēto kanalizācijas sistēmu, līdz šī gada beigām ir jāveic krājtvertnes, septiķa vai bioloģiskās attīrīšanas iekārtas pirmreizējā reģistrācija. Sistēmas reģistrācijas iesniegums ir pieejams mājas lapā mvd.riga.lv.   Pēc aizpildīšanas to pa pastu var nosūtīt Mājokļu un vides  departamentam - Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010.

Sīkāka informācija par reģistrāciju un citiem ar decentralizēto kanalizāciju saistītiem jautājumiem pa tālruņiem : 67012626, 67026698, 67105320


Informāciju sagatavoja: Inese Meiere, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste, e-pasts: inese.meiere@riga.lv, tālrunis  67012274