Rīgas pašvaldība ik gadu veic pašvaldības uzstādīto spēļu laukumu drošuma pārbaudes un risku novērtējumu. Atsevišķās vietās, spēļu laukumu iekārtas, kuras ir nolietotas un rada augstu risku bērniem gūt smagas traumas vai pat iet bojā, tiek noņemtas. 

Rīgas pašvaldība 2023. gadā plāno atjaunot kopā 12 spēļu laukumus  -  6 bērnu rotaļu laukumus ārpus parkiem un izglītības iestāžu teritorijām, bērnu laukumu parkā Bastejkalnā, kā arī 5-6 bērnu laukumus pie pirmsskolas izglītības iestādēm. Tiks izbūvēts arī jauns atpūtas laukums, kurā būs spēļu zonas dažāda vecuma bērniem. Tāpat 6 spēļu laukumiem paredzēts veikt seguma atjaunošanu un 8 paredzēts izveidot jaunu apgaismojumu.  

Tāpat šogad tiks izstrādāti 20 jaunu spēļu laukumu izbūves projekti ārpus parkiem, kā arī izstrādāts projekts spēļu laukuma atjaunošanai Viesturdārzā. 

Jaunu spēļu laukumu izbūve paredzēta, īstenojot arī iedzīvotāju iesniegtās un atbalstītās līdzdalības budžeta projektu idejas. Šogad tiks veikta laukuma izbūve Brasas apkaimē, kā arī notiks projektēšana pieciem 2022. gada līdzdalības budžeta konkursā atbalstītajiem spēļu laukumiem. 

Rīgas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde (TLP) atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumiem Nr. 18 "Spēļu un rekreācijas laukumu drošuma noteikumi" veic spēļu iekārtu ikgadējo galveno pārbaudi kurā:  

  • tiek noteikts iekārtas un laukumu vispārējais drošuma līmenis, nosakot iekārtu, pamatu un pārklājuma vispārējo drošuma līmeni;  

  • tiek pārbaudīta iekārtu funkcionalitāte un stabilitāte, jo īpaši konstatējot bojājumus un defektus, kas radušies mantas bojāšanas dēļ, dažādu veidu nodilumu, ilgtermiņa strukturālas problēmas, iekārtas drošuma līmeņa izmaiņas;  

  • tiek veikta riska novērtēšana.  

Ikgadējās pārbaudes un riska novērtējumus, saskaņā ar iepirkuma rezultātā noslēgto līgumu veic sertificēti inspektori. 

Šādas pārbaudes katru gadu veic, lai novērtētu un novērstu riskus bērniem, izmantojot pašvaldības uzstādītos spēļu elementus, gūt smagas traumas. 

Tiek noņemtas tikai tās ierīces, kuras ikgadējā pārbaudē ir atzītas par bīstamām un kuras apdraud bērnu drošību. 

Vēsturiski, pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas gaitā, veidojusies situācija, kad vairākos daudzdzīvokļu namu pagalmos uzstādītās spēļu iekārtas ir pašvaldības valdījumā, bet atrodas uz privātas jeb daudzdzīvokļu namu dzīvokļu īpašniekiem kopīpašumā esošas zemes.  

Dzīvojamās mājas tika nodotas privatizācijai un pēc dzīvokļu (mājas) privatizācijas mājas uzturēšanai nepieciešamais zemesgabals, kas līdz tam bija pašvaldības īpašumā, nonāca dzīvokļu īpašnieku īpašumā.  

Tas nozīmē – spēļu iekārtas pieder pašvaldībai, un tai, veicot risku izvērtējumu, ir pienākums nedrošos elementus demontēt. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums neļauj ieguldīt pašvaldības jeb publiskus finanšu līdzekļus privātīpašumu uzlabošanā.  

Tas nozīmē – pašvaldība nevar uzstādīt spēļu laukumus uz privātpersonām piederošas zemes, tai skaitā daudzdzīvokļu namu īpašniekiem kopīpašumā esošas zemes.  

Šādi spēļu laukumi Rīgā ir 58. 

Tur, kur spēļu laukumi ir izveidoti uz pašvaldībai piederošas zemes, spēļu iekārtas tiek uzturētas kārtībā un atjaunotas. Tāpat uz pašvaldībai piederošiem zemes gabaliem apkaimēs tiek plānota jaunu atpūtas vietu izveide, paredzot arī jaunus spēļu laukumus. 

Iedzīvotājiem ir jāsazinās ar Rīgas valstpilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvaldi (TLP), lai pārliecinātos, vai, pašiem iedzīvotājiem organizējot spēļu iekārtu remontdarbus, ir iespējams iekārtas saglabāt. Atsevišķos gadījumos tas var būt iespējams.  

Ar TLP var sazināties pa e-pastu ptl@riga.lv vai zvanot uz tālruni 80000800

Iedzīvotājiem ir jāsazinās ar sava nama apsaimniekotāju, kas konsultēs par iespējām uzstādīt jaunu spēļu laukumu. Lai varētu uzstādīt jaunu spēļu laukumu, nepieciešams daudzdzīvokļu nama dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums, kā arī iedzīvotājiem ir jāvienojas par to, par kādiem līdzekļiem spēļu laukuma uzstādīšana veicama. 

Iedzīvotājiem ir iespējams pieteikties līdzfinansējumam daudzdzīvokļu mājai piesaistīta zemesgabala labiekārtošanas darbiem 50% apmērā no izmaksām, bet ne vairāk kā 10 000 eiro apmērā. Tas iekļauj arī jaunu spēļu laukumu izveidi. Vairāk informācijas atjauno.riga.lv/dzivojamas-majas 

Papildu informāciju iespējams saņemt, rakstot uz e-pastu aic@riga.lv vai ptl@riga.lv.