Statuss
Noslēdzies
Veids
Politikas plānošanas dokuments
Apspriešanas periods
05.04.2024.

1.

Dokumenta veids

Politikas plānošanas dokuments – Plāns

2.

Dokumenta nosaukums

Karjeras attīstības atbalsta plāns Rīgas valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs 2024.–2028. gadam

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītība, nodarbinātība, jaunatnes lietas, ekonomika un sociālā politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Karjeras attīstības atbalsta īstenotāji Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, izglītojamie, vecāki.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Atbilstoši Rīgas attīstības programmai 2022.–2027. gadam viena no Rīgas valstspilsētas attīstības prioritātēm ir kvalitatīva un pieejama izglītība. Plāns ir nepieciešams, lai nodrošinātu pilnvērtīgu un sistemātisku karjeras attīstības atbalsta sistēmas ieviešanu izglītības iestādēs, kā arī īstenotu karjeras attīstības atbalsta aktivitātes un pasākumus, kopumā aptverot visus karjeras attīstības atbalsta sistēmas komponentus. Vienlaikus ir svarīgi, lai visiem izglītojamiem būtu vienlīdzīgas iespējas saņemt karjeras attīstības atbalsta pakalpojumus izglītības iestādēs.

Karjeras attīstības atbalsts veicina izglītības sistēmas kvalitātes pilnveidi, samazinot priekšlaicīgas mācību pamešanas gadījumus, veicinot talantīgu jauniešu iesaisti zinātņu un tehnoloģiju attīstībā, motivējot izvēlēties tautsaimniecībā nepieciešamo profesiju un prasmju apguvi, tādējādi atvieglojot iesaisti darba tirgū pēc izglītības iegūšanas.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Dokumenta pirmās redakcijas publiskā apspriešana – 2024.gada 2.ceturksins

7.

Dokumenti

Rīgas domes 29.11.2023. lēmums Nr. RD-23-3084-lē “Par karjeras attīstības atbalsta plāna izstrādi”, Darba uzdevums

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Publiskās apspriešanas norise, iesniedzot rakstiskus komentārus par Plāna 1.redakciju (2024.gada 2.cetrurksnis)

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus un pieteikumus līdzdalībai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi ilze.spunde@riga.lv, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi) ar norādi – Karjeras attīstības atbalsta plāns.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Ilze Spunde, ilze.spunde@riga.lv