Statuss
Noslēdzies
Apspriešanas periods
15.09.2023.

Ar šo paziņojumu AS “RĪGAS PIENA KOMBINĀTS”, reģistrācijas numurs 40003017441 (turpmāk saukta – Sabiedrība), informē Jūs par turpmāko.

Kontekstā ar neseno energoresursu krīzi un energoresursu nepieejamību, Sabiedrības vadība pieņēma lēmumu īstenot projektu, kas paredz alternatīvu degvielu izmantošanu uzņēmuma siltumapgādei. Projekts ietvers sašķidrinātās naftas gāzes aprīkojuma un dīzeļdegvielas tvertnes uzstādīšanu, kas paredz bīstamo ķīmisko vielu uzglabāšanas un lietošanas apjoma palielināšanu. Pateicoties šī alternatīvā energoresursu veida pieejamībai, Sabiedrība varēs turpināt nodrošināt saimnieciskās darbības nepārtrauktību, apgādājot ražošanu ar siltumenerģiju.

Sabiedrības izstrādātas rūpniecisko avāriju novēršanas programmas mērķis ir apzināt objektā iespējamo katastrofu veidus un to iespējamās sekas, kā arī paredzēt adekvātus pasākumus gatavībai un rīcībai katastrofu gadījumā.

Ar rūpniecisko avāriju novēršanas programmu un civilās aizsardzības plānu klātienē var iepazīties līdz 2023.gada 25.septembrim Bauskas ielā 180, Rīgā, darba dienās darba laikā no plkst. 9:00 līdz plkst. 16:00, savu ierašanās laiku iepriekš saskaņojot piezvanot pa tālr.: +371 26589461.

Rūpniecisko avāriju novēršanas programmas publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2023.gada 15.septembrī plkst. 9:00 Bauskas ielā 180, Rīgā.

Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par publiskās apspriešanas sanāksmē izskatītajiem jautājumiem var sūtīt Sabiedrībai līdz 2023.gada 25.septembrim (e-pasts: Viktorija.Jermaka@foodunion.com) un Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv).