Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
7
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Publiskā pasākuma norises vietā izvietojamo tirdzniecības objektu, vides objektu projekta saskaņošana un reklāmas/reklāmas objekta projekta saskaņošana, reklāmas/reklāmas objekta izvietošanas atļaujas izsniegšana (ja publiskā pasākuma norises vietā plānots izvietot reklāmu).

Procesa apraksts

 1. Informācijas solis
  Publiskā pasākuma norises vietā izvietojamo tirdzniecības objektu, vides objektu projekta saskaņošana un reklāmas/reklāmas objekta projekta saskaņošana, reklāmas/reklāmas objekta izvietošanas atļaujas izsniegšana (ja publiskā pasākuma norises vietā plānots izvietot reklāmu).

 2. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, elektroniski vai pa pastu.
  Pieprasot pakalpojumu klātienē, klients vēršas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, atstājot dokumentus tiem īpaši paredzētā dokumentu skapī, vai Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, atstājot dokumentus tiem īpaši paredzētā pastkastē. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā dokumentu iesniegšana klātienē tiek nodrošināta otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās.
  Pirmdienās dokumentus var iesniegt tikai elektroniski.
  Pieprasot pakalpojumu elektroniski, klients iesūta iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem
  aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināts ar drošu elektronisko parakstu, laika
  zīmogu un citus nepieciešamos dokumentus.
  Pieprasot pakalpojumu pa pastu, klients iesūta aizpildītu iesniegumu un citus nepieciešamos dokumentus.
  Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:
  1. "Iesniegums par reklāmas/reklāmas objekta saskaņošanu" (veidlapa Nr. DA_118_v2).
  2. Pasākuma norises apraksts.
  3. Pasākuma norises vietas visaptveroša krāsaina fotofiksācija.
  4. Izvietojamo tirdzniecības objektu, vides objektu un reklāmas objektu uzstādīšanas vietu attēlojums
  uz plāna.
  5. Plānoto tirdzniecības objektu, vides objektu projekts (skices). Ja uz pasākuma norises laiku tiek
  izvietoti tirdzniecības objekti, vides objekti, kuri var apdraudēt cilvēku drošību, tad jāpievieno to
  konstruktīvais risinājums, stiprināšanas veids un sertificēta būvinženiera apliecinājums par šo
  konstrukciju drošību.
  6. Ja publiskā pasākuma norises vietā plānots izvietot reklāmu, tad papildus jāiesniedz:
  6.1. krāsainas reklāmas vai reklāmas objekta skices vai fotomontāžas projekts, norādot izmērus un mērogu;
  6.2. papildefektu raksturojums (piemēram, apgaismojums, skaņu efekti), ja tādi plānoti;
  6.3. reklāmas devēja rakstisks apliecinājums, ka saņemta būves, zemes īpašnieka, valdītāja vai to pilnvarotas personas rakstiska piekrišana reklāmas izvietošanai, ja to paredzēts izvietot uz citām personām piederoša nekustamā īpašuma (tikai reklāmas objektiem bez piesaistes zemei);
  6.4. zemes īpašnieka, valdītāja vai tā pilnvarotās personas rakstiska piekrišana reklāmas objekta izvietošanai, ja to paredzēts izvietot uz citām personām piederoša nekustamā īpašuma (tikai reklāmas objektiem ar piesaisti zemei);
  6.5. noteiktā kārtībā sagatavots zemes vienības situācijas plāns, kurā attēlota objekta uzstādīšanas vieta (tikai reklāmas objektiem ar piesaisti zemei);
  6.6. saskaņojums ar VAS "Latvijas valsts ceļi" (tikai reklāmas objektiem ar piesaisti zemei, ja tie izvietoti gar ceļu).

 3. Pakalpojuma apmaksa
  Ja publiskā pasākuma norises vietā izvieto reklāmu, tad pirms reklāmas/reklāmas objekta projekta iesniegšanas un reklāmas/reklāmas objekta izvietošanas atļaujas sagatavošanas jāveic obligāts maksājums - 22,77 EUR pašvaldības nodeva par izstrādāto oficiālo dokumentu saskaņā ar Rīgas domes 16.06.2009. saistošo noteikumu Nr. 178 "Par pašvaldības nodevu par Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu" pielikumu.
  Maksājuma rekvizīti:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldība
  Reģ. Nr. 90011524360
  Luminor Bank AS Latvijas filiāle
  Konta Nr. LV82RIKO0020100000002

  Pēc reklāmas/reklāmas objekta uzstādīšanas jāveic pašvaldības nodevas maksājumi atbilstoši Rīgas domes 01.08.2006. saistošajos noteikumos Nr. 51 "Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu Rīgā" noteiktajai kārtībai (izņemot izkārtnes).
  Maksājuma rekvizīti:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldība
  Reģ. Nr. 90011524360
  Luminor Bank AS Latvijas filiāle
  Konta Nr. LV55RIKO0020100000003

 4. Pakalpojuma saņemšana
  Saskaņotu publiskā pasākuma norises vietā izvietojamo vides objektu, vizuālo materiālu projektu un saskaņotu reklāmas/reklāmas objekta projektu, izvietošanas atļauju (ja publiskā pasākuma norises vietā plānots izvietot reklāmu ) un maksāšanas paziņojumu par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu Rīgā (gadījumos, kad minētā nodeva jāmaksā) iespējams saņemt klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Dzirnavu ielā 140, Rīgā.

  Dokumentus klātienē iespējams saņemt otrdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00, ceturtdienās no plkst.13.00
  līdz 17.00. Lai pieteiktu dokumentu saņemšanu, jāveic iepriekšējs pieraksts, zvanot uz Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Zvanu centru pa tālruni: 67105800.

  Saskaņotu reklāmas/reklāmas objekta projektu un reklāmas/reklāmas objekta izvietošanas atļauju, kas
  sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināta ar
  drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, izsūta uz klienta norādīto e-pastu (ja publiskā pasākuma norises vietā plānots izvietot reklāmu).

Maksājumi

PozīcijaCena
Reklāmas/Reklāmas objekta izvietošanas atļauja22.77 EUR