Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
3
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments pēc elektroniskā pieprasījuma saņemšanas, klientam piesakot e-pakalpojumu Rīgas valstspilsētas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv vai atsūtot iesniegumu uz e-pastu geo@riga.lv, izsniedz Rīgas valstspilsētas augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē (turpmāk - topogrāfiskās informācijas datubāze) esošo topogrāfisko informāciju, izpildmērījumu informāciju, demontēto objektu un elementu informāciju un atsevišķu inženiertīklu informāciju par pieprasīto teritoriju. Tāpat pakalpojumu iespējams saņemt Valsts vienotā ģeotelpisko datu portālā www.geolatvija.lv. Šī informācija tiek izmantota topogrāfiskā plāna, izpildmērījuma plāna vai būvju situācijas plāna sagatavošanai. Topogrāfisko informāciju izsniedz digitālā veidā *.dgn datņu formātā. Atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas likumam un 30.08.2011. MK noteikumiem Nr.673 “Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība” dati izmantojami, piekrītot Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas atļaujas nosacījumiem.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojuma pieprasīšanas veidi ir sekojoši:

  e-pakalpojums:
  – PĒCAPMAKSA: sadaļā Ģeotelpiskā informācija/Topogrāfiskās informācijas izsniegšana no datubāzes/PĒCAPMAKSA, jāautorizējas Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv (http://www.geolatvija.lv) un jāaizpilda pieprasītā informācija;

  – PRIEKŠAPMAKSA: sadaļā Ģeotelpiskā informācija/Topogrāfiskās informācijas izsniegšana no datubāzes/PRIEKŠAPMAKSA, jāautorizējas Rīgas valstspilsētas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv, jāaizpilda iesnieguma forma un jāpievieno datne ar iezīmētu teritoriju, par kuru prasīta informācija;

  e-pasts
  - PRIEKŠAPMAKSA: jāaizpilda iesnieguma veidlapa par topogrāfiskās informācijas izsniegšanu no datubāzes un pielikumā jāpievieno datne ar iezīmētu teritoriju, par kuru prasīta informācija, vēlams *.dgn vai *.dwg datņu formātā. Aizpildīta iesnieguma veidlapa jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un ar datni jānosūta uz e-pastu geo@riga.lv.

 2. Pakalpojuma apmaksa
  Maksa par pakalpojumu tiek aprēķināta atbilstoši 18.12.2019. Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr.98 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi":
  • EUR 2,00* par informāciju par vienu M1:1000 karšu lapu (25 ha) (nomenklatūra atbilstoši TKS-93 karšu lapu dalījumam)
  * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.

  PRIEKŠAPMAKSA:
  2 (divu) darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas tiek izsūtīts priekšapmaksas rēķins uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi;
  3 (trīs) darba dienu laikā pēc apmaksas saņemšanas tiek sagatavota un izsniegta topogrāfiskā informācija no datubāzes.

  PĒCAPMAKSA:
  Līdz nākamā kalendārā mēneša 5. (piektajam) datumam uz Sadarbības līgumā par pakalpojumu apmaksas kārtību norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts pēcapmaksas rēķins par Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv iepriekšējā mēnesī lejupielādētajām datnēm.

  Maksājuma rekvizīti:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldība
  Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
  NMR kods: 90011524360
  PVN reģ.Nr.: LV90011524360
  Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
  SWIFT kods:RIKOLV2X
  Konta Nr.:LV36RIKO0020200002010
  Iestādes kods: 207

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšanas veidi ir sekojoši:

  e-pakalpojums:
  – PĒCAPMAKSA: Valsts vienotais ģeotelpiskās informācijas portāls www.geolatvija.lv (http://www.geolatvija.lv) - topogrāfiskās informācijas datnes saarhivētā datņu veidā lejupielādei ir pieejamas 1 (vienu) diennakti no izmantošanas pieprasījuma aizpildīšanas un Izmantošanas atļaujas akceptēšanas;

  – PRIEKŠAPMAKSA: topogrāfiskās informācijas datnes aplūkojamas un lejupielādējamas *.dgn datņu formātā, autorizējoties Rīgas valstspilsētas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv. Informācija tiek nosūtīta arī uz klienta iesniegumā norādīto e-pasta adresi (aktivizēta oficiālā e-adreses konta gadījumā Departaments primāri izmantos e-adresi);

  e-pasts:
  – PRIEKŠAPMAKSA: topogrāfiskās informācijas datnes *.dgn datņu formātā tiek nosūtītas uz klienta iesniegumā norādīto e-pasta adresi (aktivizēta oficiālā e-adreses konta gadījumā Departaments primāri izmantos e-adresi).

Maksājumi

Pozīcija Cena
Topogrāfiskās informācijas izsniegšana no datubāzes 2.00 EUR