Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Fiziskās vai juridiskās personas plānota un organizēta sabiedrībai pieejama svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākuma publiskā vietā, neatkarīgi no īpašuma piederības, saskaņošana.

Procesa apraksts

 1. Informācija
  Pakalpojuma saņemšanai jāiesniedz iesniegums par publiska pasākuma rīkošanu ne vēlāk kā 15 dienas pirms plānotā publiskā pasākuma norises sākuma. Iesniedzot iesniegumu, pasākuma organizators uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bet juridiskās personas
  pārstāvis - arī dokumentus, kas apliecina viņa tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.
  Iesniegumam pievienojams:
  1) detalizēts pasākuma scenārijs;
  2) pasākuma norises vietas shēma (tajā skaitā skatuves, telšu u. c. objektu izvietojums);
  3) pasākuma drošības plāns (ja pasākums atbilst paaugstināta riska pasākuma definīcijai);
  4) ja pasākums ir paaugstināta riska pasākums – organizatora apliecinājums, ka par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgajai personai ir vismaz 2 gadu pieredze fiziskās drošības pasākumu plānošanā vai īstenošanā;
  5) teritorijas aprīkojuma uzbūves un nobūves laiks;
  6) apliecinājums par pasākuma norises vietas sakopšanu pēc pasākuma norises;
  7) līgumu kopijas, kurus pasākuma organizators noslēdzis ar kārtības uzturētājiem, personām, kas atbildīgas par publiska pasākuma tehnisko drošību, kā arī sabiedrisko kārtību un drošību, uzrādot oriģinālus;
  8) pasākuma norises vietas īpašnieka (valdītāja vai apsaimniekotāja) rakstveida piekrišana tā rīkošanai, ja viņš nav pasākuma organizators;
  9) ja nepieciešams, apliecinājums par neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu publiska pasākuma apmeklētājiem un dalībniekiem;
  10) ja nepieciešams, apliecinājums par sabiedrisko tualešu uzstādīšanu publiska pasākuma norises vietā un laikā.

 2. Pakalpojuma pieprasīšana
  Ielu tirdzniecības veikšanai vai ielu tirdzniecības organizēšanai publiska pasākuma laikā saņemama atļauja Rīgas domes saistošajos noteikumos par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība, noteiktajā kārtībā.
  Pasākuma laikā pasākuma norises vietā izvietojamie objekti – skatuve, teltis u.tml. objekti, kā arī reklāma saskaņojami Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.
  Mūzikas atskaņošanai publiska pasākuma laikā saņemama reproducēšanas vai publiskā izpildījuma licence Autortiesību likumā noteiktajā kārtībā.
  Ja publiska pasākuma norises vietā atradīsies vai tiks izmantotas bīstamas iekārtas, pasākuma organizators iesniegumam pievieno normatīvajos aktos paredzēto bīstamo iekārtu valdītājam to lietošanai nepieciešamo atļauju un citu šo iekārtu ekspluatācijai nepieciešamo dokumentu kopijas (ekspluatācijas drošības sertifikāts), uzrādot oriģinālus.
  Ja publiska pasākuma norises vietā atradīsies vai tiks izmantota atklāta uguns, pirotehniskie izstrādājumi vai pasākuma norise paredzēta uz ūdens, saskaņojums ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldi.
  Ja publisks pasākums plānots ar dzīvnieku piedalīšanos vai tā laikā tiks organizēta bezmaksas dalībnieku un apmeklētāju ēdināšana (degustācija), saskaņojums ar Pārtikas un veterināro dienestu.
  Ja pasākuma norise paredzēta zaļajā zonā, Rīgas pilsētas publiskajos apstādījumos saskaņojums ar Rīgas domes Mājokļu un vides departamentu vai SIA "Rīgas meži".
  Ja pasākuma norise paredzēta uz ceļiem (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kas sastāv no braucamās daļas, ietves, nomales, sadalošās joslas, saliņas), tuneļos, gājēju apakšzemes pārejās, laukumos, vai pasākuma norises laikā ir nepieciešama satiksmes ierobežošana vai slēgšana, saskaņojums ar Rīgas domes Satiksmes departamentu.
  Ja publisks pasākums paredzēts Doma laukumā vai tiešā Doma baznīcas tuvumā, saskaņojums ar SIA "Rīgas doma pārvalde".
  Ja publisks pasākums paredzēts Brīvības pieminekļa vai Rīgas Brāļu kapu teritorijā vai aizsardzības zonā, saskaņojums ar Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu padomi un Rīgas pašvaldības aģentūru "Rīgas pieminekļu aģentūra".
  Rīkojot sacensības autosportā, motosportā vai ūdens motosportā, jāiesniedz sacensību nolikuma, sporta federācijas izsniegtās trases licences un galvenā tiesneša licences kopija.
  Ja tiek pieņemts lēmums par atļaujas izsniegšanu publiska pasākuma rīkošanai, pasākuma organizators apdrošina savu civiltiesisko atbildību. Atļauju publiska pasākuma rīkošanai pašvaldība izsniedz pēc tam, kad šā pasākuma organizators ir iesniedzis savas civiltiesiskās apdrošināšanas faktu apliecinošu dokumentu, polises kopijas, uzrādot oriģinālus. Ja publiska pasākuma vienīgais organizators ir valsts vai pašvaldības iestāde, tā ir tiesīga neslēgt civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu.
  Obligāto civiltiesisko apdrošināšanu apliecinoši dokumenti ir apdrošināšanas līgums un polise. Apdrošināšanas līgumā noteiktajam kopējās atbildības limitam un atbildības limitam vienam apdrošināšanas gadījumam ir jāatbilst Ministru kabineta 08.05.2007. noteikumiem Nr.298 “Noteikumi par publiska pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” 7. un 8. punktam.
  Dokumenti iesniedzami klātienē Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā. Iesniegumu un tam pievienojamos dokumentus iespējams iesniegt elektroniska dokumenta formā ar drošu elektronisko parakstu, atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojums saņemams klātienē vai elektroniski.

Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Skatīt vairāk