Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Paskaidrojuma raksts nepieciešams, ierosinot I, II vai III grupas ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņu bez pārbūves.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Būvniecības iecerei nepieciešamos dokumentus izstrādā un, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu (BIS), elektroniski iesniedz aizpildītu paskaidrojuma raksta I daļu, pievienojot:
  - īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību apliecinošus dokumentus,
  - būvniecības ierosinātāja pilnvaru, ja ieceres dokumentācijas iesniedzējam nav īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību,
  - skaidrojošu aprakstu par plānoto būvniecības ieceri,
  - grafisko dokumentu (ēkas vai telpu grupas plānus, kurā parādīta lietošanas veida maiņa),
  - saskaņojumi ar ēkas vai telpu grupas īpašnieku (- iem),
  - citi dokumenti, atļaujas vai saskaņojumi, ja to nosaka normatīvie akti.
  Lai realizētu ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņu, būvniecības ierosinātājs vienojas ar būvprojekta izstrādātāju atbilstošā būvprojektēšanas jomā par minētās dokumentācijas izstrādi.

  Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments paskaidrojuma rakstu un tam pievienotos dokumentus izskata 14 dienu laikā pēc tā reģistrācijas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā un izdara paskaidrojuma rakstā atzīmi par ieceres akceptēšanu vai sniedz rakstisku pamatotu atteikumu.

  Pēc Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta atzīmes veikšanas paskaidrojuma rakstā par akceptu ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves, būvniecības ierosinātājs ir tiesīgs uzsākt ekspluatēt ēku vai telpu grupu atbilstoši akceptētajam lietošanas veidam, izņemot gadījumu, ja plānotajai saimnieciskajai darbībai citas jomas normatīvajos aktos ir izvirzītas specifiskas prasības šīs darbības veikšanai.

 2. Apmaksas solis
  Saskaņā ar Rīgas domes 01.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-164-sn “Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu un pašvaldības nodevu par būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā” par lēmumu akceptēt paskaidrojuma rakstu maksājama nodeva:
  1) fiziskām personām 1 lēmums - 50 EUR;
  2) juridiskām personām 1 lēmums - 100 EUR.

  Maksājuma rekvizīti:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldība
  Reģ. Nr. 90011524360
  Luminor Bank AS Latvijas filiāle
  Konta Nr. LV82RIKO0020100000002

  No nodevas samaksas ir atbrīvotas:
  1) personas ar I un II grupas invaliditāti, maznodrošinātas personas un represētās personas, ja tās veic būvprojektēšanu un būvniecību savām vajadzībām (būvniecības objekti – dzīvokļi, viendzīvokļa vai divdzīvokļu dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, garāžas individuālai lietošanai);
  2) būvatļaujas saņēmēji, ja būvniecība finansēta pilnā apjomā par pašvaldības budžeta līdzekļiem vai saskaņā ar pašvaldības lēmumu tiek veikta sociālās dzīvojamās mājas būvniecība;
  3) elektroenerģijas energoapgādes komersanti, kas ir licencēti vai atbilst noteikumiem par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem, ja plānotā būve (būvniecības ieceres objekts) būs energoapgādes komersanta īpašumā vai lietošanā un tiks tieši izmantota elektroenerģijas ražošanai vai pārvadei;
  4) valsts pārvaldes institūcijas.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Būvniecības ieceres dokumentus iespējams saņemt Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).