Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Klātienē

Paskaidrojuma raksts nepieciešams, ierosinot I, II vai III grupas ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņu bez pārbūves.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Būvniecības iecerei nepieciešamos dokumentus izstrādā un, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu (BIS), elektroniski iesniedz aizpildītu paskaidrojuma raksta I daļu, pievienojot:
  - īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību apliecinošus dokumentus,
  - būvniecības ierosinātāja pilnvaru, ja ieceres dokumentācijas iesniedzējam nav īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību,
  - skaidrojošu aprakstu par plānoto būvniecības ieceri,
  - grafisko dokumentu (ēkas vai telpu grupas plānus, kurā parādīta lietošanas veida maiņa),
  - saskaņojumi ar ēkas vai telpu grupas īpašnieku (- iem),
  - citi dokumenti, atļaujas vai saskaņojumi, ja to nosaka normatīvie akti.
  Lai realizētu ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņu, būvniecības ierosinātājs vienojas ar būvprojekta izstrādātāju atbilstošā būvprojektēšanas jomā par minētās dokumentācijas izstrādi.

  Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments paskaidrojuma rakstu un tam pievienotos dokumentus izskata 14 dienu laikā pēc tā reģistrācijas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā un izdara paskaidrojuma rakstā atzīmi par ieceres akceptēšanu vai sniedz rakstisku pamatotu atteikumu.

  Pēc Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta atzīmes veikšanas paskaidrojuma rakstā par akceptu ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves, būvniecības ierosinātājs ir tiesīgs uzsākt ekspluatēt ēku vai telpu grupu atbilstoši akceptētajam lietošanas veidam, izņemot gadījumu, ja plānotajai saimnieciskajai darbībai citas jomas normatīvajos aktos ir izvirzītas specifiskas prasības šīs darbības veikšanai.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Būvniecības ieceres dokumentus iespējams saņemt Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).