Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Rīgas Sociālais dienests (turpmāk tekstā - Sociālais dienests) nodrošina Rīgas valstspilsētas pašvaldības iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem veselības aprūpes pieejamību, sniedzot materiālu atbalstu veselības aprūpei, piešķirot šādus pabalstus:
1. Personai, kura saņem vecuma vai invaliditātes pensiju vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu:
1.1. Pabalstu pacienta līdzmaksājuma segšanai, kopsummā nepārsniedzot 100.00 EUR kalendārajā gadā. Šo pabalstu nepiešķir personai, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atbrīvota no pacienta līdzmaksājuma.
1.2. Pabalstu pacienta līdzmaksājuma segšanai par valsts apmaksātā veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanu, ja pēc slimnīcas rēķina un dzīvokļa īres un komunālo pakalpojumu apmaksas ģimenei netiek nodrošināts garantētais minimālais ienākumu līmenis. Pabalsta apmērs tiek aprēķināts pēc formulas.
2. Pabalstu kompensējamo zāļu sarakstā iekļauto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu daļas samaksai.
3. Personām ar invaliditāti un pensionāriem ar slimību izraisītu vidēju un smagu inkontinenci, kuriem nav tiesību šos līdzekļus saņemt kā kompensētās medicīniskās ierīces, - pabalstu inkontinences līdzekļu un/vai urīnceļu katetru iegādei, kopsummā nepārsniedzot 345.00 EUR kalendārajā gadā. Lai saņemtu pabalstu inkontinences līdzekļu un/vai urīnceļu katetru iegādei, klients reizi sešos mēnešos iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu un ārsta speciālista atzinumu par nepieciešamību lietot inkontinences līdzekļus un/vai urīnceļu katetrus.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Sociālajā dienestā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz:
  1) rakstveida iesniegums, kuru parakstot, pilngadīgās personas dod Sociālajam dienestam atļauju
  izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par sevi un ģimenes locekļiem;
  2) ienākumus un materiālos resursus apliecinoši dokumenti par sevi un ģimenes locekļiem un jāaizpilda
  iztikas līdzekļu deklarācija;
  3) izdevumus apliecinoši dokumenti, ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no izdevumu rašanās brīža.
  Lai noskaidrotu, kurā Sociālā dienesta teritoriālā centrā personai ir jāvēršas, var zvanīt pa tālruni 67105048 vai 80005055.
  Iesūtot pa pastu (iesniegumam jābūt pašrocīgi parakstītam), parakstot ar drošu elektronisku parakstu vai
  arī izmantojot e-pasta adresi: soc@riga.lv.
  Iztikas līdzekļu deklarāciju var aizpildīt arī elektroniski, izmantojot portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Pieteikšanās iztikas līdzekļu deklarācijas iesniegšanai Rīgas Sociālajā dienestā”.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pabalsts tiek izmaksāts, pārskaitot to uz personas norādīto norēķinu kontu.
  Rīgas Sociālā dienesta informatīvais tālrunis: 67105048
  Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvais tālrunis: 80005055